اعضای هیات تحریریه

سردبیر
احیا عبدی عالی
احیا عبدی عالی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه میکروبیولوژی

دانشیار گروه میکروبیولوژی

مدیر مسئول
مهوش سیفعلی
مهوش سیفعلی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه جانور شناسی

دانشیار گروه جانورشناسی

دبیر تخصصی
پریناز قدم
پریناز قدم عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه بیوتکنولوژی

دانشیار گروه بیوشیمی

اعضای هیات تحریریه
دکتر فرشته افتخار
دکتر فرشته افتخار عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه میکروبیولوژی

دانشار گروه میکروبیولوژی

دکتر زرین مینوچهر
دکتر زرین مینوچهر عضو هیئت علمی پژوهشی . پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. گروه پژوهشی زیست فناوری سامانه ای

دانشیار گروه بیوفیزیک

دکتر نرگس حسین مردی
دکتر نرگس حسین مردی دانشیار دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دانشیار گروه فیزیولوژی

دکترمرجان سیدی
دکترمرجان سیدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. دانشکده علوم زیستی. گروه جانور شناسی

دانشیار گروه جانور شناسی

دکترطاهره فلسفی ممقانی
دکترطاهره فلسفی ممقانی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه میکروبیولوژی

استاد گروه میکروبیولوژی

پریناز قدم
پریناز قدم عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه بیوتکنولوژی

دکتر منیژه پاکروان
دکتر منیژه پاکروان عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه گیاهی

دانشیار گروه گیاهی

دکترعذرا صبورا
دکترعذرا صبورا عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه فیزیولوژی گیاهی

دانشیار فیزیولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه بین المللی
حسین رجایی
حسین رجایی استاد.موزه تحقیقات جانورشناسی الکساندر کوینیگ.آلمان

  • hossein.rajaeismns-bw.de