نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار/دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

مواد ژنتیکی متفاوت گیاهی، ذخایر بالقوه‌ای هستند که به عنوان پشتوانه‌ای ارزشمند برای متخصصین اصلاح‌نباتات به شمار می‌روند. مطالعه پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر به دلیل این‌که کمتر تحت اثر محیط قرار می‌گیرند، اطلاعات قابل اعتمادی از تنوع‌ژنتیکی ژنوم لوبیا را در اختیار قرار می‌دهند. در این مطالعه تفکیک پروتئین‌های بذر 12 ژنوتیپ لوبیا بر اساس روش لاملی با کمک سیستم الکتروفورز ژل‌پلی اکریل‌آمید 5/12 درصد آنالیز گردید. بررسی باندها با برنامه NTSYS تفاوت‌های درخور توجهی را نشان دادند. کمترین تعداد باند مربوط به ژنوتیپ شماره 11 (شکوفا) و بیشترین تعداد باند مربوط به ژنوتیپ شماره 12 (DF1083) بود. ضریب کوفنتیک محاسبه شده جهت آزمون برازش دندروگرام با داده‌های کیفی 89/0 بدست آمد که نشان‌دهنده برازش مناسب و مطلوب دندروگرام با داده‌های کیفی می‌باشد. نمودار حاصل از تجزیه به محورهای اصلی بر اساس پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر لوبیا، دندروگرام پنج خوشه‌ای را مورد تأیید و انطباق قرار داد. بنابراین، با توجه به فواصل ژنوتیپ‌ها نسبت به هم، در برنامه‌های اصلاحی جهت بدست آوردن بالاترین هتروزیس، تلاقی ژنوتیپ‌های Ks21193 و شکوفا قابل توجیه می‌باشد. به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار پروتئین کل مربوط به ژنوتیپ‌های درسا و شکوفا بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of determine the genetic distance of some varieties of Bean (Phasaeolous vulgaris L.) the use of one-dimensional electrophoresis

نویسنده [English]

  • Mehdi Kakaei

Assistant Professor / Payame Noor University of Hamedan

چکیده [English]

Different genetic plant materials, are valuable as potential reserves and the basis for plant breeding of specialists. The study of seed storage proteins, due to they have been less affected by environment and provide reliable information from genome genetic diversity of beans. In the present study, was conducted seed storage protein profiles of 12 phaseolus vulgaris genotypes based on laemmeli method using polyacrylamide gel electrophoresis systems (SDS-PAGE) in a 12.5 percent. Investigation the bands by use software NTSYS showed considerable differences. Minimum and maximum number of bands, was belong to genotype 11 (Shokofa) and genotype 12 (DF1083), respectively. Cophenetic coefficient was calculated to test the goodness of fit for cluster analysis with qualitative data that 0.89 is the appropriate fit is cluster analysis with qualitative data. Chart analysis of the main axes of the seed storage protein beans, cluster analysis, and compliance was approved five cluster. Thus according to genetic distances between the genotypes, we can use cross between Ks21193 and Shokofa for obtain the highest amount of heterosis in future breeding program. The highest and lowest amount of total protein, was associated with genotypes Dorsa and Shokofa, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bean
  • Genetic Variation
  • Protein Patterns
  • SDS-PAGE
ابـوذری گزافـرودی، ا،. هنرنـژاد، ر،. فتوکیـان، م. و اعلمـی، ع. (1385)مطالعـه همبسـتگی صفـات
مهـم زراعـی و تجزیـه علیـت در برنـج. علـوم و فنـون کشـاورزی و منابـع طبیعـی. :2
106-99.
اســماعیلی، ا،. مجیــری، ف. و حســینی، س. ز. (1392)اســتفاده از نشــانگرهای اینترون-اگــزون
بــرای ارزیابــی تنــوع ژنتیکــی در دو زیرگونــه آویشــن دنایــی (Thymus daenensis).
تاکســونومی و بیوسیســتماتیک. .5 (16) 54-41.بهــی، م،. ســفالیان، ا،. شــکرپور، م،.
اصغـری، ع،. خمـاری، س. و فیـروزی، ب. (1392)ارزیابـی ارتبـاط بیـن مقاومـت بـه یـخ
زدگـی بـا نشـانگرهای پروتئیـن هـای ذخیـره ای و برخـی صفـات فیزیولوژیکـی در جـو
زراعــی(Hordeum vulgare L).بــه نــژادی گیاهــان زراعــی و باغــی. 1(1): 1-10.
رجبـی هشـجین، م،. فتوکیـان، م. ح،. آقایی سـربرزه، م. و محمـدی، م. (1392) بررسـی تنوع آللی
و ارزیابـی کیفیـت پروتئیـن هـای ذخیـره ای بـذر در گنـدم هـای دوروم. بیوتکنولـوژی
کشـاورزی. دوره ،5شـماره ،4صفحـه  36-17. 5(4): 17-36.
رضــوی زاده، ر. و رســتمی، ف. (1394)اســتفاده از الگوهــای پروتئینــی در بررســی تنــوع
ژنتیکــی برخــی ارقــام منتخــب کلــزا. تاکســونومی و بیوسیســتماتیک. .5(16): 75-84.
ریاســت، م. و نصیــرزاده، ع. ر. (1383)بررســی تنــوع ژنتیکــی شــنبلیله هــای چنــد ســاله بــا
اســتفاده از الکترفــورز پروتئیــن هــای ذخیــره ای بــذر. دو فصلنامــه تحقیقــات ژنتیــک و
اصــلاح گیاهــان مرتعــی و جنگلــی ایــران، ســال دوازدهــم، شــماره .2
صالحــی، ح،. چهرقانــی راد، ا،. عطــری، م. و محســن زاده، ف. (1392)مطالعــه تنــوع زیســتی
بــا اســتفاده از روش DSSو مقایســه پروتئیــن هــای ذخیــره ای بــذر جمعیــت دو گونــه
بومــادران در غــرب ایــران. تاکســونومی و بیوسیســتماتیک .5(16): 55-68.
فرشــادفر، ع. .1380اصــول و روش هــای آمــاری چندمتغیــره. انتشــارات دانشــگاه رازی
کرمانشــاه.
معصومــی، س. م،. کهریــزی، د،. ســورنی، ج،. رســتمی، ح،. مصطفایــی، ا. و کیانــی، س. (1390)
تنـوع ژنتیکـی تـوده زیـره سـبز (Cuminum cyminum)بـا توجـه بـه پروتئیـن هـای
ذخیــره ای بــذر بــا .SDS-PAGEدومیــن کنفرانــس ســالانه دانشــگاه رازی.
نارویـی راد، م. ر،. فرزانجـو، م،. فنایـی، ح. ر،. ارجمنـدی نـژاد، ا،. قاسـمی، ا. و پـل شـکن پهلـوان،
م. ر. (1385)بررسـی تنـوع ژنتیکـی و تجزیـه بـه عامـل هـا بـرای صفـات مورفولوژیـک
تـوده هـای بومـی گنـدم سیسـتان و بلوچسـتان. پژوهـش و سـازندگی

Bradford, M. M. )1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry 72: 248-254.
Garcia, E., Jamilena, M., Alvarez, J. I., Arnedo, T., Oliver, J. L. and Lozano, R. )1998) Genetic relationships among melon breeding lines revealed by RAPD markers
and agronomic traits. Theoretical Applied Genetics 96: 878-885.
Kakaei, M., Farshadfar, M., Moradi, F. and Mahmoudi, R. (2012) Study of Leaves and
Seed Protein Profiles of Chickpea (Cicer arientinum L.) Under Drought Stress
and non-Stress Conditions. International Journal of Agriculture and Crop Sciences 4(6): 280-283.
Li, Z. and Nelson, R. L. (2002) RAPD Marker Diversity among Cultivated and Wild Soybean Accessions from Four Chinese Provinces. Crop Science 42: 1737-1744.
Nelson, D. L. and Cox, M. M. (2007). Lehninger principles of biochemistry. 5th edition,
W. H. Freeman and Company, New York.
Newbury, H. J. and Ford-Lioyd, B. V. (1997) Estimation of genetic diversity. In: Maxted
N., B. V. Ford-Lioyd and T. G. Hawkes. Plant Genetic Conservation, Chapman
and Hall 193-206.
Ravi, M., Geethanjali, S., Sameeyafarheen, F. and Maheswaran, M. (2003) Molecular
marker based genetic diversity analysis in rice (Oryza sativa L.) Using RAPD
and SSR markers. Euphytica 133: 243-252.
Sharma, K. K., Crouch, J. H. and Hash, C. T. (2002) Application of biotechnology for
crop improvement: prospect and constraints. Journal of Plant Science 163:
381- 395.