نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

تنش شوری نقش مهمی در کاهش رشد و نمو گیاهان دارد. توکوفرولهاکه تحت عنوان ویتامین E شناخته می‌شوند مولکول‌های آمفی‌پاتیکی هستند که به عنوان آنتی‌اکسیدان قادر به حذف گونه‌های فعال اکسیژن می شوند. در این پژوهش گیاه تنباکو به مدت 4 هفته در محیط MS حاوی غلظت‌ها‌ی صفر، 100، 200 میلی‌مولار NaCl به همراه غلظت‌های ، 100، 200 و 400 میلی‌گرم بر لیتر ویتامین E رشد داده و سپس شاخص‌های رشد از جمله وزن‌تر و خشک, میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی شامل کلروفیل a، b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، غلظت‌های سدیم و پتاسیم، میزان پرولین، فنل کل، قند محلول، آنتوسیانین و پروتئن کل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش غلظت آلفاتوکوفرول سبب افزایش معنی‌دار وزن تر و خشک گیاه و افزایش میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی و نیز پتاسیم و کاهش سدیم گردید. علاوه بر این تیمار آلفاتوکوفرول سبب افزایش میزان پرولین، فنل کل، قند محلول و آلفاتوکوفرول داخلی گیاه در تنش شوری گردید. میزان پروتئین گیاه فقط توسط بالاترین غلظت آلفاتوکوفرل افزایش یافت. به نظر می‌رسد تیمار ویتامین E با تغییر برخی از شاخص های فیزیولژیکی منجر به افزایش تحمل به شوری گیاه تنباکو گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of vitamin E (alpha-tocopherol) on some physiological and biochemical parameters of tobacco plant (Nicotiana rustica L.) under in vitro salt stress

نویسنده [English]

  • 1 1 1

چکیده [English]

salt stress has a an important role in deacreasing plant growth and development. Tocopherols, identified as vitamin E, are amphipathic molecules known as antioxidant and able to remove ROS in lipophilic conditions. In this study, tobacco plants were cultured on MS medium containig concentrations of 0, 100, 200 mM NaCl supplemented with 0, 100, 200 and 400 mg.L ˉ1 of α-tocopherol for 4 weeks. Then growth parameters including fresh and dry weight, photosynthetic pigments including chlorophyll a, b, total chlorophyll and carotenoids, sodium and potassium, proline, total phenol, soluble sugar, anthocyanins, total protein were measured. The results showed that increasing of α-tocopherol concentrations increased fresh and dry weight of plants and the amount of photosynthetic pigments , proline, soluble sugar, total phenol, anthocyanins and potassium while, amount of sodium was decreased significantly. Protein content increased by the highest concentration of α-tocopherol. It seemed that treatment with vitamin E by changing physiological parameters resulted increasing of salinity tolerance of tobacco.

کلیدواژه‌ها [English]

  • α-tocopherol
  • Salt stress
  • Tobacco plant