نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان ، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری

3 دانشیار ، دانشگاه پیام نور زابل ، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی

چکیده

  از آنجایی که امروزه تعداد باکتری های بیماری زای مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج در حال افزایش می باشد، لذا برای کنترل و درمان عفونت های ناشی از میکروبهای مقاوم، کشف عوامل درمانی جدید یک نیاز ضروری می باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر ضد باکتریال عصاره و اسانس مورد علیه سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین انجام شده است. 7 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین از نواحی حلق و بینی جدا شده. پس بررسی اثر ضد میکروبی عصاره و اسانس گیاه مورد، MIC (حداقل غلظت بازدارندگی ) و MBC (حداقل غلظت کشندگی ) آنها به روش میکروتیتر پلیت برروی استافیلوکوکوس اورئوس بررسی گردید. نتایج نشان دادند که عصاره و اسانس گیاه مورد در غلظت 5/2 میلی گرم بر میلی لیتر بیشترین اثر مهار کنندگی را داشته در حالی که در غلظت 5 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر بیشترین اثر کشندگی را داشته اند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of antimicrobial activity of Myrtus communis extract against methicillin-resistant Staphylococcus aureus

نویسندگان [English]

  • Moj Khaleghi 1
  • Mohammad Bokaiean 2
  • Saeedeh Saeedi 3

1 Professor, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Science, Department of Biology

2 Professor, Zahedan University of Medical Sciences, Infectious and Tropical Research Center

3 Associate Professor, Payame Noor University of Zabol, Faculty of Science, Department of Biology

چکیده [English]

 Since today, the number of pathogenic bacteria that are resistant to common used antibiotics is increasing, therefore, for controlling and treatment of infections that are caused by resistant microbes; discovery of new therapeutic agents is a necessary requirement. The aim of this study was assessment of antimicrobial effects of extract and essential oils of Myrtus communis against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. 7 samples of methicillin-resistant Staphylococcus aureus were isolated from nose and throat. After assessment of antibacterial effect of extract and essential oils of Myrtus communis, the MIC and MBC also were studied by microtiterplate. The results showed that the most inhibitor concentration was 2.5 mg/ml whereas; the most lethal concentration was 5 and 10 mg/ml. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staphylococcus aureus
  • extract plant
  • antibacterial resistant