1. اثر تیمار پاکلوبوترازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی موثر در تحمل تنش سرما در جوانه انگور رقم بیدانه سفید

صفحه 9-21

پروانه روستایی؛ موسی رسولی؛ آرش بابایی


2. اثر نانو ذرات نقره بر ظرفیت آنتی اکسیدان و الگوی پروتئین محلول کل در گیاهچه‌های گوجه در شرایط این ویترو

صفحه 22-38

رویا رضوی زاده


3. سطوح فلزات سنگین مس، روی و آهن در بافت‌های عضله و آبشش سه گونه ماهی کاراس طلائی (auratus Carassius)، سیاه‌کولی (Vimba persa) و زردپر (Luciobarbus capito) در سد منجیل

صفحه 39-53

عیسی سلگی؛ حسن بیگدلی؛ آرزو سلیمانی


4. تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت بر میزان مقاومت چمن اسپورت به تنش خشکی

صفحه 54-68

حسین باقری؛ موسی سلگی؛ مینا تقی زاده؛ عباس میرزاخانی


5. مقایسه روش‌های مختلف تانن زدایی برگ گردوی ایرانی Junglans regia L.)) و اثر آنها بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تخمیری در شرایط برون تنی

صفحه 69-82

بهزاد امیر؛ سعید سبحانی راد


6. تجزیة ارتباط مکان‌های ژنی کنترل کنندة صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی

صفحه 83-103

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ احمدرضا دادرس


7. بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Kessler 1870 Schizotorax pelzami) در شرق ایران بااستفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 104-114

آمنه سازگار؛ امید صفری؛ شهناز دانش؛ فائزه یزدانی مقدم


8. مقایسه ریخت‌سنجی هندسی ماهی تیله‌خوس (Capoeta capoeta) در سه حوضه ایران

صفحه 115-128

یزدان کیوانی؛ محمود بنی‌مسنی؛ عیسی ابراهیمی


9. بهینه سازی کالوس زایی و بازایی مستقیم گلرنگ با استفاده از قطعات ریشه، لپه و محور زیر لپه

صفحه 129-140

محمد افشارشاندیز؛ حسن رهنما؛ حسین آذرنیوند


10. جداسازی باکتری های مولد بیودمولسیفایر از رسوبات آلوده به نفت پالایشگاه نفت آبادان

صفحه 141-158

حسین معتمدی؛ هدی سباتی


11. بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های سویا تحت تنش کادمیوم

صفحه 159-173

شهلا هاشمی؛ فرشته محمد حسنی