1. اثر عصاره آبی بنه زعفران بر سیستم ایمنی هومورال در انسان

صفحه 5-14

نجمه السادات آذری؛ منیر حسین زاده نمین؛ مهرزاد روغنی


2. رنگ زدایی رنگ آزوی قرمز کنگو توسط باکتری های جداسازی شده از پساب کارخانجات نساجی

صفحه 15-30

معصومه انوری؛ حسین پورکاظم


3. آسیب شناسی اثرات سطوح مختلف نانوذره مس در آب بر آبشش بچه ماهی قزل-آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پیش و پس از یک دوره بازیابی

صفحه 31-42

احمد ایمانی؛ کوروش سروی؛ سیران خانی


4. بررسی اثرات آسکوربات و فولات بر بهبود برخی از شاخص های جوانه زنی گندم تحت تنش شوری و خشکی

صفحه 46-57

عادل جوادی؛ عزت اله اسفندیاری؛ علیرضا پورمحمد


5. تغییرات جوامع فیتوپلانکتونی در ارتباط با کیفیت آب در سواحل جنوب غربی دریای خزر(استان گیلان)

صفحه 57-78

فاطمه جعفری؛ زهره رمضانپور؛ مسعود ستاری


6. مقایسه ریختی پنج جمعیت شاهکولی جنوبی (Alburnusmossulensis Heckel,1843)حوضه دجله با استفاده از روش خط سیر پیرامونی

صفحه 76-87

شقایق حسن پور؛ سهیل ایگدری؛ منوچهر نصری


7. بررسی تکنیک PCR-DGGE برای شناسایی گونه‌های مختلف کاندیدا

صفحه 88-98

آیدا حمیدخانی؛ پریسا محمدی؛ عزت عسگرانی؛ مریم یوسفی


8. بررسی توالی و ساختار مرکزی در ساختمان الکل دهیدروژنازها

صفحه 97-115

شمیلا درویش علیپورآستانه؛ زرین مینوچهر؛ آرمین مددکار سبحانی؛ مهران میراولیایی


9. تأثیر داروی ضد تومور وینورلبین بر روی پروتئین های کروماتین سلولهای ماکروفاژ ریوی در مقایسه با دانومایسین

صفحه 116-127

عذرا ربانی چادگانی؛ معصومه بابائی؛ پرستو شهمیر


10. گرده شناسی در برخی از گونه های جنس همیشه بهار(Asteraceae: Calendula )در ایران

صفحه 128-136

زهرا زکی مولا؛ منیژه پاکروان فرد؛ نسرین فراست


11. ارزیابی تحمل به خشکی نهالهای دو گونه بلوط ایرانی و وی‌ول با استفاده از پارامتر‌های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و جذب عناصر

صفحه 137-157

مریم سی سخت نژاد؛ رقیه ذوالفقاری؛ پیام فیاض


12. مطالعه تشریحی برگ برخی گونه‌های جنس پیازAllium (Amaryllidaceae) در ایران

صفحه 158-171

فرخ قهرمانی نژاد؛ سمانه اسکندری


13. تعیین فاصله‌ژنتیکی برخی ارقام لوبیا (Phaseolus Vulgaris) با استفاده از الکتروفورز یک بعدی

صفحه 172-184

مهدی کاکایی


14. بررسی اثر سطوح مختلف ویتامینD بر شاخص های تیروئیدی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

صفحه 185-196

یاسمن محمدی چمپیری؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهرزاد مصباح


15. بررسی میانکنش پپتید ضد میکروبی سیکلوویولاسین o2 با غشا باکتری با روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

صفحه 198-209

محبوبه ضرابی؛ المیرا نقدی؛ صفیه صوفیان