گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/1/99لغایت 31/3/99

 

16     مقاله

مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند

2 مقاله

در حال داوری

0  مقاله

باز پس گرفته شده

2   مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

 مقاله 6

تعداد مقالات منتظر چاپ

مقاله 6

غیر قابل پذیرش

3 ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه