گیاهی
1. شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهندۀ اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Grammosciadium scabridium Boiss. در مرحلۀ میوه‌دهی

حمزه امیری امیری

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 9-19

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4220

چکیده
  جنسGrammosciadium متعلق به تیرۀ چتریان است و در ایران سه گونه دارد که در مناطق معتدله می‌رویند و برای تغذیۀ دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. گونۀGrammosciadium scabridiumاز استان لرستان جمع‌آوری گردید و پس از خشک کردن گیاه در سایه، اسانس‌گیری از سرشاخه‌های میوه‌دار با روش تقطیر با آب انجام شد. شناسایی ترکیبات موجود در اسانس به وسیلۀ کروماتوگراف ...  بیشتر

میکروبیولوژی
2. افزایش تولید نایسین در بیوراکتور با کشت همزمان Lactococcus lactis و Yarrowia lipolytica

جواد حامدی؛ فاطمه یزدیان

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 21-32

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2018.4221

چکیده
  نایسین اولین نگهدارنده غذایی تایید شده  FDAاست که در مقیاس صنعتی توسط Lactococcus lactis subsp. lactisتولید می­شود. برای کاهش اثر منفی اسید لاکتیک تولید شده در متابولیسم L. lactisبر روی تولید نایسین، کشت توام این باکتری با Yarrowia lipolytica استفاده شده است. در این پژوهش برای اولین بارL. lactis به همراه Y. lipolyticaدر تخمیر بسته با استفاده از بیوراکتور آزمایشگاهی ...  بیشتر

گیاهی
3. مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسین علی فلاحی؛ مهناز کاتوزی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 32-45

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4222

چکیده
  به منظور مکان‌یابی QTLهای کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در 103 خانوادۀ نسل F3 جوحاصل از تلاقی والد بادیا و کویر آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 94-1393 انجام شد. برای تهیۀ نقشۀ پیوستگی از 69 آلل ISSR و 7 نشانگر SSR چند شکل استفاده شد که 698 سانتی‌مورگان از ژنوم جو را پوشش داد. از میان QTLهای شناسایی‌شده برای صفات مذکورqSW-3 ...  بیشتر

گیاهی
4. اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella

آمنه جمشیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طیبه رجبیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ شهلا مظفری

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4223

چکیده
  جلبک کلرلا کاربرد دارویی، صنعتی وغذایی دارد. به همین دلیل بالا بردن بیوماس ومتابولیت‌های آن ارزشمند است. هدف این پژوهش نیز به دست آوردن بهترین ماده یا ترکیب هورمونی برای افزایش بیوماس ومتابولیت‌هایارزشمند Chlorella sorokiniana بود. در این پژوهشجلبک C. sorokiniana در محیط کشت پایۀBold  ((BBM اصلاح‌شدهکشت شد. به محیط‌ها نسبت‌های مختلف هورمونی نفتالن ...  بیشتر

گیاهی
5. اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus

رضا چنگیزی؛ شایان قبادی؛ زهرا غیاثوند؛ مهشید شاملوفر

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 61-70

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4224

چکیده
  اثر مقادیر مختلف پودر سرخ گیاه زالزالک وحشی در غذای ماهی سوروم  بر روی فاکتورهای رشد و تغذیه‌ای و همچنین تغییرات رنگ پوست مورد بررسی قرار گرفت. تیمار یک به عنوان تیمار شاهد بوده و هیچ رنگدانه‌ای به آن  افزوده نشد. تیمار دو ، یک گرم آستاگزانتین و به تیمارهای سه ، چهار و پنج نیز  به ترتیب پنج، 15 و 25 گرم در کیلوگرم غذا پودر زالزالک ...  بیشتر

جانوری
6. اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus

اسما یاراحمدی؛ مصطفی غفاری؛ احمد قرایی؛ مصیب سیدی آب الوان

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 71-83

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4225

چکیده
  در این تحقیق سطح پاسخ جمعیت روتیفر B. calyciflorus نسبت به شش غلظت مختلف از کارباریل (1،0، 10، 100، 200 و 400 میکروگرم در لیتر (parts per billion)) با سه تکرار طی مدت شش روز مورد بررسی قرار گرفت. تراکم و نرخ رشد ویژۀ روتیفرها به طور روزانه محاسبه شد. نتایج نشان داد که رشد جمعیت روتیفرها با افزایش غلظت کارباریل به طور معنی‌داری (05/0>P) کاهش یافت. بیشترین تراکم ...  بیشتر

گیاهی
7. اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه

عرفانه شفیعیون؛ علی اکبر احسانپور

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 81-99

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4226

چکیده
  توکوفرول‌ها که تحت عنوان ویتامین Eشناخته می‌شوند، مولکول‌های آمفی‌پاتیکی هستند که به عنوان آنتی‌اکسیدان قادر به حذف گونه‌های فعال اکسیژن می‌باشند. در این پژوهش، گیاه تنباکو به مدت چهار هفته در محیط MS حاوی غلظت‌های صفر، 100 و 200 میلی‌مولار NaCl به همراه غلظت‌های، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر ویتامین E رشد داده شد و سپس شاخص‌های رشد ...  بیشتر

گیاهی
8. کنترل بیولوژیک بیماری بوته‌میری خیار ناشی از Phytophthora spp. با Trichoderma harzianum

مهدی صدروی؛ محمد حاجی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 101-110

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4229

چکیده
  بوته­میری از بیماری­های مهم خیار در ایران است. گلخانه‌های تولید خیار در جنوب- غرب ایران، بازدید شدند و از گیاهچه­های بیمار نمونه­برداری شد. بیمارگرها از بافتهای بیمار گیاهچه­ها جداسازی و  Phytophthora  capsici  و Phytophthora  megasperma  شناخته شدند. یک جدایه پرآزار هر بیمارگر پس از آزمون بیماریزایی نه جدایه آن­ها انتخاب شدند ...  بیشتر

9. تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته‌خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی

مهدی کاکایی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 111-125

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4235

چکیده
  شته‌خالدار یونجه با نام علمیTherioaphistrifolii از جمله آفات مهم یونجه می‌باشد. به‌منظور بررسی پاسخ پروتئوم یونجه نسبت به تغذیۀ این شته، نمونه‌برداری از یونجه (ژنوتیپ همدانی) تحت تغذیه و شاهد صورت گرفت. تجزیه‌و‌تحلیل پروتئوم بافت برگی، 208 لکه پروتئینی قابل تشخیص در رنگ‌آمیزی با آبی کوماسی، شناسایی نمود. از این میان بر اساس آزمونt، 16 ...  بیشتر

گیاهی
10. بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف‏ هرز ارشته‌‌خطایی (Lepyrodiclis holosteoides)

فریبا میقانی؛ زیبا خوردوستان

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 127-138

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2019.4239

چکیده
  ارشتهخطایی علف‌هرزی از تیره میخک است که مزارع گندم و کلزای کشور را آلوده کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر انجام شد. دمای بهینه که منجر به 65 درصد جوانهزنی بذر شد، تناوب دمایی 20/25 درجه سانتی‌گراد بود. بیشترین (80 درصد) و کمترین (44 درصد) جوانهزنی بذر به ترتیب پس از یک و 15 دقیقه تیمار با اسید سولفوریک ...  بیشتر

11. ارتباط تولید هورمون IAA با تنش های خشکی و شوری و تغییرات غلظت تریپتوفان در باکتری های جداسازی شده از خاک های شور و شور-سدیمی

رضا سلیمانی؛ حسینعلی علیخانی؛ حسن توفیقی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1397

http://dx.doi.org/10.22051/jab.2018.6599.1000

چکیده
  با توجه به اهمیت تولید IAA توسط باکتری های خاک، به ویژه نقش آن در القاء ریشه زایی در خاک های متأثر از خشکی و شوری این تحقیق انجام شد. در این تحقیق، ضمن جداسازی 400 باکتری از خاک های با درجات مختلف EC و SAR، تغییرات تولید IAA و اثر مقادیر مختلف تریپتوفان و تنش های خشکی و شوری بر تولید این هورمون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر تنش های خشکی ...  بیشتر