نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دانش‌آموخته دانشگاه پیام نور

چکیده

ارشتهخطایی علف‌هرزی از تیره میخک است که مزارع گندم و کلزای کشور را آلوده کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر جوانه‌زنی بذر انجام شد. دمای بهینه که منجر به 65 درصد جوانهزنی بذر شد، تناوب دمایی 20/25 درجه سانتی‌گراد بود. بیشترین (80 درصد) و کمترین (44 درصد) جوانهزنی بذر به ترتیب پس از یک و 15 دقیقه تیمار با اسید سولفوریک غلیظ بدست آمد. ژیبرلین اثری بر جوانه‌زنی بذرنداشت. بذر ارشتهخطایی تنها در غلظتهای 50 و 100 میلی‌مولار کلرید سدیم و 6/15 و 100 گرم پلی‌اتیلن‌گلیکول در 100 میلی‌لیتر آب جوانه زد. بهترین عمق کاشت بذر برای جوانهزنی، یک سانتی‌متر بود. با توجه به دمای مطلوب جوانه‌زنی،‌ به نظر می‌رسد پراکنش ارشته‌خطایی بیشتر محدود به مناطق معتدل باشد و در مناطق گرم، علف‌هرز مشکل‌سازی محسوب نمی‏شود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of some environmental factors on seed germination of Lepyrodiclis holosteoides

نویسندگان [English]

  • Fariba Mighani 1
  • Ziba Khordostan 2

1 Associate Professor of Iranian Institute of Plant Protection Research, Agricultural Research, Education and Extension Organization

2 Graduated from Payame Noor University

چکیده [English]

Lepyrodiclis holosteoides is a weed from Caryophyllaceae family that has infested some of wheat and canola fields. The effect of some factors on seed germination of L. holosteoides was studied. Optimal temperature of seed germination was 25/20C. The maximum (80 percent) and minimum (44 percent) seed germination was due to 1 and 15 min scarification with sulphuric acid, respectively. Gibberelin did not affect seed germination. Lepyrodiclis holosteoides germinated only to response to 50 and 100 mM NaCl, and PEG 15.6, 100 gr/100 ml water. The best planting depth was 1 cm. L. holosteoides distribution is more limited to moderate climate and it is not a problematic weed in warm regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual weed
  • Weed biology
  • Weed management
   اسدی، ش.، صدقی، م.، آل ابراهیم، م. ت.، برمکی، م. (1390) اثر عمق کاشت و دوره غرقاب بر جوانه‌زنی و سبزشدن علف‌هرز سیاه‌دانه (Agrostemme githago). مجموعه مقالات چهارمین همایش علوم علفهای‌هرز ایران. 175-173
حسنی، و. امید بیگی، ر.  (1381) اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و متابولیسمی گیاه ریحان. مجله دانش کشاوزی، جلد 12، شماره 3. ص 59-47
زیره‌زاده، م.، شاهین، م.، توحیدی، م. (1388) بررسی تاثیر تنش شوری و خشکی بر جوانه‌زنی آویشن، فصلنامه علمی پژوهش، فیزیولوژی گیاهان زراعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. سال اول. شماره 4. ص 70-61
صادقلو، ع.، اصغری، ج.، قادری فر، ف. (1390) بررسی روشهای مختلف شکستن خواب بذر در خردل وحشی                   (Sinapis arvensis L.) و فالاریس (Phalaris minor Retz.). مجموعه مقالات چهارمین همایش علوم علفهای‌هرز ایران. ص 277-275
عنایتی بهروز، ز.، ابراهیمی، ز.، یعقوبی، س. ر.، سعیدی سار، س.، بابایی، ش. (1389) بررسی جوانه‌زنی و سبزشدن بذر علف‌هرز ارشته­خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) تحت تاثیر عمق کاشت، دما و غلظتهای مختلف نیترات پتاسیم و ژیبرلین. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. دانشگاه شهید بهشتی. پژوهشکده علوم محیطی. ص 496
قنبری، ع.، میجانی، س.، حسین­آبادی، ر. (1390) بررسی واکنش جوانه‌زنی بذر علف‌هرز سمج ارشته­خطایی Lepyrodiclis holosteoides Fenzl)) به تنشهای شوری و خشکی و بازیابی جوانه‌زنی حاصل از تنش شوری. مجموعه مقالات چهارمین همایش علوم علفهای‌هرز ایران. 412-409
کازرونی منفرد، ا.، آل ابراهیم، م. ت.، تکاسی، س.، راشد محصل. م. ح. (1389) بررسی اثر شوری و pH بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola). مجموعه مقالات سومین همایش علوم علفهای‌هرز ایران. ص 9-6
مرادی، م. ح.، اندیشه، ر.، کامرانفر و پیردشتی. (1386) بررسی برخی فاکتورهای موثر بر شکستن خواب بذور سس. مجموعه مقالات دومین همایش علوم علفهای‌هرز ایران. مشهد مقدس
مظفریان، و. (1375). فرهنگ نامهای گیاهان ایران (لاتین، انگلیسی، فارسی). انتشارات فرهنگ معاصر.
مین‌باشی معینی، م.، باغستانی، م. ع.، احمدی، ع. م.، ابطالی، ی.، اسفندیاری، ح.، دیم، ح.، برجسته، ع.، باقرانی، ن. و یونس آبادی، م. (1386) رهیافتی بر مدیریت علفهای­هرز مزارع گندم آبی ایران (سالهای 1379 تا 1384). مقالات کلیدی دومین همایش علوم علفهای‌هرز ایران، ص 26-7.
یعقوبی، س. ر. (1391) جنبههای اکوفیزیولوژیکی برهم‌کنش نیتروژن و علف‌کش در مدیریت علف‌هرز ارشته­خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) در مزارع گندم. رساله دکتری در رشته زراعت. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تربیت مدرس. 152 ص
یوسفی، م. (1385). فلور ایران. انتشارات دانشگاه پیام نور. 227 ص
AND FATE OF PLANT
Balyan, R.S. and Bhan, V.M. (1986) Germination of horse purstane (Trianthema portulacastrum) in relation to temperature storage conditions, and seedling depth. Weed Science 34: 513-515
Benvenuti, S. and Macchia, M. (1998) Phytochrome mediated germination control of Daturea stramonium L. seeds. Weed Research 38: 199-205
Buhler, D.D. (2000) Theoretical and practice challenges to an IPM approach to weed management. Weed Science 48: 247-280
Burke, I.C., Thomas, W.E., Spears, J.F. and Wilcut, J.W. (2003) Influence of environmental factors on after ripened crow footgrass (Dactyloctenium aegyptium) seed germination. Weed Science 51: 342-347.
Chandra, S. and Rawat, D.S. (2015) Medicinal plants of the family Caryophyllaceae: a review of ethno-medicinal uses and pharmacological properties. Integrative Medicine Research4, 123-131.1
Damavandi, B.  Shirzad, S. and Mirtaheri, S.M. (2015) Examining the Effectiveness of the best Herbicide on weed Management of Lepyrodiclis (Lepyrodiclis holosteoides L.) Biological Forum, An International Journal 7 (1): 1836-1839.
Harbaugh, D.T. Nepokroeff, M. Rabeler, R.K., McNeill, J. Zimmer, E.A. and Wagner, W.L.A. (2010) New Lineage Based Tribal Classification of the Family Caryophyllaceae. International Journal of Plant Sciences 171, 2,185-198                                                                                                                                
Jain, R., and Singh, M. (1989) Factors affecting goat weed (Scoparia dulcis) seed germination. Weed Science 37: 766-770.
Mirtaheri, S.M., Vazan, S. Baghestani, M.A. Paknejad, F. and Tohidloo, Gh. (2015) Investigation Effect of Flooding and Burial Depth on Germination and Percentage of Lepyrodiclis holosteoides Fenzl. Biological Forum – An International Journal 7 (1): 1840-1844.
Nowak S.A. Nobis, N. and Nobis, A. (2014) Fern-dominated Rock Plant Communities of Tajikistan (Middle Asia). American Fern Journal 105(3): 176-198.
Singh, M. and Achhireddy, N.R. (1984) Germination ecology of Meelkweedvine (Morrenia odorata). Weed Science 32: 781-785.
Talbott, Roche, Cindy, M.S.H, Callihan, Robert, R. Old, Richard, M.S., Boerboom, and Chris, Ph.D. (1990) Lepyrodiclis holosteoides (C.A.Meyer) Fenzl. Washington State and Idaho University.
Torner, H. (1990) Osmotic adjustment in lolium perennel. Its heritability and nature of solute accumulation. Annals of Botany 64: 518-587.