نویسندگان

چکیده

    رادیکالهای آزاد با ایجاد تنش ‌ های اکسیداتیو در بیماریهای مزمن مثل سرطان، آترواسکلروز ، دیابت و همچنین در فرایند پیری درگیر می‌شوند. آنتی اکسیدانها بهترین راه مقابله با رادیکالهای آزاد و گیاهان منابعی سرشار از آنتی اکسیدانهای طبیعی هستند .   هدف: این مطالعه به منظور تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره تهیه شده از برگ‌های 3 گیاه کنگر، کرفس و رازک که به دو روش سوکسله و خیساندن آماده شده اند انجام شد.   مواد و روشها: پس از تهیه عصاره ، میزان فلاونوئید و پلی فنل و فعالیت آنتی اکسیدانی تعیین شدند. فعالیت آنتی‌اکسیدانی بر اساس متد کمی فسفومولبیدینیوم و بصورت معادل با اسید اسکوربیک و کوئرستین بیان شد .   نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده ترتیب این 3 گیاه بر اساس میزان ترکیبات فلاونوئید و پلی فنل عبارت است از رازک – کنگر- کرفس و میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی عبارت است از رازک- کرفس- کنگر. مقایسه نتایج روش خیساندن و سوکسله نشان می دهد که در دو گیاه کنگر و کرفس خیساندن موثرتر از سوکسله و در رازک روش سوکسله موثرتر از خیساندن است.   نتیجه گیری: نتایج پیشنهاد می کنند که میزان ترکیبات فلاونوئید و پلی فنلیک تنها عامل تاثیرگذار بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی نیستند. همچنین برای استخراج مناسبتر ترکیبات آنتی اکسیدان، تعیین نوع روش عصاره گیری وابسته به گیاه می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Total antioxidant capacity, polyphenol and flavonoid contents in Humulus lupulus, Cynara Scolymus and Kelussia odoratissima extracts

نویسندگان [English]

  • Najmeh Soltan mohammadi
  • Gholamali Naderi
  • Narges Jafari dinani

چکیده [English]

  Introduction: Free radicals leading to oxidative stress are involved in chronic diseases as cancer, atherosclerosis, diabetes and also aging. Antioxidants are the best way to Combating free radicals and the plants offer a wide range of natural antioxidants. Objective: This study was performed to evaluate of antioxidant activity of extracts of Humulus lupulus , Cynara Scolymus and Kelussia odoratissima that were prepared with soaked and soxhelet method.   Methods: After extraction, total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity were estimated. Antioxidant activity is assayed using phosphomolybdenum method and was expressed as the number of equivalents of ascorbic acid and Quercetin .   Results: Based on the results, t he relative order of plants according to amount of flavonoid and polyphenol contents is Humulus lupulus - Cynara Scolymus - Kelussia odoratissima and for antioxidant activity is Humulus lupulus - Kelussia odoratissima - Cynara Scolymus. Also, the results show that in Cynara Scolymus and Kelussia odoratissima , soaked method is more effective than soxhelet method whereas in Humulus lupulus, soxhelet is more effective than soaked method.   Conclusion: The results suggest that flavonoid and polyphenol contents aren’t the only factors influencing antioxidant activity. Also, for more appropriate extraction of antioxidant components, determination type of extraction method is dependent on type of plant.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free radicals
  • antioxidant capacity
  • Kelussia odoratissima
  • Cynara Scolymus
  • Humulus lupulus