گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/4/99لغایت 31/6/99

 

6     مقاله

تعداد مقالات دریافتی

2 مقاله

در حال داوری

0  مقاله

باز پس گرفته شده

0   مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

 مقاله 3

تعداد مقالات پذیرفته شده

مقاله 1

تعداد مقالات رد شده

3 ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه