فصلنامه زیست شناسی کاربردی، یک نشریه علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که با عنوان مجله علوم پایه از سال 1367 به طور مستمر به چاپ رسیده و از پاییز 1388 با همکاری انجمن زیست شناسی ایران  منتشر شده است. این نشریه از سال 1389 به شماره 89/3/11/52474 به عنوان مجله علمی پژوهشی زیست شناسی کاربردی  ادامه فعالیت داده است.

 

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)

ناشر: دانشگاه الزهرا(س)

سردبیر:آقای دکتر محمد رضا صعودی
مدیر مسئول: خانم دکتر مهوش سیفعلی
مدیر اجرایی: شهربانو برجیان
ویراستار فارسی و انگلیسی :خانم معصومه اصلانزاده
ترتیب انتشار: فصلنامه
شماره پروانه علمی - پژوهشی:89/3/11/52474
نشانی دفتر مجله : تهران، میدان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی طبقه دوم
شماره تماس :   85692205 -021