راهنمای نویسندگان 

 تعهدنامه فارسی

تعهد نامه لاتین

راهنمای پرداخت هزینه مقالات 

 فرم تعارض منافع نویسندگان را از اینجا دانلود نمایید

 

شرایط پذیرش مقاله : 

  1. عنوان مقاله جدید و برگرفته از محتوای مقاله و متناسب با فرآیند تحولات علمی، پیشینه تحقیق و مطالعه باشد.
  2. محتوای مقاله کاملاً برگرفته از کلیه منابعی است که در قسمت منابع و ماخذ مقاله به آن اشاره شده است، می باشد؛ لذا مطالب منتخب را به گونه ای که یکایک آن منابع را مشاهده و مطالعه کرده اید، در بخش منابع و ماخذ وارد نمایید.
  3. فرآیند تحقیق مطالب کاملاً منطبق با رویه هایی است که در مقاله ذکر شده باشد.
  4. صحت داده های تخصصی بر پایه فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
  5. نتیجه گیری و منابع کاملاً مختص این مقاله است و بر مبنای اصول حاکم بر این فصل ‌نامه تهیه شده باشد.
  6. مشابه این مقاله قبلاً نباید در نشریه دیگری یا حتی به یک زبان خارجی چاپ شده باشد و به طور هم ‌زمان برای دیگر نشریات نیز ارسال نشده باشد.
  7. نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی:همه نویسندگان ملزم هستند  به ترتیب الفبایی مقاله درج نمایند

 

ملاحظات:

  • هیئت تحریریة مجله در رد یا قبول مقالات دریافت شده آزاد است.
  • ترتیب تنظیم مقالات تأیید شده برای چاپ، بنا به نظر هیأت تحریریة مجله خواهد بود.
  • هزینه چاپ مقاله از سامانه مجله به صورت انلاین پرداخت شود. هزینه چاپ مقاله 3000000می باشد که در دو مرحله بررسی اولیه 1500000و هزینه نهایی قبل از چاپ 1500000 در نظر گرفته شده است.