گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/1/1401لغایت 31/6/1401

 

31  مقاله

تعداد مقالات دریافتی

7 مقاله

در حال داوری

1 مقاله

باز پس گرفته شده

6  مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

 مقاله 13

تعداد مقالات پذیرفته شده

مقاله 4

تعداد مقالات رد شده

3 ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه