گزارش شش ماهه دوم 1402
    گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/7/1402لغایت 29/12/1402   27  مقاله تعداد مقالات دریافتی 8 مقاله در حال داوری 2 مقاله باز پس گرفته شده 2 مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  مقاله 5 تعداد مقالات پذیرفته شده مقاله  8 تعداد مقالات رد شده مقاله 2 تعداد مقالات ارسال شده برای تعیین داور   ماه  3 میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه  

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه اول 1402
    گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/1/1401لغایت 31/6/1401   37  مقاله تعداد مقالات دریافتی 5 مقاله در حال داوری 1 مقاله باز پس گرفته شده 3 مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  مقاله 10 تعداد مقالات پذیرفته شده مقاله  11 تعداد مقالات رد شده مقاله 0 تعداد مقالات ارسال شده برای تعیین داور   ماه  3 میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه  

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه دوم سال 1401
    گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/1/1401لغایت 31/6/1401   31  مقاله تعداد مقالات دریافتی 13 مقاله در حال داوری 2 مقاله باز پس گرفته شده 8  مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  مقاله 0 تعداد مقالات پذیرفته شده مقاله 3 تعداد مقالات رد شده مقاله 5 تعداد مقالات ارسال شده برای تعیین داور 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه  

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه اول سال 1401
    گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/1/1401لغایت 31/6/1401   31  مقاله تعداد مقالات دریافتی 7 مقاله در حال داوری 1 مقاله باز پس گرفته شده 6  مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  مقاله 13 تعداد مقالات پذیرفته شده مقاله 4 تعداد مقالات رد شده 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه دوم سال 1400
گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1400/10/1لغایت 1400/12/25   18   مقاله تعداد مقالات دریافتی 5 مقاله در حال داوری 1 مقاله باز پس گرفته شده 2 مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  1مقاله تعداد مقالات پذیرفته شده  3مقاله تعداد مقالات رد شده 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه 6 مقاله داوری اولیه ( دبیر تخصصی )

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه اول سال 1400
    گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/1/1400لغایت 31/6/1400   36   مقاله تعداد مقالات دریافتی 7 مقاله در حال داوری 2 مقاله باز پس گرفته شده 0  مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  مقاله 15 تعداد مقالات پذیرفته شده مقاله 11 تعداد مقالات رد شده 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه  

مطالعه بیشتر

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مجله زیست شناسی کاربردی  با انجمن زیست شناسی ایران 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین مجله زیست شناسی کاربردی  با انجمن زیست شناسی ایران  انجمن زیست شناسی ایران   نشریۀ زیست شناسی کاربردی  دانشگاه الزهراء(س)  از سال 1384 در زمینۀ چاپ مقالات علمی با "انجمن زیست شناسی ایران " تفاهم نامۀ همکاری بنیان نهاده است .

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه دوم سال 1399
    گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/6/99لغایت 31/12/99   31   مقاله تعداد مقالات دریافتی 11 مقاله در حال داوری 1 مقاله باز پس گرفته شده 2  مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  مقاله 11 تعداد مقالات پذیرفته شده مقاله 6 تعداد مقالات رد شده 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه  

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه تابستان 1399
  گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/4/99لغایت 31/6/99   6     مقاله تعداد مقالات دریافتی 2 مقاله در حال داوری 0  مقاله باز پس گرفته شده 0   مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  مقاله 3 تعداد مقالات پذیرفته شده مقاله 1 تعداد مقالات رد شده 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه بهار 1399
  گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/1/99لغایت 31/3/99   16     مقاله مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند 2 مقاله در حال داوری 0  مقاله باز پس گرفته شده 2   مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  مقاله 6 تعداد مقالات منتظر چاپ مقاله 6 غیر قابل پذیرش 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه پاییز و زمستان 1398
  گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/7/98لغایت 28/12/98   28     مقاله مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند 5  مقاله در حال داوری 3  مقاله باز پس گرفته شده 2   مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی  مقاله 10 تعداد مقالات منتظر چاپ مقاله 8 غیر قابل پذیرش 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه بهار و تابستان 1398
  گزارش شش ماهه فصلنامه علمی – پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/1/98لغایت 28/6/98   42      مقاله مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند 14  مقاله در حال داوری 2   مقاله باز پس گرفته شده 6   مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی 1مقاله تعداد مقالات منتظر چاپ 19مقاله غیر قابل پذیرش 3 ماه میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه

مطالعه بیشتر

گزارش یکساله 1397
          گزارش یکساله فصلنامه علمی – پژوهشی  زیست شناسی کاربردی  بازده زمانی 1/1/97لغایت 25/12/97   64      مقاله مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند 22  مقاله در حال داوری 11   مقاله باز پس گرفته شده 13   مقاله باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی 4مقاله تعداد مقالات منتظر چاپ 14مقاله غیر قابل پذیرش      

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه دوم 1396
باسمه تعالی گزارش شش ماهه پاییز و زمستان  سال 1396به شرح ذیل می باشد : مقالات رسیده :36 مقالات ارزیابی شده نهایی : 5 مقالات مصوب شده : 2 مقالات در حال چاپ : 2 مقالات رد شده :7  ارسال برای باز نگری : 3 بقیه مقالات نیز در حال بررسی می باشند .

مطالعه بیشتر

منشور اخلاقی cope
برای دسترسی به منشور اخلاقی cope اینجا کلیک کنید

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه
باسمه تعالی گزارش شش ماهه بهار سال 1396به شرح ذیل می باشد : مقالات رسیده :49 مقالات ارزیابی شده نهایی : 10 مقالات مصوب شده : 3 مقالات در حال چاپ : 0 مقالات در حال ارزیابی : 31 مقالات رد شده :5 بقیه مقالات نیز در حال بررسی می باشند .

مطالعه بیشتر