سردبیر


دکتراحیا عبدی عالی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه میکروبیولوژی

دانشیار گروه میکروبیولوژی

مدیر مسئول


دکترمهوش سیفعلی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه جانور شناسی

دانشیار گروه جانورشناسی

دبیر تخصصی


دکترپریناز قدم عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه بیوتکنولوژی

دانشیار گروه بیوشیمی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرشته افتخار عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه میکروبیولوژی

دانشیار گروه میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکترمهناز اقدسی دانشیار - گروه زیست شناسی دانشگاه گلستان

فیزیولوژی مولکولی گیاهی

  • aghdasi1346gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر منیژه پاکروان عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه گیاهی

دانشیار گروه گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نرگس حسینمردی دانشیار دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دانشیار گروه فیزیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکترفرشاد درویشی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

استاد گروه میکروبیولوژی

  • f.darvishialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمرجان سیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. دانشکده علوم زیستی. گروه جانور شناسی

دانشیار گروه جانور شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکترمحمد رضا صعودی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم زیستی ، گروه میکروبیولوژی

استاد گروه میکروبیولوژی

  • msoudialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترعذرا صبورا عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه فیزیولوژی گیاهی

دانشیار فیزیولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکترپریناز قدم عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه بیوتکنولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر زرین مینوچهر عضو هیئت علمی پژوهشی . پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. گروه پژوهشی زیست فناوری سامانه ای

دانشیار گروه بیوفیزیک

اعضای هیات تحریریه


دکترتورج ولی نسب پوری عضو هیات علمی- استاد پژوهشی،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

  • t_valinassabyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترحسین رجایی استاد.موزه تحقیقات جانورشناسی الکساندر کوینیگ.آلمان

  • hossein.rajaeismns-bw.de

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهرام شهابی استاد، گروه ایمونولوژی و ژنتیک

  • shahabiraborigmail.com

ویراستار ادبی نشریه


خانم بنفشه محمدی کارشناس ارشد

  • ban.mohamadigmail.com

ویراستار انگلیسی


خانم بنفشه محمدی کارشناس ارشد

  • ban.mohamadigmail.com