گزارش شش ماهه فصلنامه علمی  -پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/6/99لغایت 31/12/99

 

31   مقاله

تعداد مقالات دریافتی

11 مقاله

در حال داوری

1 مقاله

باز پس گرفته شده

2  مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

 مقاله 11

تعداد مقالات پذیرفته شده

مقاله 6

تعداد مقالات رد شده

3 ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه