1. قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی الت ییپلن ی در یک سیستم ساکن )Batch culture با استفاده از یک جیره غذایی ارزان قیمت

صفحه 5-18

ابراهیم اونق؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ افشین امین زاده؛ نورمحمد مخدومی؛ مهدی خارکن قمصری


2. مطالعه کنتیکی و ایزوترم جذب زیستی نیکل به وسیله جلبک قرمز . Gracilaria sp

صفحه 19-30

ناصر جعفری؛ هدی قدسی


3. تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی التهابی CLP در رت

صفحه 31-48

ابوالفضل دادخواه؛ فائزه فاطمی؛ جواد اشرفی هلان


4. بررسی بیوسیستماتیکی تیره های ی eaه Lorant hac و Viscaceae بر اساس ترادف ITS هسته ای و trnL-F کلروپلاستی

صفحه 49-72

پگاه زنجانچی؛ شهریار سعیدی مهرورز؛ ایرج مهرگان


5. مطالعه روند تغییرات برخی شاخ صهای سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در مراحل اولیه زندگی ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

صفحه 73-84

سمیرا شریفی؛ امیر پرویز سلاطی؛ پیمان اسدیان؛ عین اله گرجی پو ر؛ حسین مرادیان


6. بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کلزا

صفحه 85-106

خدیجه کیارستمی؛ سعیده السادات صدری؛ نسرین عبداملکی؛ عذرا صبورا


7. جداسازی و شناسایی فتوتروف های عامل فرسودگی زیستی پاسارگاد

صفحه 107-117

مرضیه متین فر؛ پریسا محمدی؛ مهناز قلی پور شهرکی؛ مصطفی نوروزی