نویسندگان

1 دادشگا ع وم و فنون دریایی خرمشهر

2 دادشگا لرستان

3 مرکز ت قاقای ژدتاک و اصلاح دژاد ماهاان سردابی شهاا م هری یاسوج

چکیده

با توجه به اینکه ماهی در مراحل ابتداایی نددا ی بده تراادرای م ا دیبساار حساس می باشا آ اهی ان چگودگی باان آدزیم های آدتی اکسااادیدر مراحل اولاه جنانی در شناخت منشأ و شدکل ادری مکاداسدم هدایحفاظتی در طول چرخه نددا ی ار اداسد م هدا بسداار بدا اه ادت ج دومی . ک ناد ر این ت قاق به بررسی رودا تکام ی آدزیم های آدتی اکسااادیGPX ، CAT ، SOD و پراکساااساون لاپاا ) MDA ( بر رودا تکام ی در1 کارشناس ارشا دادشکا منابع طباعی دریا، رو شالای، دادشگا ع وم و فنون دریایی خرمشهر2استادیار دادشکا منابع طباعی دریا، رو شالای، دادشگا ع وم و فنون دریایی خرمشهر؛ salatia@gmail.comمقاله مستخرج ان پایان دامه خادم س ارا شریفی دادشجوی کارشناسی ارشا رشته منابع طباعدی -تکثادر و پدرورآ آبزیدان دادشدگاع وم و فنون دریایی خرمشهر می باشا که به راهن ایی امار پرویز سلاطی و پا ان اسایان ادجام رفته است.3استادیار دادشکا دامپزشکی، رو ع وم دامپزشکی، دادشگا لرستان4استادیار مرکز ت قاقای ژدتاک و اصلاح دژاد ماهاان سردابی شهاا م هری یاسوج5کارشناس ارشا تکثار و پرورآ آبزیان، مرکز ت قاقای ژدتاک و اصلاح دژاد ماهاان سردابی شهاا م هری یاسوج74 مطالعه روند تغییرات برخی شاخ صهای سیستم دفاع آنت یاکسیدانی در مراحل ... سمیرا شریفی و همکارانتخددم و وروهددای آددزل آوی ردگددان ک ددان Oncorhynchus mykissپرداخته شا. به منظور این بررسی، تخم ها در تراکم متااول 400 egg/lو در سه تکرار در تراف های ت قاقاتی 10 لاتری که هر کاام حداوی 4سانی با ابعاد 16×9 سادتی دراد تونیدع شدادا . دتدای حاصدل ان ایدن م العده در رونهدایمخت ف د وده برداری افزایش معنی داری در فعالات آددزیم هدای /5× 10 سادتی متر بوددا بدا دمدای آ 8/ 10 درجدهSODو مقایسه با نمان لقاح، دشان داد ) 001 / شروع ترذیه فعال به صوری معنی داری کاهش یافتنا ) 001 / ک اکان س ح فعالات این آددزیم در شدروع ترذیده فعدال در مقایسده بداس ح فعالات آدها در نمان لقاح، باشتر بدود. در تدراکم متدااول فعالادتGPX به ترتادب تدا مرح ده چشدم ند دی و مرح ده تخدم شدایی درP<0 (. فعالادت ایدن آددزیم هدا تداP<0 (، اماCAT کاهش معنی داری را تا شروع ترذیده فعدال در مقایسده بدا لقداح دشدانداد) 001 / معنی دار تا شروع ترذیه فعال در مقایسده بدا نمدان لقداح دشدان داد وبرای تراکم باو و پایان داز رودای مشابه ثبت ردیا) 001 / .) تا ار ان نایی در مقایسده بدا لقداح، افدزایش یافدت و پدن ان آن،P<0 (. م توای MDA در تراکم متدااول یدک روددا افزایشدیP<0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of development of antioxidant defense in early life stages of Oncorhynchus mykiss

چکیده [English]

In aquaculture egg incubation is a most critical time as fish are vulnerable to environmental factors, so characterization of antioxidant enzymes development in this stage of life is a great scope of recently researches. Stocking density induced stress that affects energy intake, growth rate, enzymatic activity and oxygen consumption in fish. In this study the development of some antioxidant enzyme (GPX, CAT and SOD) in serum of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) that kept in different stocking density was investigated. Lipid peroxidation and serum concentration of MDA evaluated as well. Eggs were held in tanks supplied with flow-through freshwater at 10.8̊C in triplicate. Samples were taken at day1 (fertilization), 3 (Cleavage), 8(organogenesis), 16 (eyed egg), 31 (hatch) and 48 (active feeding). A significant increase in GPX and SOD activity was seen from fertilization till eggs were eyed. (P<0.001).Activity of these enzymes decreased to active feeding (P<0.001), meanwhile the activity was higher than fertilization. Our results demonstrated that catalase activity increases from fertilization to organogenesis and then toward active feeding significantly decreased in compare to fertilization (P<0.001). Overall trend of MDA concentration showed significant increases from fertilization toward active feeding in all groups (P<0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • superoxide dismutase
  • Glutathione peroxidases
  • Malondialdehyde
  • Oncorhynchus mykiss