فرایند پذیرش مقاله:

 بر اساس اهمیت مقالات ارائه شده، نشریه روشی بی طرفانه، و عادلانه برای بررسی مقالات در نظر گرفته است،

 و اطمینان میدهد نام نویسندگان نزد داوران فاش نمی‌شود. تصمیمات خروجی از بررسی به این ترتیب می باشد:
1) پذیرش
2) پذیرش با بازنگری جزئی
3) پذیرش با بازنگری کلی
4)عدم پذیرش
نظرات داوران توسط  سامانه به نویسندگان مقالات ارسال می شود. در صورت بازنگری جزئی، از آنها خواسته خواهد شد که
 تغییرات را بر اساس نظرات ارائه شده انجام و ارسال نماید تا در مرحله بعدی بررسی می‌شود.
 جلسه هیئت تحریریه: جلسات هیئت تحریریه بارها  در سال تشکیل میشود و به بررسی مقالات ارائه شده و تصمیم گیری نهایی می‌پردازد.
 لازم به ذکر است: نامه پذیرش زمانی ارسال می‌شود که مقاله نهایی و توسط اعضای هیئت تحریریه تایید شده باشد.

 میانگین مدت زمان داوری در این نشریه دو الی 6 ماه می باشد.