گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1400/10/1لغایت 1400/12/25

 

18   مقاله

تعداد مقالات دریافتی

5 مقاله

در حال داوری

1 مقاله

باز پس گرفته شده

2 مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

 1مقاله

تعداد مقالات پذیرفته شده

 3مقاله

تعداد مقالات رد شده

ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه

6 مقاله

داوری اولیه ( دبیر تخصصی )