گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/7/98لغایت 28/12/98

 

28     مقاله

مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند

5  مقاله

در حال داوری

3  مقاله

باز پس گرفته شده

2   مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

 مقاله 10

تعداد مقالات منتظر چاپ

مقاله 8

غیر قابل پذیرش

3 ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه