گزارش یکساله فصلنامه علمی پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/1/97لغایت 25/12/97

 

64      مقاله

مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند

22  مقاله

در حال داوری

11   مقاله

باز پس گرفته شده

13   مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

4مقاله

تعداد مقالات منتظر چاپ

14مقاله

غیر قابل پذیرش