گزارش شش ماهه فصلنامه علمی پژوهشی  زیست شناسی کاربردی 

بازده زمانی 1/1/98لغایت 28/6/98

 

42      مقاله

مقالاتی که در این بازه زمانی ارسال شده اند

14  مقاله

در حال داوری

2   مقاله

باز پس گرفته شده

 مقاله

باز گردانده به نویسنده جهت اصلاح و باز بینی

1مقاله

تعداد مقالات منتظر چاپ

19مقاله

غیر قابل پذیرش

3 ماه

میانگین زمان انتظار تصویب از زمان پرداخت هزینه