نویسندگان

1 دانشگاه مازندران ، بابلسر؛

2 دانشگاه ایلام

چکیده

روش های مختلفی برای حذف یاا کااه غلظات فلااا ساگین وجاوددارد، اماا اکثار ایا روش هاا باا هایگا هاای باایی سارمای گاذاری،بهره برداری و نیهدار همراه است. مطالعا زیادی در سال های حاضاربرای ابداع روشهای اقتصادی انجام گرفت است. یکی از تکگولوژی هاایموثر برای حذف فلاا سگین استفاده از جاذب های زیستی است. ایاامار با دلناا اقتصاادی باود ، دساتنابی ساا و مگط ا باود باااستانداردهای زیست محنطی است. هدف از ای مطالع بررسی مناااجذب زیستی فلا ننکا ب وسنل جل ک قرما گراسانرریا اسات. در ایامطالع بنشتری مقدار جذب ننکا از محلول های بی با وسانل جل اکگراسنرریا تحت شرایط pH بهنگ 5 انجام شد. داده های تعادلی با مدل1 استادیار، دانشکده علوم پای ، گروه زیست شگاسی، دانشیاه مازندرا ، بابلسر؛ n.jafari@umz.ac.ir2 کارشگاس ارشد دانشکده علوم پای ، گروه زیست شگاسی، دانشیاه ایرم20 مطالعه کنتیکی و ایزوترم جذب زیستی نیکل به وسیله جلبک ... ناصر جعفری و هدی قدوس ینژادایاوترم ینیموئنر متگاسب شدند. نتایج ای زماای بناا مای کگاد کابنشتری مناا جذب توسط جل ک در 15 دقنق ابتدایی صور گرفت وبعد از 2 ساعت جذب فلا توسط جل ک ب تعادل رسنده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of kinetics and isotherms of biosorption nickel by Gracilaria sp.

نویسندگان [English]

  • Naser Jafari 1
  • Hoda Ghodsi 2

1 Mazandaran University, Babolsar;

2 University of Ilam

چکیده [English]

Number of methods developed for remediation of heavy metals from aqueous effluent, but generally they require high investment, operation and maintenance costs. Recently many studies have been done for exploration cost effective ways for removal of heavy metals. One of the effective technologies to remove heavy metals is to use bio-absorbents which are economical, easy to access, and conformed to environmental standards. The aim of this research was to study the biosorption level of nickel using Gracilaria sp. In this study, the batch removal of nickel (II) ions from aqueous solution under different experimental conditions using of Gracilaria was investigated. The nickel (II) uptake was dependent on initial pH, with pH 5 being the optimum value. The equilibrium data were fitted using Langmuir isotherm model. The maximum nickel sorption was attained within the first 15 min and the sorption equilibrium was reached after 120 min.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biosorption
  • Gracilaria
  • Nickel
  • isotherm
  • Langmuir