نویسندگان

1 دا نشگاه الزهراء(س)

2 دانشگاه الزهراء(س)

3 دانشگا ه الزهراء(س)

چکیده

پاسارگاد مجموعه ای از سهاز ههای ااسهنا ب اهامب ما هز از ت ومهتهخامنشب است ک در اسنان فارس وامع شز است. آرامگها کهوروازرگ، ک از سنگ های آه ب ساخن شز است در مسهمت ننهواب ایهمنطق مرار گرفن است. سنگ های ای ساخنمان ما نز هر سنگ دیگهری،مناثر از عوامل فیزی وشیمیایب و ایولوژی ب است. فرسهودگب زیسهنبمهواد فرآینهزی ارگشهت اپهکیر اسهت که هب آن مهواد ، تحهت تهاثیرماکروارگا یسم ها و می روارگا یسم ها مرار گرفن و ااعث آسیب ها وهزینههه ههههای کهههصن امنصهههادی مهههب شهههود. تقری ههها تمهههان ا هههوا1دا شجوی کارشناسب ارشز می روایولوژی دا شگا الزهراء)س(، تهران2اسنادیار می روایولوژی، دا شگا الزهراء)س(، تهران p.mohammadi@alzahra.ac.ir3کارشناس ارشز می روایولوژی، دا شگا الزهراء)س(، تهران4اسنادیار نل ک شناسب، دا شگا الزهراء)س(، تهران108 جداسازی و شناسایی فتوترو فهای عامل فرسودگی زیستی پاسارگاد مرضیه متی نفر و همکارانمی روارگا یسم های محیطب ار سطوح خارنب اناهای تاریخب تضهوردار ز و می روارگا یسم های فنوتروف شرایط مناسب ارای رشهز دیگهرارگا یسم ها را فراهم مب کننز. اثرات ای دسن از ارگا یسم ها ا ویژ درفرسودگب های زیسنب اهمیت دارد. اناارای ، مطالع تاضر اه منوهورنزاسازی و شناسایب می روارگا یسمشههز. از محههیط هههای کشههت فنههوتروف ههها اسههن اد گردیههز. اسنر ئومی روسهه وو و می روسهه ووال نرو ب گار مورد اسن اد مرار گرفت. در هب ایه مطالعه ، گو ه ههای مخنل هب ازمی روارگا یسم ها، از نمل نل ک ها و سیا وااکنری ها نزا شز. اسیاریاز ای گو های می رواب از داخل آرامگا ک شرایط مناسب تهری اهرایرشز فنوتروف ها داشت نهزا گردیهز. مشهاهزات اسنر ئومی روسه وو وتصاویر می روس وو ال نرو ب گار شهان داد که می روارگا یسهم ههادرون ت رات سنگب ک شزت ور مناسب را اهرای فنهوتروف هها تهامیمب کنز اهنر مسنقر شز اود ز. در ای مطالع ، ایشنری و نل هک ههاینزاشز منعله اه نهن ههای _ های موثر در فرسودگب ا جهانMKM ، BG-11 و BBM اههرای نزاسههازی1 ارای اررسب ساخنار ایوفیلمهها و آسهیب ههای اسهنر،Chlorococcum ، Trebouxia و Trentepohliaاود ز. از میان سهیا وااکنری هها، نهن ههای ، Aphanothece در تکف و یا کننرل رشز می روارگا یسم های مخرب تشخیص آ هاست.اههرای پیههزا کههردن اهنههری رو تمیههز کههردن سههطوح سههنگههها اایههزآزمایش های ایشنری ا جهان شهود تها مناسهب تهری رو اهرای تهکفمی روارگا یسم های نزا شز ا نخاب گرددOscillatoria ، Chroococcus، Microcystis و Lyngbya ااکنری های غالب اود ز. اولی مهزن

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of biodeteriorating phototrophs from Pasargadae

نویسندگان [English]

  • Marzieh Mtin far 1
  • Parisa Mohammadi 2
  • Mahnaz Gholi pour shahraki 3
  • Mostafa Norouzi 2

1 Al-Zahra University

2 Al-Zahra University

3 Al-Zahra University

چکیده [English]

Pasargadae set of ancient structures remaining from the Achaemenid impire are located in Fars province, Iran. Tomb of Cyrus the Great, which is made of limestone placed in the southern part of this area. Like any other stone, the building has been influenced by physico-chemical and biological factors. Biodeterioration of materials is an irreversible process which materials and equipment under the influence of the micro and macroorganisms are degraded and causes massive economic losses. Almost all microorganisms are in the destructive biofilm form on the external surfaces of the monuments and phototrophic microorganisms preparing suitable condition for the growth of other organisms. The effects of these organisms are particularly important in the context of biodeterioration. BG-11, MKM, BBM medium was used for isolation of phototrophs. Stereomicroscope and scanning electron microscope (SEM) was done to observe the biological structures and the pattern of deteriorating alteration on the surface of the substratum. To identify the phototrophic populations, cultivation method was used. During this study, several species of microorganisms, including algae and cyanobacteria in biofilm structure, were isolated. Most of these species were sampled from the inside of tomb that displays more suitable conditions for phototrophic growth. Stereomicroscopic observation and SEM images revealed that microorganisms were better located within the cavities of the stone, where the intensity of light is optimum for phototroph growth. In this study, the most frequent type of biodeteriorant algae belong to Trebouxia sp., Chlorococcum sp. and Trentepohlia sp. For cyanobacteria, the genus of Chroococcus sp., Oscillatoria sp., Microcystis sp., Aphanothece sp., andLyngbya sp. were dominant cyanobacteria. The first step in eliminating orcontrolling the growth of deteriorating microorganisms is their isolation andidentification. Thus, the present study was carried out to isolate and identifyinvolved microorganisms. Further investigation should be done to find the bestmethod to clean the surfaces of the stone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algae
  • Cyanobacteria
  • Phototrophic microorganism
  • Biodeterioration Pasargadae