سردبیر


دکترمحمد رضا صعودی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم زیستی ، گروه میکروبیولوژی

استاد گروه میکروبیولوژی

 • msoudialzahra.ac.ir

مدیر مسئول


دکترمهوش سیفعلی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه جانور شناسی

دانشیار گروه جانورشناسی

 • maseifalialzahra.ac.ir

دبیر تخصصی


دکترپریناز قدم عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه بیوتکنولوژی

دانشیار گروه بیوشیمی

 • pghadamalzahra.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتراحیا عبدی عالی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا. دانشکده علوم زیستی. گروه میکروب شناسی

دانشیار گروه میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکترمهناز اقدسی عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی

استاد فیزیولوژی مولکولی گیاهی

 • m.aghdasigu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نرگس حسینمردی عضو هیات علمی دانشکده پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

دانشیار گروه فیزیولوژی

 • nhosseinmardisbmu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترفرشاد درویشی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

استاد گروه میکروبیولوژی

 • f.darvishialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترمرجان سیدی عضو هیات علمی دانشگاه تهران. گروه جانور شناسی

دانشیار گروه جانور شناسی

 • mseyyediut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترعذرا صبورا عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه فیزیولوژی گیاهی

دانشیار فیزیولوژی گیاهی

 • sabooraalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتراحیا عبدی عالی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه میکروبیولوژی

دانشیار گروه میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکترپریناز قدم عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س). دانشکده علوم زیستی. گروه بیوتکنولوژی

دانشیار گروه بیوشیمی

 • pghadamalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر زرین مینوچهر عضو هیئت علمی پژوهشی . پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. گروه پژوهشی زیست فناوری سامانه ای

دانشیار گروه بیوفیزیک

 • minuchehrnigeb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترتورج ولی نسب پوری عضو هیات علمی - استاد پژوهشی،موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

استاد گروه جانوری

 • t_valinassabareeo.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید اجتهادی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شنناسی

استاد اکولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود رنجبر مبارکه عضو هیات علمی . دانشگاه بو علی سینا. گروه زیست شناسی

استاد.سیستماتیک گیاهی

 • ranjbar80yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکترحسین رجایی استاد.موزه تحقیقات جانورشناسی الکساندر کوینیگ.آلمان

 • hossein.rajaeismns-bw.de

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر شهرام شهابی استاد، مدیر پژوهش کمپانی داروسازی هایلند و عضو هیات علمی وابسته کالج پزشکی نچروپاتی ساوت وست

 • s.shahabiscnm.edu

ویراستار ادبی نشریه


خانم معصومه اصلانزاده کارشناس ارشد

 • maslanzyahoo.com

ویراستار انگلیسی


خانم بنفشه محمدی کارشناس ارشد

 • ban.mohamadigmail.com