گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/1/1401لغایت 31/6/1401

 

31  مقاله

تعداد مقالات دریافتی

13 مقاله

در حال داوری

2 مقاله

باز پس گرفته شده

8  مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

 مقاله 0

تعداد مقالات پذیرفته شده

مقاله 3

تعداد مقالات رد شده

مقاله 5

تعداد مقالات ارسال شده برای تعیین داور

3 ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه