نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه لرستان

2 دانشیار دانشگاه لرستان

چکیده

تنشهای دمائی یکی از عوامل تنش زای متداول در گیاهان است. تبادلات گازی برگ جزء اولین فرآیندهایی است که در گیاهان، تحت تاثیر دما قرار می‌گیرد. به منظور بررسی اثر شوک دمایی کوتاه مدت بر رفتار روزنه ای و تبادلات گازی، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان انجام گرفت. بدین منظور ریشه گیاه قلب ارغوان تحت سه تیمار گرمایی (25، 35 و 45 درجه سانتی‌گراد) به مدت ده دقیقه قرار گرفت و رفتار روزنه‌ای و تبادلات گازی در زمانهای متفاوت بعد از اعمال تیمار بررسی گردید. در تیمار 35 درجه بلافاصله بعد از اعمال تیمار حداکثر عرض منفذ، هدایت روزنه‌ای و فتوسنتز مشاهده گردید. نتایج نشان داد با افزایش دما به 35 درجه میزان فتوسنتز 7% و مساحت روزنه 24% نسبت به شاهد افزایش یافت، ولی با افزایش دما به 45 درجه میزان تعرق 40 % و هدایت روزنه ای 14% کاهش نشان داد. همچنین 30 دقیقه بعد از اعمال تیمار دمایی 45 درجه سانتی‌گراد، میزان فتوسنتز 72% نسبت به زمان صفر کاهش نشان داد. به طور کلی نتایج نشان داد کنترل دمای ریشه نقشی اساسی در رفتار روزنه‌های هوایی، تبادلات گازی و فتوسنتز دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of short-term heat shock in root zone on gas exchange of Tradescantia pallida

چکیده [English]

Temperature stress is one of the most common abiotic stress in plant. Leaf gas exchange is on the first process that is effected by temperature. In order to investigate the effect of short-term heat shock in root zone on stomatal behavior and gas exchange on Trasescantia, this experiment was conducted at Faculty of Agriculture, Lorestan University. Roots were treated with three different temperatures (25, 35 and45 °C) for 10 min and stomatal behavior were measured. The result showed that aperture and photosynthesis rate were the highest in 35°C. As temperature increased to 35°C, photosynthesis rate and aperture area increased 7% and 24%, respectively, compared with those of control plants (25°C). However, as temperature increased to 45°C, transpiration rate and stomatal conductance decreased 40% and 14%, respectively, compared with those of control plants. Exposure of roots to 45°C for 30 min caused 72% reduction in photosynthesis rate. According to the results, root zone temperature significantly affect stomatal behavior, gas exchange and photosynthesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photosynthesis
  • stomata resistance
  • temperature stress