نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 کارشناس ارشد

3 عضو هیات علمی

چکیده

زعفران از خانواده زنبقیان و از لحاظ تغذیه‌ای و دارویی ارزشمند است. این گیاه از طریق بنه (corm) تکثیر می‌شود. بنه حاوی ترکیبات فراوان از جمله نشاسته و پروتئین و واجد ترکیبات دخیل در ایمنی است. جهت بررسی اثر عصاره آبی بنه بر سیستم ایمنی انسان، عصاره آبی بنه توسط داوطلبین بصورت خوراکی مصرف شد. نمونه خون دردو نوبت قبل و بعد از مصرف گرفته شد. افراد با توجه به ماده مصرفی در فاصله دو خون‌گیری در 3 گروه (بدون مصرف عصاره، مصرف آب، مصرف عصاره آبی بنه) قرار گرفتند. آزمایشات IgG، IgM و C3 و C4با استفاده از پلیت‌های SRID انجام گرفت. نتایج نشان داد که در گروه شاهد و گروه مصرف کننده آب از لحاظ غلظت-های C4، C3،IgM وIgG در فاصله دو خون‌گیری اختلاف اندک بود اما در گروه مصرف کننده عصاره بنه غلظت‌های C3، C4وIgG پس از مصرف عصاره افزایش و غلظت IgM کاهش یافت. بنابراین به نظر می‌رسد که عصاره آبی بنه زعفران بتواند باعث تقویت سیستم ایمنی ذاتی هومورال انسان ‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of saffron aqueous extract on human’s innate humoral immune system.

نویسنده [English]

  • 1 1 1

چکیده [English]

Saffron (Crocus Sativus L.) is a member of Iridaceae family and one of the most valuable plants in medicine and nutrition point of view. This plant is propagated by corms. Corm is composed of many compounds including starch, proteins and components that have been involved in immune. To evaluate the effect of corms aqueous extract on the human immune system, the aqueous extract was used by candidates as soft drink. Blood samples were taken from candidates before and after treatments. The candidates were divided into three groups on the base of drink they got between intervals of two blood Sampling e.g. negative control( without any drinking), positive control (water drinking) and treatment (those who took aqueous extract of corm). The analysis of IgG, IgM, C3 and C4 were performed by using appropriate SRID kits. The results showed that the amount of C4, C3, IgG and IgM of control and water consumption groups were slightly increased but the third group who used aqueous extract showed increased concentrations of C4, C3, IgG and decreased IgM. The results suggested the aqueous extract of corms affected on human’s innate and humoral immune system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • saffron corm
  • immune system
  • humoral immune
  • complement system