1. تغییرات ریخت شناختی جمجمه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در دو رشته کوه البرز و زاگرس در ایران

صفحه 5-22

جلیل ایمانی؛ محمد کابلی؛ محسن احمدی؛ رسول خسروی؛ مسعود نظری زاده؛ فاطمه رسولی نسب


2. تاثیر منبع گرده بر میزان و نوسانات قند های محلول، پروتئین، اسد های آمینه و اسید های چرب در مراحل قبل و بعد از جوانه زنی بذور هیبرید حاصل ازتلاقی رقم \"آ 200\" با ارقام\"تونو\"، \"شاهرود 12\" و \"آ230\"

صفحه 23-44

علی ایمانی


3. تغییرات مرفو-فیزیولوژی نهال های محلب (Prunus mahaleb L.) تحت تاثیر نانوذرات سیلیکون(SiO2 NPs)

صفحه 45-58

پیمان اشکاوند؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ مهرداد زرافشار؛ احسان قنبری


4. بررسی روند جذب و تعدیل فلز روی با استفاده از سبوس برنج در آب برگشتی سیستم‌های پرورش نیمه متراکم ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان

صفحه 59-78

محمدعلی حسن نتاج؛ مسعود هدایتی فرد؛ مهدی یوسفیان


5. شبیه سازی دینامیک مولکولی پروتئین همولیزین باسیلوس پامیلوس و داکینگ آن با کلسترول و پیشگویی تغییرات کنفورماسیونی این پروتئین در طراحی دارو با کمک بیوانفورماتیک

صفحه 79-100

نیلوفر ساسانی؛ حسن محبت کار؛ گیتی امتیازی


6. بهینه‏سازی کدونی و مقایسه‏ی بیان فاکتور رشد عصبی بتا انسانی (β-NGF) بصورت نوترکیب در میزبان‏های باکتریایی( BL21(DE3 و BL21(DE3)pLysS

صفحه 101-116

معصومه رجبی بذل؛ زهرا حاجی حسن؛ مونا سهرابی


7. حذف نیتروژن و فسفات از فاضلاب شهری توسط ریزجلبک کلرلا ولگاریس و تعیین معادله سینتیکی رشد آن

صفحه 117-130

منصور شریعتی؛ رضا طاهری


8. اثر بازدارندگی دو سم رایج کشاورزی (بنومیل و دیازینون) بر رشد جمعیت Pseudomonas putida ‌

صفحه 131-144

نسرین صبور مقدم؛ رضا خاک‏ور؛ نسیبه محمدنژاد؛ ناصر علی اصغرزاد


9. بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در استحصال زیستی اورانیوم با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans و کانسنگ آنومالی 2 ساغند یزد

صفحه 145-160

فائزه فاطمی؛ سمانه جهانی؛ عباس رشیدی؛ حسن زارع توکلی


10. مطالعه آناتومی برگ در برخی گونه های جنس تاج خروسL. Amaranthus (Amaranthaceae) در ایران

صفحه 161-172

حورا شرافتمند عطار؛ فرخ قهرمانی نژاد


11. بررسی تولید روغن تک یاخته در مراحل مختلف رشد در مخمر مولد چربی ردوترولا موسیلوژینوزا سویه UIMC35 با تکنیک فلوسایتومتری

صفحه 173-162

حسین قنواتی؛ ایرج نحوی


12. بررسی دو گونه جنسPteris در جنگل های شمال ایران به روش آناتومی

صفحه 193-210

آرمان محمودی اطاقوری؛ صدیقه کلیج؛ زکیه مدهوشی


13. اثر غلظت های مختلف یون کلر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در سه رقم توتون (Nicoiana tabacum)گرمخانه‌ای

صفحه 211-226

اکبر نورسته نیا؛ سحر باباجانی؛ جنت سرمد؛ مهیار مشتاقی


14. تعیین شرایط بهینه تولید ماده ضد میکروبی توسط Alcaligenes faecalis جداشده از خاک های آلوده به نفت به روش سطح پاسخ

صفحه 227-244

محمد یعقوبی آوینی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ علیرضا قاسم پور