1. بهینه سازی تولید آنزیم پروتئاز قلیایی در بستر جامد توسط اعضاء جنس باسیلوس با استفاده از بستر جدید سیب زمینی و کاه گندم

صفحه 1-14

مهدی شهریاری نور؛ زینب احمدی؛ غلام خیاطی؛ معصومه انوری


2. تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی، محتوای فلاونوئید و پلی فنل عصاره استخراج شده در سه گیاه , Humulus lupulus Cynara Scolymus و Kelussia odoratissima Mozaffarian

صفحه 15-24

نجمه سلطان محمدی؛ غلامعلی نادری؛ نرگس جعفری‌دینانی


3. بررسی ظرفیت پاد اکسایشی، محتوی فنل تام و ویتامین ث علف چشمه های (Nasturtium Officinale L.) جمع آوری شده از پنج منطقه مختلف ایران

صفحه 25-36

محمد رضا حسندخت؛ مینا سعادتی؛ سجاد جعفری


4. بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس و عصاره گیاه مورد (Myrtus communis l) علیه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین

صفحه 37-46

سعیده سعیدی؛ محمد بکائیان؛ موج خالقی


5. مطالعه ریخت شناسی دانه گرده جنس لاله در ایران

صفحه 47-60

زیبا جم زاده؛ اختر توسلی؛ الهه سالار


6. اثر سمیت برخی مواد ضد انجماد در جنین ماهی قره برون Acipenser persicus)) به روش غوطه وری

صفحه 61-76

محمد سوداگر؛ سعیده کیوانلو


7. اثر ضد میکروبی الیاف اکریلیک حاوی نانوذرات (نقره و تیتانیوم) بر روی تعدادی از باکتری های مفیدخاک

صفحه 77-84

روحا کسری کرمانشاهی؛ فرانک ماموندادنژاد