نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهر(س)

2 دانشیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا(س)

4 استاد دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا(س)

5 استادیار دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در این مطالعه، محیط کلریمتریک آنتی بیوگرام که در دانشگاه الزهرا طراحی گردیده است با محیط Quicolor شرکت سالوبریس آمریکا و محیط مولر هینتون آگار مقایسه گردید. الگوی حساسیت ضد میکروبی 100 جدایه انتروباکتریاسه با 6 آنتی بیوتیک مختلف، با استفاده از روش دیسک دیفیوژن (انتشار دیسک) تعیین گردید. توافق هر سه روش با آنالیز کاپا بررسی گردید. با ده بار تکرار تست حساسیت آنتی بیوتیکی 2 سوش استاندارد و 2 جدایه بالینی از خانواده انتروباکتریاسه، در هر سه محیط مقادیر Coefficient of variation (ضریب تغییرات) محاسبه گردید. مقادیر کاپا در همه موارد بالای 0/5 و نشان دهنده توافق خوب و یا عالی هر سه روش بودند. مقادیر CV در اغلب موارد زیر 0/05 و نشان دهنده تکرارپذیری مناسب آزمایش ها بودند. بر اساس یافته های این مطالعه می توان از محیط کلریمتریک آنتی بیوگرام برای تعیین سریع الگوی حساسیت ضد میکروبی در خانواده انتروباکتریاسه استفاده کرد.از نظر کاربردی این محیط مشابه نمونه های خارجی و استاندارد می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Colorimetric Medium with Quicolor & Standard Media for Rapid Antibacterial Susceptibility Testing in Enterobacteriaceae

نویسندگان [English]

  • shahla siamaki 1
  • Siavosh Salmanzadeh-Ahrabi 2
  • Trouska Soufizadeh 3
  • Tahereh Falsafi 4
  • Mahvash Saifali 5
  • Jamshid Fooladi 5

1 MSc. Graduated Student of Microbiology of Alzahra University

2 Associate Professor of Microbiology of Alzahra University

3 MSc. Graduated Student of Microbiology of Alzahra University

4 Professor of Microbiology at Alzahra University

5 Assistant Professor of Animal Science of Alzahra University

چکیده [English]

In this study colorimetric medium, which has been developed at Alzahra University, was compared with Quicolor (Salubris Co, USA) and Muller Hinton agar media. Antibacterial susceptibility patterns of 100 isolates of Enterobacteriaceae against 6 different antibiotics were determined by using disk diffusion method. The agreement of these methods was defined by kappa analysis. Coefficient of variation (CV) was calculated by repeating antibacterial susceptibility test for 10 times using 2 standard strains and 2 clinical isolates of Enterobacteriaceae on three medium noted above. Kappa value was higher than 0.5 for all cases indicating a good or an excellent agreement of 3 media. ( CV) values were less than 0.05 in majority of cases showing a good reproducibility of testing media. According to the results of this study colorimetric medium can be used for rapid antibacterial susceptibility testing of Enterobacteriaceae.In terms of ease of functional and performance of this medium is similsr to foriegn and standard media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colorimetric methods
  • Disk diffusion method
  • Rapid antibacterial susceptibility test
  • Enterobacteriaceae
بلندقامت پور، ز.، سلمانزاده اهرابی، س.، عبدی، ع.، ) 1392 (طراحی وارزیابی محیط های کلریمتریک جهت سنجش سریع حساسیت آنتی بیوتیکی در خانواده انتروباکتریاسه
و باکتری های غیر تخمیری، مجله زیست شناسی کاربردی الزهراء: دوره 62 ، شماره 5، 1-8 .
Canton R., Loza E., Del C. M., Baquero F., Martines M.L., Collaborative Group. (2003)Quality control for β-lactam susceptibility testing with a well-defined collection of Entrobacteriaceae and Pseudomonas aeruginosa strain in Spain Journal of Clinical Microbiology 41: 1912-8.
 Doern G., Vautour R., Gaudet M., Levy B. (1994) Clinical impact of rapid in vitro Susceptibility testing and bacterial identification. J. Clin. Microbiol., 32:1757-1762.
 Ercis S., Sancak B. Kocagoz T., Kocagoz S., Hascelik G., Bolmstrom A. (2007) Rapid 4 to 6 hour detection of extended-spectrum beta-lactamases in a routine laboratory.Scand . Infect . Dis ., 36:781-785.
  Granato P. A. (1993) Impact of same day tests versus traditional overnight testing.Diagn. Microbiol. Infect. Dis., 16:237-243. 
Jenkins S.G., Schuetz A.N. (2012) Current Concepts in Laboratory Testing to Guide Antimicrobial Therapy. Mayo. Clin. Proc., 87(3): 290-308.
 Jorgensen J. H., Barry A. L., Traczewski M. M., Sahm D. F., Mcelmeel M. L., Crawford SH. A. (2000) Rapid automated antimicrobial susceptibility testing of streptococcus pneumonia by use of the bio Merieux VITEK2. J. Clin. Microbiol.,
38:2814-2818.
 Kanemitsu K., Kunishima H., Inden K., Hatta M., Saga T., Ueno K., Harigae H., Ishizawa K., Kaku M. (2005) Assessment of RAISUS,a novel system for identification and antimicrobial susceptibility testing for enterococci. Diagn. Microbiol.
Infect. Dis., 53:23-27.
 Kocagoz T., Ercis S., Darka O., Salmanzadeh-Ahrabi S., Kocagoz S., Hasclik G. (2007) Anovel system for rapid antibacterial susceptibility testing. Anna. Microbiol.,57(1):131-135.
Ling T. K.W.,Tam P.C., Lu Z. K., Cheng A. F.B. (2001) Evaluation of VITEK2 rapid identification and susceptibility testing system against gram-negative clinical isolates.J. Clin. Microbiol., 39:2964-2966.
 Salmanzade-Ahrabi S., Kocagoz T. (2013) Evaluation of liquid-fase colorimetric method for rapid antibacterial susceptibility test. Iran. J. Microbiol., 5:256-262.
 Tamma P.D., Cosgrove S.E., Maragakis L.L. (2012) Combination Therapy for Treatment of Infections with Gram-Negative Bacteria. Clin. Microbiol. Rev., 25(3): 450–470.
 Tansarli G. S., Athanasiou S., Fallagas M. E. (2013) Evaluation of antimicrobial susceptibility of Enterobacteriaceae causing urinary tract infections in Africa. Antimicrob .Agents. chemother., 57(8): 3628-3639.
 Traub W.H., Raymond E.A., Linehan J. (1970) Identification of Enterobacteriaceae in the clinical microbiology laboratory. Appl. Microbiol., 20:303-308.
 Tunny M. M., Ramage G., Field T. R., Moriarty T.F., Storey D.G. (2004) Rapid colorimetric assay for antimicrobial susceptibility testing of Pseudomonas aeroginosa.Antimicrob. Agents. Chemother., 48: 1879-1881.