نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار،گروه میکروبیولوژی دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد گروه بیوتکنولوژی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 استاد گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

از آنجا که تعداد زیادی از جمعیت جهان به صورت نهفته با باسیل سل (Mycobacterium tuberculosis) آلوده هستند، واکسن هایی که سل نهفته را مورد هدف قرار بدهند تاثیر قابل توجهی در کنترل شیوع جهانی سل خواهند داشت. در این پژوهش ابتدا آنالیزهای بیوانفورماتیک روی یک پروتئین مایکوباکتریایی مربوط به فاز نهفته عفونت به نام Rv1733c انجام شد و پیش بینی شد که Rv1733c یک پروتئین غشایی با تعداد زیادی اپیتوپ های سلول B و T است که آن را کاندیدی مناسبی برای تولید واکسن می سازد. سپس، ژن rv1733c از H37Rv M. tuberculosis به صورت شیمیایی سنتز شد، در پلاسمید pTG19-T قرار داده شد و پلاسمید نوترکیب حاصل به E. coli Top10 ترنسفورم شد. پس از تایید توسط برش آنزیمی و توالی یابی، قطعه DNA مورد نظر به پلاسمید pET23a(+) منتقل و در (E. coli BL21 (DE3 بیان شد. پروتئین بیان شده بصورت باندی با وزن ملکولی تقریبی kDa 24 در ژل SDS-PAGE مشاهده شدکه توسط آنتی بادی علیه دنباله هیستیدینی آن، باندی با اندازه مشابه در آنالیز وسترن بلات آشکار شد. در نهایت خالص سازی پروتئین با استفاده از یک کیت کروماتوگرافی تمایلی برای دنباله هیستیدینی صورت پذیرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bioinformatics analysis of Rv1733c protein from Mycobacterium tuberculosis as a vaccine candidate, cloning and expression in Escherichia coli

نویسندگان [English]

  • Mitra Ashayeripanah 1
  • fereshteh eftekhar 2
  • Bahram Kazemi 3
  • Mohammad Mehdi Feizabadi 4

1 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences and Technology, Shahid Beheshti University

2 Associate Professor Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences and Technology, Shahid Beheshti University

3 Professor Department of Biotechnology, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

4 Professor Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences

چکیده [English]

Due to the large population latently infected with Mycobacterium tuberculosis worldwide, vaccines against latent tuberculosis can make a dramatic impact on the global tuberculosis problem. In this study, bioinformatics analysis of a latency antigen from M. tuberculosis, Rv1733c, predicted that Rv1733c is an integral-membrane protein with a large number of B-cell and T-cell epitopes, making it a potential vaccine candidate. Therefore, rv1733c gene from M. tuberculosis strain H37Rv was chemically synthesized, inserted into pTG19-T plasmid and the recombinant plasmid was transformed into E. coli Top10. After confirming the presence of the DNA fragment by digestion with restriction endonucleases and sequencing, it was subcloned into pET-23a (+) and expressed in E. coli strain BL21 (DE3). The recombinant protein was observed as a band of ~ 24 kDa on SDS-PAGE gel and western blot analysis using an antibody against the hexa-histidine-tag of the protein revealed a band with the same size. Finally, the protein was successfully purified using a histidine-tag purification kit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rv1733c
  • Mycobacterium tuberculosis
  • Escherichia coli
  • Cloning and Expression
  • Protein purification
Andersen, P., Doherty T.M. (2005) The success and failure of BCG – implications for a
novel TB vaccine. Nature Reviews Microbiology 3: 656-662.
 Andersen, P. (2007). Vaccine strategies against latent tuberculosis infection. Trends in Microbiology 15(1): 7-13.
 Arnold, K., Bordoli, L., Kopp, J., Schwede, T. (2006) The SWISS-MODEL Workspace: a web-based environment for protein structure homology modeling. Bioinformatics 22(2): 195-201.
 Bivas-Benita, M., Lin, M.Y., Bal, S.M., van Meijgaarden, K.E., Franken, K.L., Friggen, A.H., Junginger, H.E., Borchard, G., Klein, M.R., Ottenhoff, T.H. (2009) Pulmonary delivery of DNA encoding Mycobacterium tuberculosis latency antigen Rv1733c associated to PLGA-PEI nanoparticles enhances T cell responses in a DNA prime/protein boost vaccination regimen in mice. Vaccine 27(30): 4010-4017.
 Colditz, G.A., Brewer, T.F., Berkey, C.S., Wilson, M.E., Burdick, E., Fineberg, H.V., Mosteller, F. (1994) Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis. Me ta-analysis of the published literature. the Journal of the American Medical
Association 271(9): 698-702.
 Coppola, M., van den Eeden, S.J., Wilson, L., Franken, K.L., Ottenhoff, T.H., Geluk, A.(2015) Synthetic long peptide derived from Mycobacterium tuberculosis latency antigen Rv1733c protects against tuberculosis. Clinical and Vaccine Immunology 22(9): 1060-1069.
 Fine, P.E. (1995) Variation in protection by BCG: implications of and for heterologous immunity. Lancet 346(8986): 1339-1345.
 Green, M.R., Sambrook, J. (2012) Molecular cloning: a laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press New York.
Laemmli, U.K. (1970) Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4. Nature 227(5259): 680-685.
 Lew, J.M., Kapopoulou, A., Jones, L.M., Cole, S.T. (2011). TubercuList-10 years after.Tuberculosis 91(1): 1-7.
 Lin, M.Y., Geluk, A., Smith, S.G., Stewart, A.L., Friggen, A.H., Franken, K.L.M.C. (2007)Lack of immune responses to Mycobacterium tuberculosis DosR regulon proteins following Mycobacterium bovis BCG vaccination. Infection and Immunity 75(7): 3523-3530.
 Nguyen Thi, L.T., Sarmiento, M.E., Calero, R., Camacho, F., Reyes, F., Hossain, M.M.(2014) Immunoinformatics study on highly expressed Mycobacterium tuberculosis genes during infection. Tuberculosis 94(5): 475-81.
 Ottenhoff, T.H., Kaufmann, S.H. (2012) Vaccines against tuberculosis: where are we and where do we need to go? PLoS Pathogens 8(5): e1002607.
 Partnership WST. (2010) The global plan to stop TB 2011-2015: transforming the flight towards elimination of tuberculosis. Geneva: World Health Organization.http://www.who.int/iris/handle/10665/44437
 WHO Global Report. (2016) World Health Organization. Global tuberculosis report 2016. WHO/HTM/TB/2016.13. Geneva: World Health Organization.
Zhang, W., Jiang, H., Bai, Y.L., Kang, J., Xu, Z.K., Wang, L.M. (2014) Construction and
immunogenicity of the DNA vaccine of Mycobacterium tuberculosis dormancy antigen Rv1733c. Scandinavian Journal of Immunology 79(5): 292-298.
 Zvi, A., Ariel, N., Fulkerson, J., Sadoff, J.C., Shafferman A. (2008) Whole genome identification of Mycobacterium tuberculosis vaccine candidates by comprehensive data mining and bioinformatic analyses. BMC Medical Genomics 1: 18.