نویسندگان گرامی، محتوای راهنمای JAB بر اساس دو معیار کلیدی در دست اصلاح و نوسازی است: 1) افزایش رؤیت­پذیری و بین المللی شدن نشریه، 2) آسان سازی راهنمای نویسندگان. لذا برای ارسال مقالات از آخرین نسخه دستورالعمل ها روی سایت نشریه استفاده بفرمایید.

دامنۀ نشریه: این نشریه پژوهش هایی که رویکرد آن­ها کاربرد در یکی از زمینه های گوناگون زیست شناسی باشد را برای داوری و نشر می­پذیرد. رویکردهای کاربردی در زیست شناسی محاسباتی، بیوفیزیک، بیوشیمی، ژنتیک، بیوانفورماتیک، زیست شناسی سامانه­ها، زیست شناسی مصنوعی و کاربردهای مرتبط با فاژها، ویروس­ها، باکتری­ها، آرکی­ها، تک یاختگان یوکاریوتی، ریزجلبک­ها، شاخه های گوناگون گیاهان و جانوران مورد توجه نشریه هستند.

نوع مقالات: نشریه مقالات مستخرج از پژوهشی های میدانی و آزمایشگاهی را می پذیرد. این نشریه مقالات مروری (حداکثر یک مقاله مروری در هر شماره) را از پژوهشگران صاحب­نظر که دارای مقالات متعدد پژوهشی در آن موضوع باشند، برای داوری و نشر می پذیرد.

عهده­دار مکاتبات: نویسندگان مسئول یا عهده­دار مکاتبات (مربی پژوهشی، استادیار، دانشیار، استاد، دکترای تخصصی (PhD)- باید دارای وابستگی به مراکز معتبر علمی کشور (دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه مؤسسات) باشند. (نشریه تعهدی نسبت به پذیرش مقالات ارسالی دانشجویان ندارد.)

زبان نشریه: زبان انتشار مقالات فارسی و انگلیسی است. مقالات متشکل از یک مقاله کامل فارسی با چکیدۀ انگلیسی و نیز چکیدۀ مبسوط انگلیسی (EEA: Extended English Abstract) است. همچنین نشریه مقالات پژوهشی و مروری کامل انگلیسی را پس از داوری و پذیرش در شمارۀ ویژه منتشر می­کند.

راهنمای نگارش: توصیه اکید می شود نویسندگان راهنمای نگارش مقاله فارسی، و نیز راهنمای چکیدۀ مبسوط انگلیسی را مطالعه بفرمایند.

الگوی نگارش: قالب نگارش (template) نشریه با الگوی مقاله فارسی و نیز الگوی چکیدۀ مبسوط انگلیسی (extended abstract) در دسترس است.

مدت انتظار: مدت انتظار پیش بینی شده برای داوری و دریافت پذیرش 2 ماه است و بنابر تشخیص سردبیر امکان ارسال دوباره (resubmit) بدون نیاز به پرداخت مجدد وجود دارد. مراحل خلاصه شدۀ فرایند و زمان بندی رسیدگی پیوست است.

تعهدات اخلاقی: نشریه نسبت به اصول اخلاق نشر COPE متعهد است. تعهد نویسندگان به اصول اخلاق پژوهش برای نشریه یک اصل است و دریافت کد اخلاق به همه نویسندگان توصیه می شود. تکمیل و امضای کاربرگ­های تعهدنامه و نیز اعلام تعارض منافع ضروری است.

هزینۀ انتشار مقالات: مطابق ضوابط پرداخت نویسندگان بخشی از هزینه های انتشار مقالات بر عهدۀ نویسندگان است. 

تماس با نشریه: با دفتر تحریریه نشریه با شماره (02185692205) یا پست الکترونیک japplbiol@alzahra.ac.ir  تماس بگیرید.

(از نویسندگان، داوران و کاربران محترم تقاضا می­شود، نقد و نظر خود را به نشانی پست الکترونیک بالا ارسال بفرمایند.)