نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشیاه ارومیه

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

3 گروه تکثیر و پرورش آبزیان پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشیاه ارومیه

4 کارشناس ارشد مرکز بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید مرجانی استان گلستان

چکیده

قابلی تهای کمی وکیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی اتیلنی و دریک سیستم پرورش بچ کالچر باا 2/ 1مترمکعاب آبییاری و شاوری 60گرم بر لیتر و بطور میانیین معرفی 2700 نااپلی آرتمیاا فرانسایکانا درهر لیتر و با ترکیبی از جلبک سبز دونالیلا، مخمر نانوایی و بطور عمدهسبوس برنج به عنوان منابع غذایی در طول یک دوره سه هفته ای موردبررسی قرار گرفت. در پایان دوره نتایج زیر بدست آمد: میانیین رشاد1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی دانشیاه ارومیه؛ Ownagh1983@gmail.com2 دانشیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشیاه ارومیه3استادیار، گروه تکثیر و پرورش آبزیان پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی دانشیاه ارومیه4 کارشناس ارشد مرکز بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید مرجانی استان گلستان6 قابلی تهای کمی و یکفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پل یاتیلنی در یک سیستم ... ابراهیم اونق و همکاران8/02 ئمیلی متر، بازماندگی نهاایی 5/ 25 درصاد، بطاور میاانیین تولیاد2276 گرم بیوماس تر آرتمیا در مترمکعب، ضریب تبدیل غذایی سبوسبرنج و مخمر نانوایی 41 / 0 و وزن تر نهایی آرتمیا نیز 3.45 میلای گارمبدست آمد. به لحاظ ارزش غذایی نیز بیوماس تولید شاده اااوی 5/ 37درصد پروتئین کل بوده و پروفایل اسیدهای چرب نیز غنی از اسیدهایچرب 18 کربنه بود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quantitative and qualitative capabilitiesof Artemia biomass production in polyethylene tankersin a batch culture system using a cheap diet

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ownagh 1
  • Naser Agh 2
  • Farzaneh Noouri 3
  • Afshin Amin zadeh 4
  • Nour mohammad Makhdoumi 4
  • Mehdi kharkan ghamsari 4

1 Faculty of Natural Resources, Urmia University

2 Faculty of Natural Resources, Urmia University

3 Department of Aquaculture, Artemia Research Institute and Aquatic Animal Sciences, Urmia

4 Master of Science in Golestan Province Sturgeon Sturgeon Reserve Reconstruction Center

چکیده [English]

Quantitative and qualitative capabilities of biomass production of Artemia in polyethylene tankers with 1.2 m3 diluted Inche salt lake water set at salinity of 60 ppt, and average initial stocking density of 2700 N/Lit. were evaluated during a culture period of 21 days in a batch culture system. A mixed diet including small amount of green algae Dunaliella, baker’s yeast and rice bran (as main food source) were used as food source. At the end of the experiment following results were obtained: an average total length of 8.02 mm, final survival of 25.5 percent, and an average biomass production of 2276 gr/m3. A feed conversion ratio of 0.41 was recorded for rice bran and yeast. Artemia reached a final weight of 3.45 mg at the end of the experiment. In the view point of nutritional value, produced biomass showed a protein content of 37.5 percent, while its fatty acid profile was rich in fatty acids with 18 carbons in their chain

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia biomass
  • Green algae
  • Growth and survival
  • Nutritional value