نویسندگان

1 دااشگاه آزاد اسلامی، واحد قم،

2 پژوهشگاه چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون انرژی اتمی ، تهراان

3 دااش ده داحپقش دااشگاه تبایق، گروه پاتوبیولوژی، تبایق

چکیده

در این تحقیق اثراا ححرافی یر داروی گیرای برا ارا آیباوگسرتSTW5) ) در حدل تجاب ال هاب حنیور حیوااا ب 6 گاوه تقسیم شرداد: گراوه نن رال در دزیای حخ لف با روی آسیب ییس وپاتولوژی بافرت ریرCLP در ر حورد بارس قاار ح گیاد. بدین( SOP ) ، گراوهCLP ، گراوه یرای 10 mg/kg) CLP + STW 5 & 5 , 2.5 ) و گراوهCLP + ایندوح اسین )نن ال حثبت(. ایندوح اسین و STW5 ب صورi.p سرا ت پرس از القراء سپسریس بافرت ریر آاهرا حرورد بارسر یرایییسر وپاتولوژی قراار گافرت. بارسر یرای نی ر و نمر ییسر وبلافاصل پس از القاء سپسریس بر حیواارا تقریرق گادیرد ه و 241اس ادیار، دااش ده لو پقش ، دااشگاه آزاد اسلاح ، واحد قم، قم، ایاان؛ Dadkhah_bio@yahoo.com2اس ادیار، پژویش ده چاخ سوخت، پژویشگاه لو و فنون یس ای، تهاان3دااشیار، دااش ده داحپقش دااشگاه تبایق، گاوه پاتوبیولوژی، تبایق32 تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی ... ابوالفضل دادخواه و همکارانپاتولوژی اشان داداد ن تعداد اوتاوفیل یای ا وذ یاف و حاشی اشینشده و یمچنین شاخص ییسر ولوژی شرد آسریب براف در گراوهCLP ایندوح اسین تیمار ر یا با داروی گیای آیباوگست ییچگوا تغییایدر بهبود شاخص یای نم و نی باف ایجاد ا اد. ا ایج این حطالعبیان ح ننند ن تیمار ر یای سپ ی بلافاصل بعد از ااجا صررور ییس وپاتولوژی آسیب باف در ری اداش است.ب طور حعن داری افرقای اشران دادارد. در حقایسر برا دارویCLP بi.p ترراثیای بررا روی بهبررود پاراح ایررای نمرر و نی رر

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of STW 5 on lung tissue protection in CLP rat model

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Dadkhah 1
  • Faezeh Fatemi 2
  • Javad Ashrafi helan 3

1 Islamic Azad University, Qom Branch

چکیده [English]

In this study, the protective effects of an herbal drug known as STW 5 (Iberogast®) -in dose dependent manner- on oxidative lung damages in rats induced by experimental sepsis was assessed. For this purpose, the rats were divided into six groups: Sham-operated (SOP); CLP; CLP + STW 5 (2.5, 5 &10 mg/kg) and CLP + Indomethacin (positive control). The drugs were injected i.p immediately after sepsis induction and the lung tissues were examined histophatologically 24 hour after CLP. Based on the qualitative and quantitative histological data, it was found that induction of sepsis was associated with extensive infiltration and sequestration of PMN and also high histologic index of the severity of lung injury. In compare to Indomethacin, the treatment of rats with STW5 did not improve these parameters. The data shows that STW 5 cannot modulate pathological parameters leading to lung damages in CLP rat model

کلیدواژه‌ها [English]

  • STW 5
  • acute inflammation
  • CLP model
  • Histopathology
  • Lung