نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار.،گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 استاد، گروه خاک شناسی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

Pseudomonas putida یکی از شناخته شده‏ترین باکتری‏هاست که جدایه‏های بسیار زیادی از آن از سراسر دنیا گزارش شده است. برخی از جدایه‏های این باکتری جزو مهم‏ترین عوامل حل‏کننده‌ فسفات در خاک می‌باشند که باعث افزایش دسترسی گیاهان به این عنصر و بهبود رشد آنها می‏گردد و به همین دلیل جزء باکتری‏های مفید خاکزی محسوب می‏شوند. عوامل مختلفی بر رشد طبیعی این باکتری‌ در خاک اثر می‏کند که یکی از مهم‏ترین این عوامل، آفت‏کش‏ها می‌باشند. در تحقیق حاضر تاثیر دو سم دیازینون و بنومیل در مقدارها و دماهای مختلف بر رشد جدایه‏ای از این باکتری‌ مورد آزمایش قرار گرفت. بر این اساس، نتایج نشان دادند که هر دو سم حتی در پایین‏ترین مقدار مورد مطالعه باعث کاهش معنی‏داری در رشد جمعیت باکتری می‏گردند، هر چند که توقف کامل رشد باکتری دیده نشد. مقدار توصیه شده و مصرفی کشاورزان برای هر دو سم در مزارع ایران 1000 میلی‏گرم بر لیتر است که در این غلظت رشد جمعیت باکتری برای هر دو سم بکاررفته بسیار کند و به ترتیب برای بنومیل 60% و برای دیازینون 89% کمتر از شاهد مشاهده گردید. سم بنومیل در هیچ یک ازدزهای استفاده شده باعث توقف کامل رشد و مرگ کامل باکتری نشد، در حالی‏که سم دیازینون در غلظت‏های 2500 میلی‏گرم بر لیتر و بالاتر از آن باعث مرگ کامل سلول‏های باکتری و از بین رفتن جمعیت اولیه باکتری گردید. در دماهای بالای 30 درجه کاهش معنی‏داری در رشد جمعیت باکتری مشاهده شد که این کاهش رشد، در حضور غلظت‏های مختلف هر دو سم بطور معنی‏داری تشدیدگردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inhibitory Effects of Two Common Agricultural Pesticides (Benomyl and Diazinon) on Growth of Pseudomonas putida Population

نویسندگان [English]

  • Nasrin Sabourmoghaddam 1
  • Reza Khakvar 2
  • Asibeh Mohamadnejad 3
  • Naser Ali Asgar Zad 4

چکیده [English]

Pseudomonas putida is one of the most well-known bacteria and many strains of this bacterium have been reported from all over the world. Some strains are considered as the most important phosphate solubilizing agents in the soil, maximizing plant access to this element and as a result improve the plants growth. Several factors influence the natural growth of the bacteria in soil of which, the most important factors are pesticides. In the present study, effects of two widely used agricultural pesticides, Diazinon and Benomyl in different doses (250, 500, 1000, 2500 and 5000 mg/L) and at different temperatures (25, 30, 35, 40 and 450C) were studied on a selected isolate of P. putida. The results showed that both pesticides even at the lowest dose (250 mg/L) significantly reduced bacterial growth but not completely. The bacterial population growth was very slow in the range of recommended dose (1000 mg/L) for both pesticides. Benomyl did not stop bacterial growth completely at any of the selected doses, whereas Diazinon at concentrations of 2500 and 5000 mg/L became lethal for bacterial cells. At temperatures above 300C a significant decrease was observed in normal bacterial growth which was higher in the presence of both pesticides.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphate solubilizing bacteria
  • Pseudomonas putida
  • Soil
  • Diazinon
  • Benomyl
رخشانی، ا.(1389). اصول سم شناسی کشاورزی. ویرایش سوم. انتشارات فرهنگ جامع. 283 صفحه.
ساریخانی، م. ا.، علی اصغرزاد، ن. و ملبوبی، م. ع. (1392). بهبودتغذیه فسفردرگیاه گندم با تلقیح باکتری های حل کننده فسفات. مدیریت خاک و تولید پایدار. 3: 39-57.
منصوری‏پور،م.، علیزاده ع و صفایی ن. (1387). بررسی توانایی بیوکنترلی و دینامیک جمعیت باکتریهای آنتاگونیست علیه Sclerotiniasclerotiorum در کلزا. بیماریهای گیاهی. 44: 232-252.
Barakah, F.N., Ibtisam, A.M.,Heggo, A.M. (2007). Effect of Lannite and Diazinon pesticides on some soil Microorganisms. Alexandria Science Exchange Journal, 28: 38-53.
Barton, L.L., Northup, D.E. (2011). Microbial Ecology. John Wiley & Sons, Inc.
Publication. 448p.
Bergfeld, W.A. (2001). Rhizosphere Bacteria and Benomyl Interactions. PhD
Thesis. University of Missouri-Columbia. 204p.
Chen, Y.P., Reka, P.D., Arun, A.B., Shen, F.T., Lai, W.A., Young, C.C. (2006).
Phosphate Solubilizing Bacteria from Subtropical Soil and their Tricalcium
Phosphate Solubilizing abilities. Applied Soil Ecology, 34: 33-41.


Congregado, F., Simon-Pujol, D., Juárez, A. (1979). Effect of two organophosphorus insecticides on the phosphate-dissolving soil bacteria. Applied and
Environmental Microbiology, 37: 169–171.
Cook, A.M., Daughton, C.G., Alexander, M. (1978). Phosphorus-Containing Pesticide Breakdown Products: Quantitative Utilization as Phosphorus Sources
by Bacteria. Applied and Environmental Microbiology, 36: 668-672.
Ekundayo, F.O. (2010).Comparative influence of benomyl on rhizosphere and
non-rhizosphere bacteria of cowpea and their ability to solubilize phosphate.
Journal of Soil Science and Environmental Management, 1: 234-242.
El-Hussein, A.A., Elsalahi, R.H., Osman, A.G., Sherif, A.M., El-Siddig, M.A.
(2014). Isolation and 16S rRNA-Based Identifcation of Benomyl-Degrading Bacteria. British Biotechnology Journal, 4: 670-683.
Fawole, O.B. (1998). Studies on Effects of Benomyl (Bezimidazole) on Non-target Microflore of Tomato Cropped Soil. Agrosearch, 4: 40-45.
Fuchs, A., de Vries F.W. (1978). Bacterial breakdown of benomyl. I. Pure cultures. Antonie Van Leeuwenhoek, 44: 283-292.
Khan, A.A., Jilani, G., Akhtar, M.S., Naqvi, S.M.S., Rasheed, M. (2009). Phosphorus Solubilizing Bacteria: Occurrence, Mechanisms and their Role in
Crop Production. Journal of Agricultural and Biological Science, 1:48-58.
Kudashev, I.S. (1956). The effect of phosphobacterium on the yield and protein
content in grains of autumn wheat, Maize and Soybean. Soil and Fertilizer,
8: 20-23.
Mishra, G., Kumar, N., Giri, K., Pandey, S., Kumar, R. (2014). Effect of fungicides and bioagents on number of microorganisms in soil and yield of
soybean (
Glycine max ). Bioscenice,6: 45-48.
Ratkowsky, D.A.,Olley, J., McMeekin, T.A., Ball, A. (1982). Relationship between temperature and growth rate of bacterial cultures. Journal of Bacteriology, 149: 1-5.
Shaad, N.W., Jones, J.B., Chun, W. (2001). Laboratory Guide for Identifcation
of Plant Pathogenic Bacteria. 3rd edition. APS Press. 374p.


Sharma, S.B., Sayyed, R.Z., Trivedi, M.H., Gobi, T.A. (2013). Phosphate solubilizing microbes: sustainable approach for managing phosphorus defciency in agricultural soils. SpringerPlus, 2: 1-14.
Singh, J., Singh, D.K. (2005). Bacterial, azotobacter, actinomycetes, and fungal
population in soil after diazinon, imidacloprid, and lindane treatments in
groundnut (
Arachishypogaea L.) felds.Journal of Environmental Science
and Health, Part B., 40: 785-800.
Singleton, P. (2004). Bacteria in Biology, Biotechnology and Medicine. John
Wiley & Sons, Inc. 570p.
Smith, J.H., Allison, F.E., Soulides. D.A. (1962). Phosphobacterian as Soil Inoculant, Laboratory, Greenhouse, and Field Evaluation. Technical Bulletin
No. 1263. United States Department of Agriculture. 22p.
Smith, M.D., Hartnett, D.C., Rice, C.W. (2000). Effects of long-term fungicide
applications on microbial properties in tallgrass prairie soil. Soil Biology &
Biochemistry, 32: 935-946.
Thabit, T.M.A., El-Naggar, M.A.H. (2013). Diazinon decomposition by soil bacteria and identifcation of degradation products by GC-MS. Soil & Environment, 32: 96-99