1. شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهندۀ اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Grammosciadium scabridium Boiss. در مرحلۀ میوه‌دهی

صفحه 9-19

حمزه امیری امیری


2. افزایش تولید نایسین در بیوراکتور با کشت همزمان Lactococcus lactis و Yarrowia lipolytica

صفحه 21-32

جواد حامدی؛ فاطمه یزدیان


3. مکان‌یابی ژن‌های کنترل‌کنندۀ صفات زراعی در خانواده‌های F3 جو با استفاده از نشانگرهای SSR و ISSR

صفحه 32-45

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ حسین علی فلاحی؛ مهناز کاتوزی


4. اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون‌ها بر رشد، محتویات رنگیزه‌های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella

صفحه 47-60

آمنه جمشیدی؛ محمدعلی ابراهیمی؛ طیبه رجبیان؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ شهلا مظفری


5. اثر پودر زالزالک وحشی(ولیک)(Crataegus monogyna) بر رنگ پذیری پوست، شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی سیکلید نواری ((Heros severus

صفحه 61-70

رضا چنگیزی؛ شایان قبادی؛ زهرا غیاثوند؛ مهشید شاملوفر


6. اثر آفت‌کش کارباماتۀ کارباریل بر رشد جمعیت روتیفر آب شیرین Brachionus calyciflorus

صفحه 71-83

اسما یاراحمدی؛ مصطفی غفاری؛ احمد قرایی؛ مصیب سیدی آب الوان


7. اثر ویتامین E (آلفا توکوفرول) بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه تنباکوNicotiana rustica L.)) تحت تنش شوری در کشت در شیشه

صفحه 81-99

عرفانه شفیعیون؛ علی اکبر احسانپور


8. کنترل بیولوژیک بیماری بوته‌میری خیار ناشی از Phytophthora spp. با Trichoderma harzianum

صفحه 101-110

مهدی صدروی؛ محمد حاجی


9. تغییرات پروتئوم یونجه در برابر تنش ناشی از تغذیه شته‌خالدار یونجه Monell Therioaphis Trifolii به کمک تکنیک الکتروفورز دوبعدی

صفحه 111-125

مهدی کاکایی


10. بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف‏ هرز ارشته‌‌خطایی (Lepyrodiclis holosteoides)

صفحه 127-138

فریبا میقانی؛ زیبا خوردوستان