گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/6/99لغایت 31/9/99

 

18    مقاله

تعداد مقالات دریافتی

11 مقاله

در حال داوری

0  مقاله

باز پس گرفته شده

2  مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

 مقاله 3

تعداد مقالات پذیرفته شده

مقاله 2

تعداد مقالات رد شده

3 ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه