نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

در تحقیق حاضر از جدایه‌های بومی ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fan leaf virus (GFLV) برای تهیه آنتی‌بادی نوترکیب استفاده شد، بدین ترتیب ژن‌های پروتئین پوششی و حرکتی ویروس تکثیر و در پلاسمید pET21a همسانه‌سازی و به باکتری (Escherichia coli (BL21) منتقل شدند. پس از بیان ژن‌های مذکور پروتئین‌های بیان شده تخلیص و برای ایمنی زایی خرگوش استفاده شدند. پس از ایمنی‌زایی توسط پروتیئن-های پوششی و حرکتی، سرم ایمن شده استخراج گردید. خالص سازی ایمنوگلوبولین G با استفاده از ستون DEAE سلولزی صورت گرفت. سپس آزمون الایزای غیر مستقیم توسط IgGهای تخلیص شده در رقت‌های 1:500، 1:1000 و 1:2000 انجام شد و نتایج نشان داد IgG پروتئین پوششی در رقت 1:500 و 1:1000 و IgG پروتئین حرکتی در رقت 1:500 بهترین واکنش را با آنتی‌ژن مربوطه نشان می‌دهد. آزمون لکه گذاری نقطه‌ای در رقت 1:500 با استفاده از هر دو IgG با غشا نیتروسلولزی قادر به ردیابی آنتی‌ژن بود. نتایج نشان داد آنتی بادی‌های تولید شده بصورت اختصاصی توانایی ردیابی GFLV را داراست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Purification of coat protein and movemeont IgG of Grapevine Fanleaf Virus (GFLV) by DEAE cellulose column to detect GFLV

نویسندگان [English]

  • davod koolivand 1
  • nemat sokhandan bashir 2
  • ali akbar behjat nia 3

1 Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan

2 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zanjan

3 Professor, Plant Virology Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Among several diseases of gapaevine, fan-leaf disese is the most imprtant viral diseases in the garapevine orchards around the world and Iran. Furthermore, early detection and diagnosis of the disease and screning the infected plant could be useful to disase management. In the recent research, local GFLV isolate was selected to prepare the recombinant antibody to diagnosis the infected samples. In the recent research, after the rabbit immunization by coat protein and movement protain of GFLV that expressed into E.coli, the rabbits were bled and the serum fractions were collected and stored at -20°C until required. After the titration of serum fraction, the immunoglobulin G (IgG) from the antiserum was purified using DEAE cellulose column and the efficiency of purification was estimated by the light absorption at 280 nm (A280) and electrophoresis on 12% gel SDS-PAGE. After the IgG purification, indirect-ELISA was done by different dilution including 1:500, 1:1000 and 1:2000. The result showed, IgG-CP-GFLV revelaed the best absorbance in 1:500 and 1:1000 IgG-cp diluted wherase the IgG-MP-GFLV showed the best reaction in 1:500 IgG-MP dilution. DIBA by purified IgGs showed that the IgGs could be detect the related antigenes in 1:500 dilution fot both. Finally, the result revealed that IgGs purified by DEAE cellulose column could be applied in serological and seromolecular test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibody
  • Coat Protein
  • Movement Protein
  • Grapevine Fanleaf Virus
کولیوند، د. ( 1392) تهیۀ آنتی بادی نوترکیب در برابر ویروس برگ بادبزنی مو و بررسی کارایی آن در آزمون های سرولوژیک و سرومولکولی. پایان نامه دکتری بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبری
Abou-Jawdah, Y., Sobh, H., Cordahi, N., Kawtharani, H., Nemer, G. ,Maxwell, D.P. and Nakhla, M.K. (2004) Immunodiagnosis of Prune dwarf virus using antiserum produced to its recombinant coat protein. Journal of Virological Methods 121:31-38.
 Abbas, A.K., Lichtman, A.H. and Pillai, S. (2005) Cellular and molecular immunology,2nd ed., Saunders Philadelphia. 448pp., USA
 Afolabi, S., Akator, S., Abo, E., Onasanya, A. and Sere, Y. (2009) Production of polyclonal antibodies to various strains of rice yellow mottle virus (RYMV) obtained across different agro-ecological zones in West Africa. African Journal Biotechnology 4: 306-309.
 Aparicio, F., Aramburu, J., Soler, S., Galipienso, L., Nuez, F., Pallas, V. and Lopez, C. (2009) Immunodiagnosis of Parietaria mottle virus in tomato crops using a polyclonal antiserum against its coat protein expressed in a bacterial system. Journal of Plant Pathology 157: 511-513.
 Alonso-Padilla, J., Jimenez, N., Blazquez, A.B., Loza-Rubio, E., Escribano, J.M., Saiz, J.C.and Escribano-Romero, E. (2010) Evaluation of an enzyme-linked immunosor bent assay for detection of west nile virus infection based on a recombinant envelope protein produced in Trichoplusia ni larvae. Journal of Virological Methods 166: 37-41.
 Andret-Link, P., Laporte, C., Valat, L., Ritzenthaler, C., Demangeat, G. ,Vigne, E., Laval, V., Pfeiffer, P., Stussi-Garaud, C. and Fuchs, M. (2004) Grapevine fanleaf virus: still a major threat to the grapevine industry. Journal of Plant Pathology 86: 183-195.
 Astier, S., Albouy, J., Maury, Y. and Lecoq, H. (2008) Principles of plant virology: genome, pathogenicity, virus ecology. Plant Pathology 57 : 989-989.
 Bang, S.N., Jung, Y.S., Eom, S.J., Kim, G.B. ,Chung, K.H., Lee, G.P. ,Son, D.Y., Park, K.W., Hong, J.S. ,Ryu, K.H. and Lee, C. (2012) Assessment of the cucumber mosaic virus coat protein by expression evaluation in a genetically modified pepper and Escherichia coli BL21. Journal of Food Biochimistry 36: 432-440.
 Cerovska, N., Filigarova, M. and Pečenkova, T. (2006) Production of polyclonal antibodies to a recombinant potato mop‐top virus non‐structural triple gene block protein 1. Journal of Phytopathology 154: 422-427.
 Cerovska, N., Moravec, T., Plchova, H., Hoffmeisterova, H., Folwarczna, J. and Dedic, P. (2010) Production of Polyclonal Antibodies to Potato virus X Using Recombinant Coat Protein. Journal of Phytopathology 158: 66-68.
Cerovska, N. ,Moravec, T., Rosecka, P., Dědič, P. and Filigarova, M. (2003) Production of polyclonal antibodies to a recombinant coat protein of potato mop‐top virus. Journal of Phytopathology 151: 195-200.
 Flint, S.J., Enquist, L.W., Racaniello, V.R. and Skalka, A.M.(2009) Principles of virology. ASM Press; 2nd edition, 850 pp., USA
Hampton, R., Ball, E. and Boer, S. (1990) Serological methods for detection and identification of viral and bacterial plant pathogens. A laboratory manual APS press, 389pp. USA.
 Koolivand, D. (2014) Preparation of polyclonal antibody to Grapevine fan leaf virus and analysis of its effeciency in seroogical and seromolecular test. University of Tabriz.
 Korimbocus, J., Preston, S. ,Danks, C. Barker, I., Coates, D. and Boonham, N. (2002) Production of monoclonal antibodies to Sugarcane yellow leaf virus using recombinant readthrough protein. Journal of Phytopathology 150: 488-494.
 Lima, J.A.A., Nascimento, A.K.Q., Radaelli, P. and Purcifull, D.E. (2012) Serology applied to plant virology. Serological diagnosis of certain human, animal and plant diseases Rijeka Croacia InTech: 71-94
 Mulholland, V. (2009) Immunocapture-PCR for plant virus detection Plant Pathology.Springer, p 183-192.
 Naidu, R., Hughes, J.D.A. (2003) Methods for the detection of plant virus diseases.Plant Virology in Sub Saharan Africa 233-253.
 Sokhandan-Bashir, N., Pashaee, A. and Doulati-Baneh, H. (2011) Characterization of the full length coat protein gene of Iranian Grapevine fanleaf virus isolates, genetic variation and phylogenetic analysis. Iranian Journal of Biotechnology 9: 213–221.