مقاله پژوهشی
اثر تیمار پاکلوبوترازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی موثر در تحمل تنش سرما در جوانه انگور رقم بیدانه سفید

پروانه روستایی؛ موسی رسولی؛ آرش بابایی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 9-21

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4406

چکیده
    هدف این پژوهش بررسی اثر پاکلوبوترازول بر شاخص‌های فیزیولوژکی جوانههای بهاری انگور بود. محلول پاشی پاکلوبوترازول روی رقم بیدانه سفید با غلظت های0، 125، 250، 500 و 1000 میلی گرم درلیتر در سه تکرار (بلوک) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در اواخر دوره رکود جوانه ها در ملایر انجام شد. تغییرات شاخص های محتوای پرولین، مالون دی آلدهید، قندمحلول، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر نانو ذرات نقره بر ظرفیت آنتی اکسیدان و الگوی پروتئین محلول کل در گیاهچه‌های گوجه در شرایط این ویترو

رویا رضوی زاده

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 22-38

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4405

چکیده
   در این مطالعه تاثیر نانو ذرات نقره در اندازه‌های بین 94/53 و 5/288 نانومتر و در غلظت‌های 0، 5/2، 5، 10، 20، 40، 80 و 100 پی­پی­ام بر روی تغییرات شاخص های فیزیویولوژیکی مانند آنتوسیانین کل، الگوی پروتئین محلول کل و فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز گیاهچه­های گوجه (Solanum Lycopersicon)در محیط کشت درون شیشه مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سطوح فلزات سنگین مس، روی و آهن در بافت‌های عضله و آبشش سه گونه ماهی کاراس طلائی (auratus Carassius)، سیاه‌کولی (Vimba persa) و زردپر (Luciobarbus capito) در سد منجیل

عیسی سلگی؛ حسن بیگدلی؛ آرزو سلیمانی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 39-53

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4413

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی غلظت فلزات سنگین مس، روی و آهن در بافت‌های عضله و آبشش سه گونه کاراس طلائی (Carassius auratus)، سیاه‌کولی (Vimba persa) و زردپر (Luciobarbus capito) در سد منجیل انجام شد. یافته­ها نشان داد که بالاترین میانگین غلظت در بافت‌ها و سه گونه ماهیان مربوط به فلز آهن است. در دو گونه کاراس طلائی و سیاه‌کولی، کمترین و بیشترین میانگین غلظت فلزات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت بر میزان مقاومت چمن اسپورت به تنش خشکی

حسین باقری؛ موسی سلگی؛ مینا تقی زاده؛ عباس میرزاخانی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 54-68

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4411

چکیده
  در این پژوهش تاثیر سوپرجاذب نانوکامپوزیت و تنش خشکی بر خصوصیات رشدی چمن اسپورت بررسی گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و با اعمال دو فاکتور نوع بستر (کود دامی، سوپرجاذب نانوکامپوزیت به­همراه کود دامی و ورمی­کمپوست به­علاوه سوپرجاذب نانوکامپوزیت) و دوره آبیاری (بدون تنش، آبیاری پنج روزه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه روش‌های مختلف تانن زدایی برگ گردوی ایرانی Junglans regia L.)) و اثر آنها بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تخمیری در شرایط برون تنی

بهزاد امیر؛ سعید سبحانی راد

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 69-82

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4407

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش، تعیین ترکیبات شیمیایی و بررسی روش­های تانن­زدایی در برگ گردوی ایرانی (Junglans regia L.) و تخمین فراسنجه­های تخمیری آن­ها به­روش تولید گاز بود. روش­های مذکور شامل روش­های خیساندن، جوشاندن، پرکولاسیون و سوکسله بودند. نتایج نشان­داد که کاهش مقدار تانن در تمامی روش­های فرآوری نسبت به تیمار شاهد معنی­دار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیة ارتباط مکان‌های ژنی کنترل کنندة صفات مورفولوژیک برنج با استفاده از نشانگرهای ISSR در شرایط غرقاب و تنش خشکی

محمدرضا کریم؛ حسین صبوری؛ احمدرضا دادرس

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 83-103

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4414

چکیده
  شناسایی مکان­های کنترل­کننده صفات کمی به ویژه در وضعیت تنش از موضوع­های مهم حوزة به نژادی است. پژوهش حاضر در راستایی شناسایی نشانگر­های مولکولی که ارتباط معنی­داری با صفات مرتبط در برنج با استفاده از  نشانگر ISSR و 59 ژنوتیپ برنج و 21 صفت زراعی در شرایط غرقاب و تنش خشکی انجام شد. ژنوتیپ­های مورد بررسی براساس  نشانگر­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Kessler 1870 Schizotorax pelzami) در شرق ایران بااستفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

آمنه سازگار؛ امید صفری؛ شهناز دانش؛ فائزه یزدانی مقدم

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 104-114

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4418

چکیده
  ماهی خواجو از جمله آبزیان موجود در زیستگاه­های آبی مختلف شمال شرق کشور است. با توجه به توانایی زیست این گونه در زیستگاه­های مختلف تعداد 124 نمونه ماهی از هفت منطقه مختلف واقع در شمال شرق ایران در دو حوضه آبریز تجن و کویر نمونه­برداری گردید، از سمت جانبی چپ نمونه­ها عکسبرداری و تعداد 17 لندمارک) مرز نشانه) جهت استخراج داده­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ریخت‌سنجی هندسی ماهی تیله‌خوس (Capoeta capoeta) در سه حوضه ایران

یزدان کیوانی؛ محمود بنی‌مسنی؛ عیسی ابراهیمی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 115-128

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4419

چکیده
  به منظور مقایسه ریخت‌سنجی جمعیت‌های تیله‌خوس(Capoeta capoeta) ، 713  قطعه ماهی از ۳۲ رودخانه حوضه خزر، ارومیه و هریرود مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ها پس از صید، توسط محلول گل میخک ۱٪ بیهوش و در فرمالین ۱۰% تثبیت و به آزمایشگاه انتقال یافتند. تصایر دیجیتال با استفاده از دوربین هشت مگاپیکسلی با شرایط یکسان تهیه و با استفاده از نرم‌‌افزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهینه سازی کالوس زایی و بازایی مستقیم گلرنگ با استفاده از قطعات ریشه، لپه و محور زیر لپه

محمد افشارشاندیز؛ حسن رهنما؛ حسین آذرنیوند

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22051/jab.2019.4423

چکیده
  گلرنگ یکی از گیاهان روغنی و سازگاریافته به شرایط سخت ایران است. ارقام زراعی زیاد و متنوعی از این گیاه در کشور وجود دارد. ارقام گلرنگ محتوای اسید چرب امگا6 بالایی دارند که نشاندهنده وجود مسیرهای پیشرفته ساخت اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره نسبتا بلند در این گیاه است. به همین دلیل است که این گیاه گزینه مناسبی برای مهندسی مسیرهای مختلف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جداسازی باکتری های مولد بیودمولسیفایر از رسوبات آلوده به نفت پالایشگاه نفت آبادان

حسین معتمدی؛ هدی سباتی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 141-158

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4420

چکیده
   دمولسیفایرهای شیمیایی که برای شکست امولسیون‌های آب در نفت بکار می‌روند سمی هستند و اثرات زیان‌باری بر محیط-زیست دارند. به همین دلیل بیودمولسیفایرها به عنوان ترکیبات سازگار با محیط زیست به عنوان یک جایگزین مطرح هستند. هدف از تحقیق حاضر دستیابی به باکتری‌های مولد بیودمولسیفایر است. برای این منظور با نمونه‌گیری از رسوبات نفتی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های سویا تحت تنش کادمیوم

شهلا هاشمی؛ فرشته محمد حسنی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 159-173

https://doi.org/10.22051/jab.2020.4421

چکیده
  کادمیوم در زمره فلزات سنگین می‌باشد و غلظت بالای آن سمیت زیادی برای گیاهان و حیوانات دارد. شناسایی گیاهان مقاوم به کادمیوم از جمله سویا، که یکی از گیاهان مهم روغنی محسوب می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، اثرات تیمار کادمیوم (0، 200 و 400 میکرومولار) بر رشد ریشه و ساقه و محتوای مالون‌دی-آلدئید، فنل‌کل، پراکسید‌هیدروژن، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های سویا (تلار، DPX و کاسپین) تحت سمیت کادمیوم

شهلا هاشمی؛ فرشته محمد حسنی

دوره 32، شماره 3 ، آذر 1398

https://doi.org/10.22051/jab.2019.19402.1215

چکیده
  چکیده کادمیوم در زمره فلزات سنگین می‌باشد و غلظت بالای آن سمیت زیادی برای گیاهان و حیوانات دارد. شناسایی گیاهان مقاوم به کادمیوم از جمله سویا، که یکی از گیاهان مهم روغنی محسوب می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، اثرات تیمار کادمیوم (0، 200 و 400 میکرومولار) بر رشد ریشه و ساقه و محتوای مالون‌دی-آلدئید، فنل‌کل، پراکسید‌هیدروژن، ...  بیشتر