نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشگا الزهراء(س)

3 دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

سالیسیلیک اسید یک ترکیب طبیعی است که نقش مهمی در تحمل ییلابه تنش های زیان آور زیستی و غیر زیستی دارد. با هدف بررسی اثلرسالیسیلیک اسید بر روی القای سیستم دفاع آنتی اکسلیدان آنزیملی درییا کلزا، ارقام نسبتا مقاوم به شوری( در قالب طرح بللو هلای کامل تصلادفی بلا 3تکرار در روستای ا ی آباد قم کاشته شلدند. در مر لله ههلاربریی)دو ما پس از کشت( پس از توسعه کام بلر،، سالیسلیلیک اسلید بلاغلظت های 0، 5/ 0 و 1 میکرومولار دراوای صبح یک بار بر روی بر، هااسپری شد. آنالیز ییاهان در مر له رویشی ) 130 روزیی(، انجلام شلد.Y3000 و H420 )به ترتیلب بله ونلوان ارقلام سلا و1 دانشیار، دانشکد ولوم پایه، یرو زیست شناسی، دانشگا الزهراء) (؛ su_kiarostami@yahoo.com2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکد ولوم پایه، یرو زیست شناسی، دانشگا الزهراء) (3 دانشیار، دانشکد ولوم پایه، یرو زیست شناسی، دانشگا الزهراء) (86 بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزی مهای آنت یاکسیدان در گیاه کلزا خدیجه کیارستمی و همکارانتیمار با سالیسیلیکاسید فعالیت آنزیم های پراکسیداز، پلی فن اکسیداز وسوپراکسید دیسلموتاز را در رقلم Y3000 افلزایش و در رقلم H420کاهش داد. بررسی فعالیت آنزیم ها بر روی ژل های پلی آکری آمیلدینیز نشان داد که سالیسیلیک اسید در رقم میکرو مولار باوث افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز شلد. ایلزوزیم هلایپلی فن اکسیداز تحت تاثیر سالیسیلیک اسید قرار نگرفتند. در رابطه بلاسوپراکسید دیسموتاز ایزوزیم و در اغلب ییاهان تیمار شد ایزوزیم های بیشتری از آن مشاهد شلد.ایللزوزیم Y3000 به ویژ بلا غلظلت 1Cu/Zn-SOD فراوانترین ایزوزیم بلودFe-SOD در رقللم Y3000 و ایللزوزیم Mn-SOD در رقللمH420 اکسیژن فعال در ارقام سا و نسبتا مقاوم به شلوری از مسلیرهایولامت دهی متفاوتی در کد های سلولی مختلف وارد وم ملی شلود وسالیسیلیک اسید با افزایش فعالیت آنلزیم هلای آنتلی اکسلیدان در رقلمسا به شوری مقاومت به تنش را افزایش می دهدضور داشت. این ایزوزیم ها فعالیت کمتری داشلتند. بنلابراین

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of of salycilic acid on antioxidant enzyme system in Brassica napus under salt strees

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Kiarostemi 1
  • Saeideh Sadri 2
  • Nasrin Abdamaleki 2
  • Ozra Saboura 3

1 Al-Zahra University

2 Al-Zahra University

3 Al-Zahra University

چکیده [English]

Salicylic acid (SA) is a naturally produced compound and has been implicated to play important roles in tolerance of plants against diverse biotic and abiotic stresses. Experiments were conducted to study the regulatory role of SA on antioxidant enzyme induction in two salt sensitive (Y3000) and relative salt tolerant ( H420) cultivar of canola. The experiment was conducted in Hajiabad country, Qom. The seeds were cultivated as a completely randomized block. SA treatment carried out with 0, 0.5 and 1μM of SA solution in the early morning when the plants fourth leaf completely expanded. The samples were taken at up to120 (vegetative phase) days after germination for analysis. The results revealed that salicylic acid increased peroxidase, polyphnol oxidase and superoxide dismutase activities in Y300 cv. By contrast antioxidant enzymes activities decreased in H420 cv. PAGE gel electrophoresis analysis of antioxidant enzymes revealed that salicylic acid increased peroxidase activity and intensity in Y 300 cv. Poly phenol oxidase activity was unchanged and Cu,/ Zn-SOD was the most abundance isozyme. The activity of this izozyme increased in treated plants. Fe- SOD was observed in Y 300 cv. and Mn-SOD was observed in H420 cv. Therefore ROS involve in different signaling pathway in different compartments of the cell in salt sensitive and relative salt tolerant cultivars. As a result SA increased salt tolerance in salt sensitive cultivar by increasing antioxidant enzyme activity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salycilic acid
  • Canola
  • antioxidant enzymes
  • Salt stress