کشور

شهر

لینک  Publons

زمینه تخصصی

  وابستگی سازمانی

نام و نام خانوادگی

 

 

 

 

ایران

شهر کرد

 

فیزیولوژی گیاهی

استاد

ریحانه عمو آقائی

 

همدان

 

خاکشناسی

  استاد

علی اکبر صفری سنجانی

ایران

 

 

 

ایران

تهران

 

بیولوژی دریا

دانشیار

منصور شریفیان

ایران

تهران

 

گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه،

دانشیار

رامین مناف فر

ایران

تهران

 

تغذیه دام

دانشیار

مصطفی ملکی

ایران

همدان

 

علوم دامی

استادیار

حسین جهانیان

ایران

کرج

 

علوم دامی

استادیار

نادر پاپی

ایران

تهران

 

علوم دامی

استاد

حسن فضایلی

ایران

ایلام

 

کشاورزی

استادیار

صیفعلی ورمقانی

ایران

کردستان

 

کشاورزی

استادیار

ابراهیم روحی

ایران

کرمانشاه

 

کشاورزی

دانشیار

سید سعید پورداد

ایران

ساری

 

حشره شناسی ،علوم پزشکی مازندران

استادیار

 محمود فاضلی دینان

ایران

ساری

 

حشره شناسی ،علوم پزشکی مازندران

استادیار

میترا معزی پور

ایران

شاهرود

 

جانوری

دانشیار

مسعود حکیمی تبار

ایران

تهران

 

بیوشیمی تربیت مدرس

استاد

خسرو خواجه

ایران

مشهد

 

گروه آموزشی زیست

دانشیار

جمیل واعظی

ایران

همدان

 

گیاه پزشکی

استاد

دوست مراد ظفری

ایران

اصفهان

 

گروه گیاهپزشکی

استاد

بهرام شریف نبی

ایران

تهران

 

علوم طبیعی امیر کبیر

دانشیار

هوشنگ نصرتی

ایران

کرج

 

کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

استادیار

بابک ناخدا

ایران

آزاد شهر

 

جانوری

 دانشیار

افشین قلیچی

 

 

 

 

ایران

خرمشهر

 

زیست دریا

  استادیار

نگین سلامات

ایران

زاهدان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAW-7346-2021

 جانوری

  دانشیار

مهدی قنبری فرد

ایران

تهران

 

زیست شناسی(بیوسیستماتیک جانوری)

 استادیار

حسن رجبی مهام

ایران

تهران

 

سیستماتیک جانوری

  دانشیار دانشگاه الزهرا

مهوش سیفعلی

ایران

تهران

 

ماهی شناسی و آبزیان

  دانشیار

محمد صادق علوی یگانه

ایران

بابل

 

اکولوژی و بیولوژی ماهیان

  دانشیار

صابر وطن دوست

ایران

بندر انزلی

 

شیلات بیولوژی(غذای زنده آبزیان)

 استاد

سید محمد صلواتیان

ایران

تهران

 

فیزیولوژی پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی

 دانشیار

محمدرضا بیگدلی

ایران

تهران

 

آبزیان و حیات وحش دانشگاه شهید بهشتی

 دانشیار

بهرام حسن زاده کیابی

ایران

بندر انزلی

 

اکولوژی آبزی پروری

  دانشیار

حجت  خداپرست

ایران

بندر انزلی

 

اکولوژی آبزی پروری

  دانشیار

تورج سهرابی

ایران

تهران

https://publons.com/researcher/1302226/marjan-seiedy/

 علوم جانوری

استادیار دانشگاه  تهران

مرجان سیدی

 

 

 

بیولوژی تکوینی جانوری

استادیار

زهرا  نظری

ایران

گرگان

 

 

 

 

ایران

اراک

 

پرندگان جانوری

دانشیار

مرتضی نادری

ایران

تهران

 

علوم جانوری و زیست شناسی دریا

 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

محمود تلخابی

ایران

شیراز

 

جانورشناسی (اکولوژی)

 دانشیار

مهرگان ابراهیمی

ایران

شیراز

 

جانورشناسی

استادیار

علی غلامحسینی

ایران

تهران

 

آبزی پروری  آبزی پروری علوم و فنون نوین 

 دانشیار

حسن جلیلی

ایران

نیشابور

https://publons.com/dashboard/records/publication/

خزنده شناسی

 دانشیار

اسکندر رستگار پویانی

ایران

تهران

https://publons.com/dashboard/activity/notification/

میکروب پزشکی

  دانشیار دانشگاه الزهرا

احیا عبدی عالی

ایران

تهران

 

میکروبیولوژی   محیطی

  دانشیار دانشگاه الزهرا

پریسا محمدی

ایران

تهران

               

https://publons.com/researcher/4953241/parisa-tajer-mohammad-ghazvini/

میکروبیولوژی

 استادیار

پریسا تاجر محمد قزوینی

ایران

 

 

میکروبیولوژی

 مربی

قربانزاده مشکانی

 

تهران

 

 

ایران

تهران

 

میکروبیولوژی

 استادیار  دانشگاه الزهرا

آرزو الیکایی

ایران

تهران

https://publons.com/researcher/1705787/ali-mohammadi/

میکروبیولوژی

استادیار  دانشگاه الزهرا

علی محمدی

ایران

کرمان

 

میکروبیولوژی پزشکی دانشگاه باهنر کرمان

 دانشیار

موج خالقی

ایران

کرمان

 

ژنتیک مولکولی

استادیار

صدیقه غربی

ایران

تهران

 

میکروبیولوژی

 

زهره پور رمضان

ایران

تهران

 

شیلات

استادیار

لاله رومیانی

ایران

تهران

 

سلولی و مولکولی ، شهید بهشتی

دانشیار

ناصر فرخی

ایران

تهران

 

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، انستیتو پاستور

استاد

نوید دین پرست جدید

ایران

تهران

 

سلولی و تکوینی، دانشگاه خوارزمی 

استادیار

پریسا جنوبی

ایران

تهران

 

میکروبیولوژی دانشگاه تهران

استادیار

حمید مقیمی

ایران

تهران

 

علوم سلولی مولکولی، پردیس علوم دانشگاه تهران

استاد

نسرین معتمد

ایران

تهران

 

میکروبیولوژی

استادیار

فاطمه محمدی پناه

ایران

تهران

 

علوم سلولی مولکولی

دانشیار

علی فرازمند

ایران

تهران

tps://publons.com/researcher/3788445/nassim-ghorbanmehr/ 

ژنتیک

 استادیار  دانشگاه الزهرا

نسیم قربانمهر

ایران

تهران

 

ژنتیک مولکولی

دانشیار  دانشگاه الزهرا

عزت عسگرانی

ایران

تهران

https://publons.com/researcher/319156/farshad-darvishi/

میکروب (قارچ شناس )

دانشیار  دانشگاه الزهرا

فرشاد درویشی هرزویلی

ایران

تهران

 

میکروبیولوژی

دانشیار

کامبیز اکبری نقابی

ایران

بابل

 

قارچ شناسی

 استادیار

مسعود هاشمی

ایران

بابل

 

 قارچ شناسی

 دانشیار

شهناز پارسا

ایران

ملایر

 

ویروس شناسی

استادیار

نهنجه رضا الماسی

ایران

تهران

 

سیستماتیک گیاهی

دانشیار

مصطفی اسدی

ایران

دامغان

 

منابع طبیعی، دانشگاه ازاد دامغان

استادیار

ویدا حجتی

ایران

تهران

 

فیزیولوژی گیاهی

استاد

طیبه رجبیان

ایران

تهران

 

گیاهی

استادیار

مهرشید ریاحی

ایران

تهران

 

 علوم گیاهی، دانشگاه تهران

استاد 

شاهین زارع مبارکه

ایران

تهران

 

  کوفیزیولوژی گیاهان زراعی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 

استاد

اسکندر زند

ایران

اهواز

 

فیزیولوژی گیاهی شهید مران اهواز

 دانشیار

سید منصور سید نژاد

ایران

تهران

http://Publons.com/researcher/3027673/azra-saboora/

فیزیولوژی گیاهی

  دانشیار  دانشگاه الزهرا

عذرا صبورا

ایران

تهران

 

 ریاضی

 استاد

مسعود طوسی اردکانی

ایران

تهران

 

سیستماتیک مولکولی و تکامل گیاهی تربیت مدرس

  دانشیار

شاهرخ کاظم پور

ایران

تهران

 

سیستماتیک گیاهی

  دانشیار  دانشگاه الزهرا

مریم کشاورزی

ایران

تهران

 

فیزیولوژی گیاهی

  دانشیار  دانشگاه الزهرا

خدیجه کیا رستمی

ایران

تهران

 

تاکسونومی، جامعه شناسی و اکولوژی گیاهی

 دانشیار

بهنام حمزه

ایران

شیراز

               

Zarafshar, Mehrdad - Web of Science Core Collection

فیزیولوژی گیاهی

  دانشیار

مهرداد زرافشار

ایران

تهران

Samaneh Mosaferi's Publons profile

سیستماتیک گیاهی

 استادیار  دانشگاه الزهرا

سمانه مسافری

ایران

گرگان

https://publons.com/researcher/4539213/mahnaz-aghdasi/

فیزیولوژی مولکولی گیاهی

  دانشیار

مهناز اقدسی

ایران

تهران

 

زیست شناسی (علوم گیاهی)

استادیار

احمدرضا محرابیان

ایران

خرمشهر

https://publons.com/researcher/1196668/aliakbar-hedayati/

جنگلداری

دانشیار

علی اکبر  هدایتی

ایران

تهران

 

فیزیولوژی گیاهی

 دانشیار

فریبا میقانی

ایران

تهران

ps://publons.com/researcher/2174256/atiye-nejad-falatoury/

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

استادیار

عطیه نژاد فلاطوری مقدم

ایران

تهران


https://publons.com/researcher/3126283/farzaneh-momtazi/

جانورشناسی

(پژوهشگاه اقیانوس شناسی)

 

استادیار

فرزانه ممتازی

ایران

شاهرود

Behrooz Yahyaei's Publons profile

متخصص علوم تشریحی

دانشیار

بهروز یحیایی

ایران

 

همدان

https://publons.com/researcher/3021295/massoud-ranjbar/

سیستماتیک گیاهی

استاد

مسعود رنجبر

ایران

تهران

 

بیوشیمی

دانشیار  دانشگاه الزهرا

پریناز قدم

ایران

تهران

 

نانوفیزیک

استادیار

نادیا محمودی خطی

ایران

تهران

 

سیستماتیک گیاه

دانشیار  دانشگاه الزهرا

منیژه پاکروان

ایران

تهران

                https://publons.com/researcher/O-2288-2017

 

دانشیار  دانشگاه الزهرا

پونه السادات پورحسینی

ایران

تهران

               

https://www.webofscience.comwos/author/record/1849816

 

بیوشیمی کاربردی

استادیار  دانشگاه الزهرا

               

سید ابوالقاسم قدمی

ایران

سنندج

https://publons.com/researcher/2279235/morahem-ashengroph/

میکروبیولوژی

دانشیار

مراحم آشنگرف

ایران

کرمانشاه

 

جانوری

استادیار

نعیمه اسکندر زاده

ایران

تهران

 

بیوتکنولوژی ( داروسازی )

استادیار  دانشگاه الزهرا

فخری السادات حسینی

ایران

تبریز

                https://www.webofscience.com/wos/author/record/Y-7332-2019

علوم طبیعی

استاد

رقیه حاجی بلند