باسمه تعالی

گزارش شش ماهه پاییز و زمستان  سال 1396به شرح ذیل می باشد :

مقالات رسیده :36

مقالات ارزیابی شده نهایی : 5

مقالات مصوب شده : 2

مقالات در حال چاپ : 2

مقالات رد شده :7 

ارسال برای باز نگری : 3

بقیه مقالات نیز در حال بررسی می باشند .