نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج

چکیده

بوته­میری از بیماری­های مهم خیار در ایران است. گلخانه‌های تولید خیار در جنوب- غرب ایران، بازدید شدند و از گیاهچه­های بیمار نمونه­برداری شد. بیمارگرها از بافتهای بیمار گیاهچه­ها جداسازی و  Phytophthora  capsici  و Phytophthora  megasperma  شناخته شدند. یک جدایه پرآزار هر بیمارگر پس از آزمون بیماریزایی نه جدایه آن­ها انتخاب شدند و در آزمون­های فرا انگلی و کشت مقابل در برابر 20 جدایه ایرانی Trcihoderma harzianum قرار گرفتند. تمام جدایه­های این قارچ توانایی فرا انگلی و بازدارندگی از رشد پرگنه این بیمارگرها را نشان دادند.  آن­گاه توانایی پنج جدایه برترT. harzianum در کنترل بیماری ناشی از جدایه­های پرآزار بیمارگرها، در گلخانه مورد آزمایش قرار گرفت. همه این جدایه­ها T. harzianum توانایی کاهش معنی­دار شدت بیماری را داشتند.کارآیی جدایه‌های ایرانی T. harzianum در کنترل بیولوژیک این بیماری برای نخستین بار گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Biological control of cucumber damping-off disease caused by Phytophthora spp. with Trichoderma harzianum

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadravi 1
  • Mohammad Haji 2

1 Associate Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Yasuj University

2 M.Sc., Yasuj University

چکیده [English]

Abstract
Damping-off is an important disease of cucumber in Iran. Greenhouses cucumber production were visited in south-west Iran, and sampled from infected seedlings. The pathogens were isolated and were known as Phytophthora capsici and Phytophthora megasperma. One hyper-virulent isolate of each pathogen was selected from nine isolates after the pathogenesis test, and were subjected to hyper-parasitism and dual-culture tests against 20 Iranian isolates of Trcihoderma harzianum. All isolates of this fungus had the potential for hyper-parasites and inhibition of colony growth of of the pathogens. Then the ability of five superior T. harzianum was tested in controlling the disease caused by the hyper-virulent isolates of the pathogens in greenhouse. All these isolates of T. harzianum were able to significantly reduce the disease severity. The efficacy of Iranian isolates
T. harzianum in the biological control of this disease is reported for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyper-parasite
  • Antagonist
  • Phytophthora
  • Trichoderma
ارشاد، ج. (1371). گونه‌های فیتوفترای ایران: جداسازی،خالص‌سازی و شناسایی. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، 217 ص.
بهداد، الف. (1388). فیتوپاتولوژی و بیماری‌های مهم گیاهی ایران، چاپ دوم، انتشارات سپهر، 800 ص.
حیدری فاروقی، ش. ، اعتباریان، ح. ر. و زمانی­زاده، ح. ر. (1383). ارزیابی جدایه­های Trichodermaبرای کنترل بیولوژیک بوته­میری جالیز (Phytophthora drechsleri) در گلخانه. آفات و بیماری­های گیاهی، 72(2): 134-113.
خسروفر، ف. و ض. بنی‌هاشمی. (1383). نقش علف‌های هرز و نباتات زراعی در پایداری قارچ Phytophthora drechsleriعامل بوته‌میری کدوییان در استان فارس. بیماری‌های گیاهی، 40(2): 15-9.
طباطبایی، م. (1365). گیاهشناسی کاربردی برای کشاورزی و منابع طبیعی- کتاب اول گیاهان زراعت­های بزرگ. واحد فوق برنامه بخش فرهنگی واحد مرکزی جهاددانشگاهی.
نصراله‌نژاد، س.، الف. علیزاده و بنی‌هاشمی، ض. (1377) شناسایی گونه‌های Phytophthora  عامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه‌ی کدوییان در استان خوزستان، خلاصه‌ی مقالات سیزدهمین کنگره‌ی گیاه‌پزشکی ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ص 179.
یزدی­صمدی، ب.، رضایی، الف. و ولی­زاده، م. (1392) طرح­های آماری در پژوهشهای کشاورزی. دانشگاه تهران،
764 ص.
Ahmad, J. S. and Baker, R. (1987). Rhizosphere competence of Trichoderma  harzianum. Phytopathology, 77:182-189.
Baudoin, A. B. A. M., Hooper, G. R., Mathre, D. E. and Carorol, R. B.(1988). Laboratory Exercises in Plant  Pathology:An Instruction Kit. APS Press, MN,USA.
Davet, P. and Rouxel, F. (2000). Detection  and Isolation of Soil Fungi. Science Publisher, Paris, France.
Desai, S., Reddy, M. S. and Kloepper, M. S.(2002). Comprehensive testing of biological agents. In: S. S. Gnanamanickam (Ed.). Biological Control of  Crop Diseases. (pp: 387–420), Marcel Dekker Inc., New York, USA.
Erwin, D. C. and  Ribeiro, O. K.(1996). Phyophthora: Diseases World Wide. APS Press. St. Paul, MN., USA.
Fernandez-Pavia, S. P. and Rodriguez, G.(2006). First Report of P. capsici causing wilt on hydropronically grown cucumber in Mexico. Plant Disease, 90:1552.
Gams, W. and Bisset, J.(1998). Morphology and identification of Trichoderma. Pp:57-74. In: Kubicek V P and Harman G E (Eds.). Trichoderma and Gliocladium. Vol. I.  Basic Biology, Taxonomy and Genetics. Taylor and Francis Ltd., London, UK.
Hansen, E.M. and Maxwell, D.P. (1991). Species of the Phytophthora  megasperma complex. Mycologia, 83: 376-381.
Hausbeck, M. K. and Lamour, K. H. (2004). Phytophthora capsici on vegetable crops: Research progress and management challenges. Plant Disease, 88:1292-1303
Herrero, M.L., Brurberg, M.B. and Hermansen, A.( 2008). First report of crown and root rot caused by Phytophthora capsici on hydrponically grown cucumbers in Norway. Plant Disease, 92:1138.
Ho, H.H., Lu, J. Y. and L.Y.Gong .(1984). Mating types of heterothallic species of Phytophthora in China. Acta Mycology Sinica, 3:29-32.
Jefferson, L., Costa, S., Menge, J. A. and Casale, W. L. (2000). Biological control of  Phytophthora root rot of avocado with microorganisms grown in organic mulches. Brazilian Journal of Microbiology, 31:239-246.
Kreutzer, W.A.  (1937). A  Phytophthora  rot of cucumber fruit. Phytopathology, 27: 955.
Moayedi, G. and Mostowfizadeh-Ghalamfarsa, R. (2010). Antagonistic activites of Trichoderma spp. on Phytophthora root rot of sugar beet. Iran Agricultural Researches, 28:21-37.
Singh, A. and Islam, M. N. (2010). In vitroevaluation of Trichoderma spp. against Phytophthora nicotianae. Int. J. Expt. Agric. 1:20-25.
Smith, V. L., Wilcox, W. F. and  Harman, J. E. (1991). Potential  for biological control of  Phytophthora root and crown rots of apple by  Trichoderma and Gliocladium  spp. Phytopathology 80:880-885.
Zitter, T.E., Hapkins, D.L. and Thomas, K. E. (1998).Compendium of Cucurbits Diseases. APS Press, MN,USA, 284p.