مقاله پژوهشی
اثر سالیسـیلیک اسـید بر برخی از شـاخصهای رشـد و آنزیمهای آنتی اکسیدان چرخه ی گلوتاتیون آسـکوربات تحت کشـت در شیشـه گیاه گوجه فرنگی

علی اکبر احسانپور؛ محمد صادق ملکی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 5-27

https://doi.org/10.22051/jab.2018.3673

چکیده
  سالیسیلیک اسید به‌عنوان یک هورمون گیاهی، موجب تولید گونه‌های فعال اکسیژن مانند H2O2 به‌عنوان یک مولکول پیام‌رسان می‌شود. این هورمون در غلظت‌های زیاد با تجمع گونه‌های فعال اکسیژن موجب تنش‌های اکسیداتیو می‌گردد. گیاهان برای مقابله با این تنش اکسیداتیو از مکانیسم‌هایی مانند آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیر آنزیمی استفاده می‌کنند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر شوک گرمایی کوتاه مدت در ناحیه ریشه بر تبادلات گازی (قلب ارغوان)

نبی الله اشرفی؛ عبدالحسین رضایی نژاد

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 28-38

https://doi.org/10.22051/jab.2018.3674

چکیده
  تنشـهای دمائـی یکـی از عوامـل تنـش زای متـداول در گیاهـان اسـت.تبــادلات گازی بــرگ جــزء اولیــن فرآیندهایــی اســت کــه در گیاهــان،تحــت تاثیــر دمــا قــرار مــی گیــرد. بــه منظــور بررســی اثــر شــوکدمایـی کوتـاه مـدت بـر رفتـار روزنـه ای و تبـادلات گازی، آزمایشـیدر دانشـکده کشـاورزی دانشـگاه لرسـتان انجـام گرفـت. بدیـن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی راهکارهای افزایش تجزیه زیستی تری کلرواتیلن با جدایه ایرانSphingopyxis ummariensis باکتری

بدلی ورزقانی؛ عباس فرازمند؛ سهیلا شکرالله زاده

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22051/jab.2018.3675

چکیده
  در تحقیق حاضر، برای تجزیه زیستی ماده آلاینده تری­کلرواتیلن (TCE) از باکتری محلی هوازی Sphingopyxis ummariensis جدایه ایران استفاده شد. این باکتری در حضور TCE به‌عنوان تنها منبع کربن رشد نموده و در غلظت اولیه mM 5 در زمان 48 ساعت 6/15% از این ترکیب را تجزیه نمود. برای افزایش بازده حذف TCE، چهار ماده گلوگز، تولوئن، گلوکز/عصاره­مخمر و فنل/نوترینت براث به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر عنصر کادمیوم بر برخی از فاکتورهای استرس اکسیداتیو در گیاه Brassica oleracea cv. saccata درمحیط هیدروپونیک

معصومه برجیان؛ مریم خوش سخن مظفر؛ معصومه خسروی رینه

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22051/jab.2018.3676

چکیده
  به منظور بررسی اثر عنصر کادمیوم بر برخی از فاکتورهای استرس اکسیداتیو در گیاه Brasicca oleracea L.cv saccata در محیط هیدرپونیک آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم طراحی شد. نمونه های مورد نظر از بافت های برگ و ریشه گیاه بعد از 14 روز تیمار با کلرید کادمیوم (Ca Cl2) (5/0و 5  میکرومول در لیتر) برداشت شدند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی باکتری‌های مقاوم به نیکل دریاچه نمک حاج‌علی‌قلی‌خان و بررسی توان تولید ترکیبات فعال زیستی آن‌‌ها

معصومه جلالوند؛ شمس الضحی ابوالمعالی؛ شکیبا درویشعیپور آستانه

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 75-89

https://doi.org/10.22051/jab.2018.3683

چکیده
  میکروارگانیسم‌های نمک‌دوست و تحمل کننده‌ی نمک، در تطابق با تنش محیط، توانایی تولید مولکولهای فعال زیستی را دارند. همچنین نقش میکرو‌ارگانیسم‌ها در زیست‌پالایی فلزات سنگین از جمله نیکل؛ که امروزه در مناطق شهری جزء آلوده‌کننده‌های مهم آب‌های سطحی و زیر‌سطحی به شمار می‌رود، شناخته شده است. هدف از این مطالعه، بررسی توانایی تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
صفات رویشی و ترکیب‏های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه‏های مختلف

مینا ربیعی؛ نجمه السادات طباطبایی قمی؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 90-108

https://doi.org/10.22051/jab.2017.7871.1022

چکیده
  Chaerophyllum macropodom از تیره Apiaceae دارای خواص آنتی‏اکسیدانی و آنتی‏باکتریایی است. صفات رویشی این گونه در 48 پلات استقرار یافته در چهار رویشگاه استان‏های تهران و البرز ثبت گردید. اندام‏های هوایی این گیاه در مرحله گل‏دهی جمع‏آوری گردید و پس از خشک‏نمودن آن‏ها در سایه به مدت دو هفته، به روش تقطیر با آب در دستگاه کلونجر اسانس‏گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر استفاده از پودر پوست موز درجیره غذایی بر رشد، بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

مولود زرگران حسینی؛ مژده چله مال دزفول نژاد

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 109-120

https://doi.org/10.22051/jab.2017.8789.1037

چکیده
  در این تحقیق اثرات تغذیه با پودر پوست موز به عنوان یک خوراک طبیعی و بیشتر با کاربرد دارویی بررشد،بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرارگرفت. تعداد 240عدد بچه ماهی کپور معولی با میانگین وزن57/3±00/19گرم و میانگین طول 48/0±61/10در چهار تیمار 15،10،5،0 درصد خوراک پوست موز و هر تیمار در سه تکرار،برای مدت 60 روز در 12 مخزن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سیتوکینین بر رشد و فیزیولوژی دونالیلا سالینا

لیلا زرندی میاندواب؛ محمد امین حجازی؛ مینا نصیری

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 121-132

https://doi.org/10.22051/jab.2017.8033.1025

چکیده
  چکیده کشت دونالیلا سالینا به خاطر توانایی‌ این ارگانیسم در تولید و انباشتگی برخی مواد بیواکتیو از جمله کاروتنوییدها، از نظر اقتصادی حائز اهمیت فراوان است. این ریزجلبک متعلق به شاخه جلبک‌های سبز و ساکن آبهای شور می باشد. با این حال، فعلاً توان تولید فرآیندهای مبتنی بر ریزجلبک‌ها بسیار کم است که کشت در مقیاس وسیع آنها را محدود می کند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه محیط کلریمتریک با محیط های Quicolor و استاندارد مولر هینتون آگار جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی درخانواده Enterobacteriaceae

شهلا سیامکی؛ سیاوش سلمانزاده اهرابی؛ تروسکه صوفی زاده؛ طاهره فلسفی؛ مهوش سیفعلی؛ جمشید فولادی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22051/jab.2018.3691

چکیده
  در این مطالعه، محیط کلریمتریک آنتی بیوگرام که در دانشگاه الزهرا طراحی گردیده است با محیط Quicolor شرکت سالوبریس آمریکا و محیط مولر هینتون آگار مقایسه گردید. الگوی حساسیت ضد میکروبی 100 جدایه انتروباکتریاسه با 6 آنتی بیوتیک مختلف، با استفاده از روش دیسک دیفیوژن (انتشار دیسک) تعیین گردید. توافق هر سه روش با آنالیز کاپا بررسی گردید. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
افزایش پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در سلول‌های خشخاش ایرانی تیمار شده با متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید

علی اصغر عسکری؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری زکریا؛ سعید خماری

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 143-163

https://doi.org/10.22051/jab.2017.7251.1010

چکیده
  سالیسیلیک اسید و جاسمونات‌ها از تنظیم کننده های رشدی هستند که در مکانیسم‌های دفاعی گیاهان در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی و تولید متابولیت‌های ثانویه نقش مهمی دارند. در این تحقیق تأثیر متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر میزان پراکسیدهیدروژن، پرولین و پروتئین کل و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان مورد بررسی قرار گرفت. کشت سوسپانسیون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تولید زایلیتول توسط سویه مخمری دباریومایسس هانسنی جداسازی شده از گرده گل پنیرک

فروغ عسگری کرچگانی؛ مرضیه شمعی؛ غلامرضا قزلباش؛ ایرج نحوی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 164-177

https://doi.org/10.22051/jab.2017.4295.

چکیده
  زایلیتول یک پلی‌اُول پنج‌کربنه با قدرت شیرین‌کنندگی بالاست. این پلی‌اُول شیرین‌ترین پلی‌الکل می‌باشد. تولید بیوتکنولوژیکی زایلیتول با استفاده از میکروارگانیسم‌ها از نظر زیست محیطی ایمن است و به عنوان یک روش جایگزین روش شیمیایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. با توجه به خواص ارزشمندی که زایلیتول دارد به عنوان جایگزین قند در صنایع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli

میترا عشایری پناه؛ فرشته افتخار؛ بهرام کاظمی؛ محمد مهدی فیض آبادی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 178-189

https://doi.org/10.22051/jab.2017.13989.1128

چکیده
  از آنجا که تعداد زیادی از جمعیت جهان به صورت نهفته با باسیل سل (Mycobacterium tuberculosis) آلوده هستند، واکسن هایی که سل نهفته را مورد هدف قرار بدهند تاثیر قابل توجهی در کنترل شیوع جهانی سل خواهند داشت. در این پژوهش ابتدا آنالیزهای بیوانفورماتیک روی یک پروتئین مایکوباکتریایی مربوط به فاز نهفته عفونت به نام Rv1733c انجام شد و پیش بینی شد که Rv1733c یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثرات ضد قارچی اسانس مرزه بختیاری، دارچین و رازیانه بر رشد سه گونه قارچ بیماری‌زای گیاهی در شرایط آزمایشگاهی

افسانه علی اران؛ خشنود نوراللهی؛ زهرا مهدی شاهی وند

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 190-206

https://doi.org/10.22051/jab.2018.3686

چکیده
  متابولیت‌های ثانویه گیاهی، به دلیل داشتن خواص ضدمیکروبی و آنتی‌اکسیدانی جایگاه ویژه‌ای در کنترل عوامل بیماری‌زا گیاهی دارند. در همین راستا اثر ضدقارچی سه اسانس مرزه بختیاری ((Satureja bachtiarica ، دارچین ((Cinamomum zeylancium و رازیانه ( (Foeniculum vulgare بر رشد سه گونه قارچ مهم بیماری‌زای گیاهی Fusarium oxysporumو Fusarium solani و Pyrenephora graminea مورد مطالعه قرار گرفت. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardiniiدر سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص‌های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم رقم چمران2

آذین غفاری زاده؛ سیدمنصور سیدنژاد؛ عبدالعلی گیلانی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 207-227

https://doi.org/10.22051/jab.2017.6648.1002

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر کود مایع جلبکی Nizamuddinia zanardinii در سطوح مختلف اوره بر برخی شاخص-های رشد و فعالیت آنتی‌اکسیدانی دانه‌رست‌های گندم طراحی و انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در پنج سطح کود مایع جلبکی (صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد حجمی/حجمی) و سه سطح صفر، 25 و 50 درصد میزان مصرف متداول کود اوره به اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی 30 جدایه قارچ Metarhizium با استفاده از توالی ITS1-5/8S-ITS2

ناصر فرخی؛ مهسا جوکار؛ مهدیه پارسیئان؛ علی درخشان شادمهری؛ ابوالفضل مسعودی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 228-256

https://doi.org/10.22051/jab.2017.6887.1007

چکیده
  Metarhizium spp قارچبیمارگریاستکهدرکنترلزیستیطیف وسیعیازآفتهانقشداردوبرپایهویژگیهایتبارشناختی وملکولیشناساییمیگردد. توالیهایITS و5/ S8 ریبوزومی، برایشناساییگونههاوسویههای 30 جدایهیجمعآوریشده ازخاکهای شاهرودوشمالایرانبههمراه 10 توالیازگونه هایشناختهشدهبرایرسمدرختتبارشناختیمتارایزیومبه کاربردهشدند. صفاتنرخرشد،زهرآگینیوتعدادکنیدیهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جداسازی و شناسایی Staphylococcus pasteuri تولید کننده آنزیم فیتاز از ریزوسفر گندم

جمشید فولادی؛ نشمین فیاضی حسینی؛ خدیجه کیارستمی

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 257-270

https://doi.org/10.22051/jab.2018.3708

چکیده
  فیتازها آنزیم‌هایی هستند که قادر به هیدرولیز اسیدفیتیک به مشتقات میو- اینوزیتول کمتر فسفریله شده می-باشند. اسیدفیتیک شکل اصلی ذخیره فسفات در گیاهان است. حیوانات تک معده‌ای مانند خوک ، مرغ و ماهی قادر به متابولیزه کردن اسیدفیتیک نیستند. اضافه کردن فیتاز به جیره غذایی حیوانات تک معدی منجر افزایش دسترسی فسفر می-گردد. در این پژوهش، هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه‌سازی تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. ATR812 Janthinobacterium با استفاده از روشResponse Surface Methodology

راضیه قاضی بیرجندی؛ بهار شهنواز؛ معصومه بحرینی؛ مریم محجوبین تهران

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 271-286

https://doi.org/10.22051/jab.2017.8339.1032

چکیده
  آمیلاز (EC 3.2.1.1) یکی از مهم‌ترین آنزیم های صنعتی است که کاربردهای گسترده‌ای در صنایع مختلف دارد. این آنزیم پیوند گلیکوزیدی (4-1) α را در نشاسته هیدرولیز کرده و محصولاتی با وزن مولکولی کمتر مثل گلوکز، مالتوز و مالتوتریوز تولید می‌کند. هدف از انجام این پژوهش بهینه‌سازی شرایط رشد و تولید آنزیم آمیلاز در باکتری مقاوم به سرمای sp. Janthinobacterium ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین‌های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو

داود کولیوند؛ نعمت سخندان بشیر؛ سید علی اکبر بهجت نیا

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 287-302

https://doi.org/10.22051/jab.2017.6629.1001

چکیده
  در تحقیق حاضر از جدایه‌های بومی ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fan leaf virus (GFLV) برای تهیه آنتی‌بادی نوترکیب استفاده شد، بدین ترتیب ژن‌های پروتئین پوششی و حرکتی ویروس تکثیر و در پلاسمید pET21a همسانه‌سازی و به باکتری (Escherichia coli (BL21) منتقل شدند. پس از بیان ژن‌های مذکور پروتئین‌های بیان شده تخلیص و برای ایمنی زایی خرگوش استفاده شدند. پس از ایمنی‌زایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرات شاخص های تنوع زیستی گروه های اکولوژیک در امتداد گرادیان ارتفاعی (مطالعه موردی: جنگل‌های صلاح الدین کلا، نوشهر)

کاظم نورمحمدی؛ امید اسماعیل زاده

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397، صفحه 303-321

https://doi.org/10.22051/jab.2017.4300.

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تغییرات شاخص‌های تنوع زیستی در بین گروه‌های اکولوژیک جنگل‌های صلاح الدین کلا، نوشهر می‌باشد. برای این منظور تعداد 76 قطعه نمونه 400 متر مربعی، در امتداد دو گرادیان ارتفاعی (1400-100 متر) که به فاصله 1 کیلومتر از یکدیگر قرار داشتند، برداشت گردید. سپس با استفاده از تحلیل TWINSPAN و بر مبنای درصد تاج پوشش گونه‌ها، تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر شوک گرمایی کوتاه مدت در ناحیه ریشه بر تبادلات گازی برگ بیدی

نبی اله اشرفی؛ عبدالحسین رضایی نژاد

دوره 31، شماره 1 ، خرداد 1397

https://doi.org/10.22051/jab.2017.8549.1035

چکیده
  تنشهای دمائی یکی از عوامل تنش زای متداول در گیاهان است. تبادلات گازی برگ جزء اولین فرآیندهایی است که در گیاهان، تحت تاثیر دما قرار می‌گیرد. به منظور بررسی اثر شوک دمایی کوتاه مدت بر رفتار روزنه ای و تبادلات گازی، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام گرفت. بدین منظور ریشه گیاه قلب ارغوان تحت سه تیمار گرمایی (25، 35 و 45 درجه ...  بیشتر