نویسندگان

1 دانشجوی زارشناسم ارش دانشگاه علوم پایه گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان

2 سیستماتیک گیاهیی گروه علوم پایهه دانشگاه گیلان

3 سیستماتیک گیاهی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

تیره اسرتس سررده ارای ایرا تیررهر اساسرار در نروایم گر ریری نیمرهگر یری جهرا گ رشرد دارنر س اعضرای ایرا تیررهر در د نه ره یجغرافیایم از جمله نوایم البرز ق مت ارای رزر ی ایررا پررازندارن س تاز و اایم زه در ایا آنالی ورد بررسم قرار گرفشن شرا لسرده انگل دروشا بلوط است Loranthaceae دارای سه سرده با پنج گونه نیمه انگل در ایرراLoranthus است زره ورود د گونره دارد: L. europaeus زرهL. grewinkii زه ی با آ دروشا گلابم1 بخشم از پایا نا ه زارشناسم ارش نگارن ه ا ل به راانمایم دزشر شهریار سعی ی هر رز ارائه ش ه به دانشگاه زیلادانشجوی زارشناسم ارش دانشک ه علوم پایهر گر ه زی ت شناسمر دانشگاه گیلا2دانشیارر سیمشاتیک گیاامر دانشک ه علوم پایهر گر ه زی ت شناسمر دانشگاه گیلا ؛ saeidimz@guilan.ac.ir3 اسشادیارر سیمشاتیک گیاامر دانشک ه علوم پایهر دانشگاه آزاد اسلا م ای علوم تح ی ات تهرا50 بررسی بیوسیستماتیکی تیر ههای Loranthaceae و Viscaceae بر اساس ترادف ... پگاه زنجانچی و همکارانبادام استر جنس به دروشا خشلفم یمله رم زننر بخ سیعم از جنگل اای سر در اسشا سمنا را تحت ترثییر قررارررم دارر س نمونه اای تازه اربراریو م اسرشخرا شر ه قهعرات cpDNA trnL-F تاز و ) 24 تاز و در آنالی Viscum با د گونه: V. laxum V. album ر زرهArceuthobium oxycedri ر زرهDNA تررام بررا اسررشفاده از ر د CTAB تغییررر یافشررهر ازnrDNA ITSتکثیررر ترروالم یررابم شرر ن س در ایررا هالعرره 27trnL-F ر 23 تاز رو در آنرالی ITS20 تاز و در آنالی ترزیبم( به عنروا در گرر ه 3 تاز رو برهعنوا بر گر ه انشخاب ش ن س به نظور بازسرازی ر ابرف فیلرو نمتیره تیره اای راسشه بیشینه صرفه جرویم ) Loranthaceae بررسم ی ا وویشا ن ی ایا تیره برا سرایرSantalales ر داده اای ولکرولم برا اسرشفاده از ر دMaximum Parsimony (ر ر د Bayesianر د بیشینه ایشمال ) نشا م دا تیره رز ی با بیششریا پارسیمونم برای داده اای ترزیبم د زررلاد تررک تبررار بررا ارزد یمایررت 100 % برررای اعضررای د تیرررهMaximum Likelihood ( آنالی ش ن س نشایج راLoranthaceae تک تبار استس دروت اجماع هلقtrnL-F ITS رViscaceae Loranthaceae را نشا م دا

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Biosystematical investigation of Loranthaceae and Viscaceae based on nrDNA ITS and cpDNA trnL-F

نویسندگان [English]

  • Pegah Zanganchi 1
  • Shahriar Saeidi mehrvarz 2
  • Iraj Mehgregan 3

2 Systematic Herb Biology Department of Guilan University

3 Institute of Plant Sciences, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Loranthaceae comprises three hemiparasitic genera with five species in Iran. The genera of this family occur mainly in tropical and subtropical areas worldwide. These genera family are distributed in two geographical regions of Alborz and the central parts of Iran. The taxa existing in Iran which are included in this analysis are: the genus Loranthus Jacq., which includes two species: L. europaeus, which lives on Quercus, and L. grewinkii is found on Pyrus and Amygdalus; the genus Viscum L. with two species: V. album and V. laxum attacking different trees; and Arceuthobium oxycedri which is found on Juniperus spp. Jin jungles of Semnan. The total DNA was extracted from fresh or herbarium specimens with a modified CTAB method. The regions of nrDNA ITS and cptrnL-F were amplified and sequenced. In this study, 27 taxa (24 taxa for cptrnL-F, 23 taxa for nrDNA ITS, 20 taxa for combined sequence data) were studied as ingroups and 3 taxa as outgroups. To reconstruct the phylogenetic relationships in Loranthaceae and to compare the affinities of this family with the other members of Santalales, the molecular data were analyzed. The analyses were carried out using Maximum Parsimony, Bayesian method and Maximum Likelihood method. Our results indicated that Loranthaceae is monophyletic. The strict consensus tree from Maximum Parsimony analysis of the concatenated two gene dataset showed two  monophyletic clades with 100% bootstrap support for two families Loranthaceaeand Viscaceae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Molecular Phylogeny
  • Loranthaceae
  • Viscaceae
  • Parasitic plants
  • ITS
  • trnL
  • F