انجمن

زیست شناسی ایران 

نشریۀ زیست شناسی کاربردی  دانشگاه الزهراء(س)  از سال 1384 در زمینۀ چاپ مقالات علمی با "انجمن زیست شناسی ایران " تفاهم نامۀ همکاری بنیان نهاده است .