مشاهده شیوه تنظیم چکیده گسترده انگلیسی 

 تعهدنامه فارسی

تعهد نامه لاتین

راهنمای پرداخت هزینه مقالات 

 فرم تعارض منافع نویسندگان را از اینجا دانلود نمایید

 

شرایط پذیرش مقاله : 

  1. عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد.
  2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و ماخذ مقاله به آن اشاره شده است، می باشد؛ لذا مطالب منتخب را به گونه ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده اید، در بخش منابع و ماخذ وارد نمایید.
  3. فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه هایی است که در مقاله ذکر شده باشد.
  4. صحت داده های تخصصی بر پایه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
  5. نتیجه گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصل ‌نامه تهیه شده باشد.
  6. مشابه این مقاله قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به طور هم ‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.
  7. نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی:همه نویسندگان ملزم هستند  به ترتیب الفبایی مقاله درج نمایند

 

ملاحظات:

  • هیئت تحریریة مجله در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.
  • ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریة مجله خواهد بود.
  • هزینه چاپ مقاله از سامانه مجله به صورت انلاین پرداخت شود. هزینه چاپ مقاله 2500000ریال می باشد که در دو مرحله بررسی اولیه 1000000ریال و هزینه نهایی قبل از چاپ 1500000ریال  در نظر گرفته شده است.