نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ، دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار تولید گیاهان ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه گنبد

3 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی(ایستگاه زتحقیقات زیتون طارم)، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی. استان زنجان،

چکیده

شناسایی مکان­های کنترل­کننده صفات کمی به ویژه در وضعیت تنش از موضوع­های مهم حوزة به نژادی است. پژوهش حاضر در راستایی شناسایی نشانگر­های مولکولی که ارتباط معنی­داری با صفات مرتبط در برنج با استفاده از  نشانگر ISSR و 59 ژنوتیپ برنج و 21 صفت زراعی در شرایط غرقاب و تنش خشکی انجام شد. ژنوتیپ­های مورد بررسی براساس  نشانگر­های بین ریزماهواره­ای در مجموع 144 باند با میانگین 4/14  باند به ازای هر جایگاه نشانگری ایجاد نمود و از 144 باند تشکیل شده 17/69 درصد از باند­ها چندشکل بودند. بیشترین محتوای اطلاعات چند شکل(PIC) را آغازگر ISSR-7 با 49/0 و آغازگرهایی ISSR-2، ISSR-8، ISSR-9 و ISSR-10 با 47/0 کمترین مقدار PIC را به خود اختصاص دادند. تجزیه ارتباط با استفاده از ماتریس ساختار جمعیت و با مدل­های آماری GLM و MLM با استفاده از نرم افزار TASSEL  برای 21 متغیر انجام شد. مدل MLM   توانست در شرایط نرمال 96 نشانگر و در شرایط تنش خشکی 80 نشانگر معنی­دار را مرتبط با 21 صفت مورد بررسی در سطح احتمال پنج درصد شناسایی نماید. مطابق نتایج تجزیه ارتباط در شرایط نرمال بالاترین ضریب تبین (در مدل MLM) مربوط به آلل ISSR7-2 به میزان 27/29 درصد و در شرایط تنش خشکی بالاترین ضریب تبین (در مدل GLM) مربوط به آلل ISSR1-6 به مقدار 77/22 درصد بود. با توجه به نتایج، پیش بینی می­شود استفاده از نشانگرهای ISSR ردیابی شده در این پژوهش درصورت تأیید و پس از اختصاصی شدن، با اطمینان زیادی در برنامه­های انتخاب به کمک نشانگر امکان پذیر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Association analysis of genes controlling morphological traits in rice using ISSR markers in flooding and drought condition

نویسندگان [English]

  • mohamad reza karim 1
  • hossein sabori 2
  • Ahmad Reza Dadras 3

1 Msc student of Agricultural Biotechnology, Payame Noor University of Tehran

2 Associate Professor of Plant Production, College of Agriculture and Natural Resources, University Gonbad

3 Research Assistant Professor of Crop and Horticultural Science Research Department, Zanjan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Identification of quantitative traits loci, especially in stress, is one of the important issues in plant breeding. The present study was conducted to identify molecular markers that have a significant relationship with related traits in rice using ISSR markers and 59 rice genotypes and 21 agronomic traits in the flooding and drought stress conditions. The genotypes were based on ISSR markers in a total of 144 bands with an average of 14.4 bands for each marker, and of 144 bands, 69.17% of the bands were polymorphic. The largest polymorphic information content (PIC) was initiated by ISSR-7 with 0.49 and the ISSR-2, ISSR-8, ISSR-9 and ISSR-10 primers with the lowest PIC of 0.47. The association analysis was performed using population structure matrix with GLM and MLM statistical models using the TASSEL software for 21 variables. The MLM model was able to detect meaningful markers in flooding condition of 96 markers in drought stress conditions and related to 21 traits examined at a probability level of 5%. According to the results of association analysis in flooding conditions, the highest correlation coefficient (in the MLM model) of the ISSR27-2 allele was 29.27% ​​and in the drought stress, the highest correlation coefficient (in the GLM model) was related to the ISSR1-6 allele of 77.7 22 percent. According to the results, it is anticipated that the use of ISSR markers detected in this study, if confirmed and after being confined, is highly confident in the selection breeding programs with the help of the molecular marker.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Association analysis
  • Rice
  • Drought stress
  • ISSR
  • TASSEL
Abdurakhmonov, I.Y. and Abdukarimov, A. (2008). Application of association mapping to understanding the genetic diversity of plant germplasm resources (online). Int. J. Plant Genomics, 1-18.
Achleitner, A., Tinker, N., Zechner, E. and Buerstmayr, H. (2008). Genetic diversity among oat varieties
of worldwide origin and associations of AFLP markers with quantitative traits. Theor. Appl. Gene.117: 1041-1053
Agrama, H.A., Eizenga, G.C. and Yan, W. (2007). Association mapping of yield and its components in rice cultivars. Mol. Breeding 19: 341-356.
Bradbury, P.J., Zhang, Z., Kroon, D.E., Casstevens, T.M., Ramdess, Y. and Buckler, E.S. (2007). “TASSEL: Software for association mapping of complex traits in divers samples”. Bioinformatics Applications Note 2633-2635.
Breseghello, F. and  Sorrells, M.E. (2006). Association analysis as a strategy for improvement of quantitative traits in plants. Crop Sci. 46: 1323-1330.
Botstein, D., White, R.L., Skolnick, M. and. Davis, R.W. (1980). Construction of a genetic linkage map in
man using restriction fragment length polymorphisms. American Journal of Human Genetics, 32: 314- 331.
Chmani Mohassess, F., Samie zadeh, H., Filing, D. and Rabiei, B. (2011). Genetic variation in rice, (Oryza sativa L.) by using molecular markers. Third National Conference on Agricultural Biotechnology Iran. 82-84
Dadras, A.R. (2012). Evaluation of genetic diversity of tobacco (Nicotiana tabacum L.) cultivars using AFLP molecular markers. Iran, Shahib Bahonar University of Kerman. M. Sc. Thesis.
Dadras, A.R., Sabouri, H., Mohammadi-Nejad, Gh., Sabouri, A. and Shoaei-Daylami, M. (2014).  Association analysis, genetic diversity and structure analysisof tobacco based on AFLP markers. Mol. Biol. Rep.  41(5):3317–3329
Doyle, J.J. abd Doyle, J.L. (1990). Isolation of plant DNA from fresh tissue. Focus, v.12, p.13-15.
Evanno, G., Reganut, E. and Goudet, J. (2005). Detecting the number of clusters of individuals using the software STRUCTURE: a simulation study. Mol. Ecology 14: 2611-2620
Fufa, H.P., Baenizger, S., Beecher, B.S., Dweikat, I., Graybosch, R.A. and Eskridge, K. M. (2005). Comparison of phenotypic and molecular marker-based classifications of hard red winter wheat cultivars. Euphytica145: 133-146.
Gupta, P.K., Rustgi, S. and Kulwal, P.L. (2005). Linkage disequilibrium and association studies in higher plants: Present status and future prospects. Plant Molecular Biology. 57: 461-485.
Hamza, S., Ben Hmida, W., Rebai, A. and Harrabi, M. (2004). SSR based genetic diversity assessment among Tunisian Winter Barley and relation sheep with morphological traits. Euphytica, 135, 107-118.
Mohammadi, S.A. (2008). Innovative Approaches in Analysis of Plant Quantitative Traits Genetic Structure. In: proceeding of 10th Iranian Agronomy and Plant Breeding Congress. Seed and Plant Improvement Institute. Pp. 183-201.
Mohammadi, S.A. (2006) Molecular analysis from viewpoint investigates of genetic variation. The 9th Iranian crop sciences congress.
Pritchard, J.K., Stephens, M., Rosenberg, N.A. and Donnelly, P. (2000). Association mapping in structured populations. The American Society of Human Genetics. 67: 170-181.
Roy, J.K., Bandopadhyay, R., Rustgi, S., Balyan, S.H.and Gupta, P.K. (2006). Association analysis of agronomically important traits using SSR, SAMPL and AFLP markers in bread wheat. Current Science 5: 683-689.
Reddy, M.P. Sarla, N. and Siddiq, E.A. (2002). Inter simple sequence repeat (ISSR) polymorphism and its application in plant breeding. Euphytica 128: 9–17.
Roy, J.K., Smith, K.P., Muehlbauer, G.J., Chao, S., Close, T.J. and Steffenson, B.J. (2010). Association mapping of spot blotch resistance in wild barley. Mol. Breeding 26: 243-256.
Spataro, G., Tiranti, B., Arcaleni, P., Bellucci, E., Attene, G., Papa, R., Spagnoletti Zeuli, P.and Negri, V.  (2011). Genetic diversity and structure of a worldwide collection of Phaseolus coccineus L. Theor. Appl. Genet. 122: 1281-1291
Shannon, C.E. and Weaver, W. (1963). The mathematical theory of communication. University of Illinois Press, Urbana, Ill
Takeda, S. and Matsuoka, M. (2008). Genetic approaches to crop improvement: responding to environmental and population change. Nature 9: 444-457
Yashitola, T.M., Sandarm, R., Biradar, S. and Thirumuragau, K. (2004). Sequence specific PCR Marker for distinguishing rmice line at the basis of wild abortive  cytoplasm for Their congatc maintir lin . Crop seientific.44: 920-924
Yang, X., Yan, J., Shah, T., Warburton, M.L., Li, Q., Li, L., Gao, Y., Chai, Y., Fu ,Z., Zhou, Y., Xu, S., Bai, G., Meng, Y., Zheng, Y. and Li, J. ( 2010). Genetic analysis and characterization of a new maize association mapping panel for quantitative trait loci dissection. Theor. Appl. Genet 121(3):417-31.
Yeh, F.C., Yang, R.C., Boyle, T.J.B., Ye, Z.H. and Mao, J.X. (1997). POPGENE, The user-friendly shareware for population genetic analysis. Edmonton, Molecular Biology and Biotechnology Center, University of Alberta, Canada
Yu, J. and Buckler, E.S. )2006(. Genetic association mapping and genome organization of maize.Current Opinion in Biotechnology 17 (2): 155-160.
Zhang, C. J., G. X. Ghen, X. X. Gao ,and C. J. Chu. 2006. Photosynthetic decline in flag leaves of two field- grown spring wheat cultivars with different senescence properties. South African Journal of Botany. 72:15-23.