گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/1/1400لغایت 31/6/1400

 

36   مقاله

تعداد مقالات دریافتی

7 مقاله

در حال داوری

2 مقاله

باز پس گرفته شده

 مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

 مقاله 15

تعداد مقالات پذیرفته شده

مقاله 11

تعداد مقالات رد شده

3 ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه