باسمه تعالی

 

   دانشگاه الزهرا (س) با همکاری انجممن زیست شناسی ایران به منظور گسترش و نشر دانش علوم زیستی نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی کاربردی را با عنوان انگلیسی Journal of applied biology  در زمینه های علوم گیاهی ، علوم جانوری ، میکروبیولوژی ، سلولی و مولـکولی ، ژنتیک ، بیوشیمی ، بیوفیـزیک و بیوانفورماتیـک بصورت فصلنامه منـتشر می نماید .

نشریه زیست شناسی کاربردی مقالات در زمینه های فوق را بصورت مقاله کامل    (Full paper)به چاپ می رساند.