نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، سیستماتیک – اکولوژی ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه مازندران ، بابلسر

چکیده

هدف تحقیق، بررسی آناتومی دو گونه از جنس پتریس و ارزیابی میزان شباهتها و تفاوتهای بین آنها در جنگل های شمال ایران بوده است. اهمیت مطالعه ی این جنس از آن رو است که یافته های حاصل از آن می تواند در تهیه و نگارش فلور ایران و کلید شناسایی در خصوص این دو گونه یاریگر باشد. به همین منظور جمعیت های این دو گونه از جنس پتریس یعنی Pteris cretica و Pteris dentata از جنگل های مازندران، گیلان و گلستان جمع آوری گردید. نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد این دو گونه سرخس، از نظر آناتومی بر اساس مولفه اصلی اول، دوم و چهارم باهم متفاوت، ولی از نظر مولفه های اصلی دیگر باهم تفاوت معنی داری ندارند. ضمنا در میان جمعیت های گونه دنتاتا بر اساس مولفه های اصلی به جز مولفه ششم، تفاوت معنی داری مشاهده شد که می تواند نشان دهنده وجود بیش از یک زیر گونه از دنتاتا درشمال ایران باشد.نتایج حاصل از یافته ها نشان می دهد این دو گونه سرخس، از نظر آناتومی بر اساس مولفه اصلی اول، دوم و چهارم باهم متفاوت، ولی از نظر مولفه های اصلی دیگر باهم تفاوت معنی داری ندارند. ضمنا در میان جمعیت های گونه دنتاتا بر اساس مولفه های اصلی به جز مولفه ششم، تفاوت معنی داری مشاهده شد که می تواند نشان دهنده وجود بیش از یک زیر گونه از دنتاتا درشمال ایران باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey two species Pteris in the forests northern Iran by anatomy method

نویسندگان [English]

  • Arman Mahmoudi atagvari 1
  • Sedigheh kolig 1
  • Zakeeh Madhooshi 2

چکیده [English]

The purpose in this research to investigate two species Pteris by anatomy method and evaluation of similarities and differences between them in the forests of northern Iran. Therefore, the populations of two species of the Pteris cretica and Pteris dentate were collected from forests of Mazandaran, Guilan and Golestan. The results of the findings show that these two species of ferns , based on the anatomy of the main components I, II and IV are different from each other , but based on other main components aren’t significantly different from each other. Also, the dentate species populations based on principal component except the sixth, no significant differences were observed, and that could indicate the presence of more than one sub- species of the dentate in northern Iran.The results show that two species of ferns, in terms of anatomy based on principal component first, second and fourth different together, but the other main components do not differ significantly. Also among the populations of Dntata based on principal component except the sixth, there was a significant difference that could indicate the presence of more than one subspecies of Dntata northern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosystematic
  • Flor
  • Pteris dentate
  • Pteris cretica
-        اسکندری، م.، قره یاضی، ب.،  شیرزادیان، س. و مازوجی ع. (۱۳۹۱). بررسی گونه های در معرض تهدید در استان گیلان و مقایسه طبقه بندی حفاظتی با معیارهای سازمان جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN). رستنیها، ۱۳ (۱ )، ۹-۱.
-        تجدد،گ.، مجد، ا. (۱۳۸۷). بررسی چرخه زندگی سرخس پتریس کرتیکا (Pteris cretica L.) و تأثیر آرسنیک بر رویش هاگ تا تمایزاندام های جنسی. زیست شناسی تکوینی، ۱ (۱).
-        حسین پور، ن.، رحمانی، ر.، زارع، ح. و معیری، م. (۱۳۸۸). تعیین الگوی پراکنش محیطی و فراوانی گونه های سرخس در سری یک طرح جنگلداری شصت کلاته. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ۱۶ (۲).
-         حمدی، م.، اسدی، م.، ایرانبخش، ع.، ملک لو، م. وعبادی، م. (۱۳۹۱). مطالعات آناتومی برگ در تیره Typhaceae در ایران. تاکسونومیوبیوسیستماتیک، ۴ (۱۱)، ۲۲-۱۳.
-        فا ن، اِ. (۱۳۸۳). ساختمان تشریحی  گیاهی. ترجمه جعفری، آ. (صص۱-۱۷۱). مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
Flora of North America Editorial Committee. (1993). Flora of North America:
Volume 2: Pteridophytes and Gymnosperms. (Pp. 122-186). Oxford University Press.
Harinantenaina, L., Matsunami, K., Otsuka H. (2009). Chemical constituents of
Pteris cretica Linn. (Pteridaceae). Biochemical Systematics
and Ecology,
37, 133–137.
http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/species.php?species_id=101110.
Khoshravesh, R., Akhani, H., Eskandari, M., Greuter, W. (2009). Ferns and fern
allies of Iran.
Ro staniha, 10 (1).
Prado, J., Windisch, P. G. (2000). The genus Pteris L. (Pteridaceae) in Brazil.
Boletim do Instituto de Botanica, (13), 103-199.
Taylor, T. N., Taylor, E. L. and Krings, M. (2009). Paleobotany: The Biology and
Evolution of Fossil Plants. (Pp. 383-478). London: Academic Press.
Tutin, T. G. (1993). Flora Europaea Volume 1. (P. 14). Cambridge University
Press.