نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زیست شناسی. دانشگاه اصفهان

2 استاد، گروه زیستشناسی. دانشگاه اصفهان

چکیده

ریز جلبک کلرلا ولگاریس Chlorella vulgaris به منظور تولید زیست توده و حذف نیتروژن و فسفات در فاضلاب شهری کشت گردید. تغییرات زیست توده، غلظت نیترات، آمونیوم و فسفات اندازه گیری شد. بیشترین مقدار تولید زیست توده 2 گرم وزن خشک در لیتر بود. مقدار زیست توده با کاهش مقدار نیتروژن (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Removal of nitrogen and phosphate from municipal wastewater by Chlorella vulgaris and its kinetic equation

نویسندگان [English]

  • Mansour Shariati 1
  • Reza Taheri 2

چکیده [English]

In order to biomass production and removal of nitrogen and phosphate from municipal wastewater, Chlorella vulgaris was cultivated. Amount of biomass, concentration of nitrate, ammonium, and phosphate was measured. The maximum amount of biomass was 2 g dw/L. The regression between biomass production and removal of nitrogen (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorella vulgaris
  • biomass
  • municipal wastewater
  • kinetic equation
 
المدرس، ع. انتشاری، ج و طاهری، ر. ( 1390). سوخت زیستی و منابع آن. تهران، انتشارات آئیژ
 خزانه داری، ل. زابل عباسی، ف. قندهاری، ش. کوهی، م. و ملبوسی، ش. ( 1388). دورنمایی از وضعیت خشکسالی ایران طی سی سال آینده. جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای. سال 7 شماره 12. 98-83
 عزیزخانی، م. باغستانی، م. نیک منش، ه و فخری، م. (1391). بررسی به کارگیری ریزجلبک های اسپیرولینا پلتنسیس و کلرلا وولگاریس در بایوفیلترها به منظور حذف ترکیبات فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی.  مجله علوم پزشکی کاشان (فیض). 16(7), 717-718
 ندافی، ک. و نبی زاده نودهی، ر. (1375) برکه های تثبیت فاضلاب: اصول طراحی و اجرا. موسسه علمی فرهنگی نص
 Aslan, S. and Kapdan, I. K; )2006(. Batch kinetics of nitrogen and phosphorus removal from synthetic wastewater by algae. Ecological Engineering. 28(1), 64-70
 Becker, E. W.; )1993(. Microalgae: biotechnology and microbiology. Cambridge University Press. Cambridge
 Chaumont, D.; )1993(. Biotechnology of algal biomass production: a review of systems for outdoor mass culture. Journal of Applied Phycology. 5(6), 593-604
 Chen, R., Li, R., Deitz, L., Liu Y., Stevenson, R. J. and Liao, W.; )2012(. Freshwater algal cultivation with animal waste for nutrient removal and biomass production. Biomass and Bioenergy. 39(128-138(
 Chevalier, P., Proulx, D., Lessard, P., Vincent, W. and De La Noüe J.; (2000(. Nitrogen and phosphorus removal by high latitude mat-forming cyanobacteria for potential use in tertiary wastewater treatment. Journal of Applied Phycology. 12(2), 105-112
 Dortch, Q.; )1990(. The interaction between ammonium and nitrate uptake in phytoplankton. Marine Ecology Progress Series. Oldendorf.61(1), 183-201
 Eaton, A. D., Franson, M. A. H., Association, A. P. H., Association, A. W. W. and Federation, W. E.; )2005(. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20th edition. American Public Health Association. Washington DC  pp:817-819; 769-771
 Fabregas, J., Herrero, C., Abalde, J., Liano, R. and Cabezas, B.; )1986(. Biomass production and biochemical variability of the marine microalga Dunaliella tertiolecta (Butcher) with high nutrient concentrations. Aquaculture. 53(3-4), 187-199
 Hii, Y., Soo, C., Chuah, T., Mohd-Azmi, A. and Abol-Munafi, A. (2011). Interactive effect of ammonium and nitrate of the nitrogen uptake by Nannochloropsis sp. Journal of Sustainability Science and Management. 6(1), 60-68
 Holland, A. D., Dragavon, J. M. and Sigee, D. C.; )2011(. Intrinsic autotrophic biomass yield and productivity in algae: Experimental methods for strain selection. Biotechnology Journal. 6(5), 572-583
 Kim, J., Lingaraju, B. P., Rheaume, R., Lee, J. Y. and Siddiqui, K. F.; )2010(. Removal of Ammonia from Wastewater Effluent by Chlorella vulgaris. Tsinghua Science and Technology. 15(4), 391-396
 Kim, J., Liu Z., Lee J.-Y. and Lu, T.; )2013(. Removal of nitrogen and phosphorus from municipal wastewater effluent using Chlorella vulgaris and its growth kinetics. Desalination and Water Treatment. 51(40-42), 1-7
 Kong Q., Li L., Martinez B., Chen P. and Ruan R.; (2010). Culture of microalgae Chlamydomonas reinhardtii in wastewater for biomass feedstock production. Applied Biochemistry and Biotechnology. 160(1), 9-18
 Powell, N.; )2009(. Biological phosphorus removal by microalgae in waste stabilisation ponds. PhD thesis. Massey University, New Zealand.
 Shi, J., Podola, B. and Melkonian, M.; )2007(. Removal of nitrogen and phosphorus from wastewater using microalgae immobilized on twin layers: an experimental study. Journal of Applied Phycology.19(5), 417-423
 Smith, V.; )1980(. A phenol hypochlorite manual determination of ammonium nitrogen in Kjeldahl digests of plant tissue. Communications in Soil Science and Plant Analysis.11(7), 709-722
 Taheri, R. and Shariati, M.; )2013(. Study of the inhibitory effect of the media culture  parameters and cell population to increase the  biomass production of Dunaliella tertiolecta. Progress in Biological Science. 3(2), 123-133