نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ،*مرکز پژوهشی فناوری‌ها و فراورده‌های میکربی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نایسین اولین نگهدارنده غذایی تایید شده  FDAاست که در مقیاس صنعتی توسط Lactococcus lactis subsp. lactisتولید می­شود. برای کاهش اثر منفی اسید لاکتیک تولید شده در متابولیسم L. lactisبر روی تولید نایسین، کشت توام این باکتری با Yarrowia lipolytica استفاده شده است. در این پژوهش برای اولین بارL. lactis به همراه Y. lipolyticaدر تخمیر بسته با استفاده از بیوراکتور آزمایشگاهی در محیط بر پایه ملاس در دمای °C30 ،­­pH  شش و هوادهی vvm15/0 و دور همزن rpm100کشت داده شده­اند. میزان تولید نایسین در این شرایط IU/ml920بوده است. همچنین در تخمیر همزمان دو سویه، میزان زیست توده و تولید نایسین به ترتیب 63 درصد و 78 درصد بیشتر از کشت خالص L. lactisاست. به نظر می­رسد عوامل دیگری از جمله فعالیت پروتئازی برون سلولی مخمر که باعث تسهیل دسترسی باکتری به منابع غذایی محیط کشت می­شود، در این فرآیند موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Enhancing of nisin production in a bioreactor by co-culture of Lactococcus lactis and Yarrowia lipolytica

نویسندگان [English]

  • Javad Hamedi 1
  • Fatemeh Yazdiyan 2

1 Professor, * Center for Microbial Technologies and Products Research, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Modern Science and Technology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nisin is the first FDA-approved food preservative produced by Lactococcus lactis at industrial scale. The negative effect of lactic acid produced by metabolism of Lactococcus lactis subsp. lactis, on nisin production, was removed by co-culture of Lactococcus lactis with Yarrowia lipolytica yeast. In the present study, the co-culture of Lactococcus lactis subsp. lactis and  Yarrowia lipolyticawas performed for the first time inmolasses-based medium at 30°C, pH 6, 100 rpm, 0.15 vvm was applied in a laboratory scale bioreactor. Nisin production was measured as 920 IU/mL. The results showed that co-culture fermentation increased biomass and  nisin production up to 63% and 78%, respectively. Other factors such as extracellular proteolytic activity of the yeast should be taken into consideration, which in turn make the culture nutrients more available to the bacterium.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioreactor
  • Co-culture
  • Lactococcus lactis
  • Nisin
  • Yarrowia lipolytica
Ariana, M. and  Hamedi, J. (2017) Enhanced production of nisin by co-culture of Lactococcus lactis sub sp. lactis and  Yarrowia lipolytica in molasses based medium. Journal of Biotechnology. 256: 21-26
Bader, J., Mast‐Gerlach, E. Popovic, M. K. Bajpai, R. and  Stahl, U. (2010). Relevance of microbial coculture fermentations in biotechnology. Journal of Applied Microbiology. 109: 371-387
Budde, B. B. and  M. Rasch. (2001). A comparative study on the use of flow cytometry and  colony forming units for assessment of the antibacterial effect of bacteriocins. International Journal of Food Microbiology. 63: 65-72
Chanos, P. and  Mygind, T. (2016). Co-culture-inducible bacteriocin production in lactic acid bacteria. Applied Microbiology &  Biotechnology. 100: 4297-4308
Cook, G. M. and  Russell, J.B. (1994). The effect of extracellular pH and  lactic acid on pH homeostasis in Lactococcus lactis and  Streptococcus bovis. Current Microbiology. 28: 165-168
Delves‐Broughto­­, J. (1990). Nisin and  its application as a food preservative. International Journal of Dairy Technology. 43: 73-76
Grabley, S. and  Thiericke, R. (1999). Bioactive agents from natural sources: trends in discovery and  application. In Thermal Biosensors, Bioactivity, Bioaffinitty. Springer Berlin Heidelberg. 101-154
Kuipers, O. P., de Ruyter, P. G. Kleerebezem, M. and  de Vos, W. M. (1998). Quorum sensing-controlled gene expression in lactic acid bacteria. Journal of Biotechnology. 64: 15-21
Liu, C., Hu, B. Liu, Y. and  Chen, S. (2006). Stimulation of nisin production from whey by a mixed culture of Lactococcus lactis &  Saccharomyces cerevisiae. Applied Biochemistry and  Biotechnology. 131: 751-761
McAuliffe, O., Ross, R. P and  Hill, C. (2001). Lantibiotics: structure, biosynthesis and  mode of action. FEMS Microbiology Reviews. 25: 285-308
Newman, D. J. and  Cragg, G. M. (2012). Natural products as sources of new drugs over the 30 years from 1981 to 2010. Journal of Natural Products. 75: 311-335
Pokora, M., Zambrowicz, A. Zabłocka, A. Dąbrowska, A. Szołtysik, M. Babij, K. and  Chrzanowska, J. (2017). The use of serine protease from Yarrowia lipolytica yeast in the production of biopeptides from denatured egg white proteins. Acta Biochimica Polonica. 64
Pongtharangkul, T. and  A. Demirci (2004). Evaluation of agar diffusion bioassay for nisin quantification. Applied Microbiology and  Biotechnology. 65: 268-27
Reunanen, J. and  Saris, P. (2003). Microplate bioassay for nisin in foods, based on nisin-induced green fluorescent protein fluorescence. Applied and  Environmental Microbiology. 69: 4214-4218
Tafreshi, S. Y. H., Mirdamadi, S. Norouzian, D. Khatami, S. and  Sardari, S. (2010). Optimization of non-nutritional factors for a cost-effective enhancement of nisin production using orthogonal array method. Probiotics and  Antimicrobial Proteins. 2: 267-273
Shimizu, H., Mizuguchi, T. Tanaka, E. and  Shioya, S. (1999). Nisin Production by a Mixed-Culture System Consisting of Lactococcus lactis &  Kluyveromyces marxianus. Applied and  Environmental Microbiology. 65: 3134-3141
Simsek, Ö. (2014). Nisin production in a chitin-including continuous fermentation system with Lactococcus lactis displaying a cell wall chitin-binding domain. Journal of industrial Microbiology and  Biotechnology. 41: 535-543